EEN BRUG TUSSEN TWEE WERELDEN


Er bestaat een stoffelijke en een geestelijke wereld. De stoffelijke wereld kent u allemaal. Die bestaat uit materie en uit woorden. Zand en steen maar ook uw lichaam behoren eveneens tot die materie. Op Aarde hebt u dikwijls honderden woorden nodig om iemand anders te overtuigen van uw standpunt of uw gelijk. Zelfs een liefdesverklaring aan de ander gaat op Aarde gepaard met het gebruik van vele woorden.


In de astrale wereld is een gedachte aan iets of iemand gelijk aan het in trilling treden met dát waaraan men denkt. Zo is het in de astrale wereld niet mogelijk om iets anders uit te zenden dan dat wat men eigenlijk wil. Helaas gebeurt dit op Aarde maar al te vaak.


De geestelijke wereld is voor de meeste mensen op Aarde niet zichtbaar. Toch komt u er állemaal vandaan en gaat u er straks állemaal naar toe. Zelfs op Aarde maakt u soms gebruik van uw nachtelijke uittredingen om in die astrale wereld te komen. En daar vindt u uw eigen huis in de sferen die eigenlijk niets meer of minder is dan de tempel van uw ziel. In de astrale wereld is geen taal. Dus is er ook geen gebruik van, vaak verkeerd begrepen, woorden.


Geestelijke energie is een totaal andere energie dan stoffelijke energie. Stoffelijke energie is beperkt en zo komt het dat u na een dag moe bent geworden en dat u een aantal uren moet slapen om uw lichaam weer fit te krijgen. Geestelijke energieën zijn ónbeperkt en voeden uw creativiteit en uw zélfbeeld. Maar die geestelijke energie is ook het voedsel wat uw ziel nodig heeft om haar werk op Aarde te kunnen doen. Daarnaast worstelen de meeste mensen met hun emotie en hun gevoel. Emoties vernietigen uw gevoel en kosten daarnaast een onnoemelijke hoeveelheid geestelijke energie.


Wanneer mensen langdurig met emoties te kampen hebben verdwijnt hun positief zélfbeeld en is het contact met de geestelijke wereld niet meer mogelijk. Uw eigen geleidegeest kan u niet meer bereiken en eventuele dierbaren die aan u zijn voorgegaan kunnen dit helaas ook niet meer.


U hebt dus een diep gevoel zonder emotie nodig om vanuit uzelf contact te kunnen leggen met de astrale wereld. Telepathie kent zijn wortels nu juist dankzij zo’n contact. Maar ook een andere geestelijke gave zoals het magnetiseren wordt geblokkeerd door téveel emoties. Heel erg grof zou u kunnen zeggen dat mensen die lange tijd achtereen in hun gevoel zitten: “Geopende mensen zijn”. En dus dat emotionele mensen: “Gesloten mensen zijn”.


Deze laatste groep zal moeten drijven op hun stoffelijke energieën. Dikwijls wenden deze mensen zich na verloop van tijd naar een geestelijk genezer of magnetiseur. Maar de omvorming van geestelijke energie naar stoffelijke energie is een verhaal op zichzelf.


Een magnetiseur bijvoorbeeld zal de aura van de cliënt instralen. Ten eerste doet hij dat met geestelijke energie die hij zelf tijdens de behandeling uit de astrale wereld ontvangt. Vaak is dat zijn eigen geleidegeest of zijn dat andere geestelijke helpers.


Ten tweede heeft niet iedere magnetiseur voldoende kennis van de toegangspoorten tot de ziel, de aura en het stoffelijk lichaam van de cliënt.


Chakra’s bijvoorbeeld zijn zulke toegangspoorten. Maar ook andere plaatsen in het menselijk lichaam zijn zeer geschikt om daar geestelijke energie binnen te brengen.


Heeft men deze kennis niet dan kan men zeker wel goed werk doen. Denkt u daarbij aan een luisterend oor of wat andere geestelijke steun. Maar ruim 75% van de toegevoegde energie druipt aan de buitenste zijde van de aura van de cliënt af.


Dit komt doordat deze toegevoegde geestelijke energie lichaamsvreemd is. Zou deze energie echter via de chakra’s naar de daarbij behorende organen zijn gestraald dan zou de opbrengst 100% of zelfs meer zijn. Daarnaast zal ook de ziel via deze weg geestelijke energie opnemen en zij kan dit weer op een later tijdstip aan haar eigen lichaam afstaan.


Kennis is dus ónontbeerlijk!


Toch zal iemand die ziek of energieloos is wel baat hebben bij een magnetische behandeling. Maar men dient er wel rekening mee te houden dat iemand die nooit met geestelijke energie is omgegaan een poosje aan deze energie zal moeten wennen. Zegt u maar dat dit het afstemmen op een spirituele code is. Tevens heeft het geen enkele zin om iemand vol te gieten met energie maar die mens daarna dan niet af te sluiten. Wat er in kwam loopt er ook zo weer uit. Zoals geest en stof én gevoel en emotie, tegenstellingen van elkaar zijn zo zal iemand die niet gewend is aan deze energie zeker enkele weken en een aantal behandelingen nodig hebben om hier aan te wennen.


Ook hier heeft alles weer te maken met “bewustzijn”. Wanneer u er vanuit gaat dat er zich in de aura zes etherlichamen bevinden die ook weer elk hun eigen specifieke taak hebben, is het natuurlijk pure energieverspilling om zomaar de aura in te stralen en verder niets met die zes etherlichamen te doen.


En als u er dan ook nog eens vanuit gaat dat u de complete aura nog eens in drie partities kunt verdelen is kennis van die aura noodzakelijk bij het geestelijk genezen. Het éérste gedeelte van de aura wat zich het dichtst bij de huid bevindt is alleen maar een stoffelijke aura. Het ontstaat door trillingen die het lichaam uitstoot en door lichaamswarmte.


Denkt u maar aan de zichtbare vibratie in de lucht boven een kachel of verwarming.


Het tweede gedeelte van de aura noemen wij vaak de spirituele aura. Deze benaming ontstaat doordat dit gedeelte van de aura een nadrukkelijke verbinding kent met de astrale wereld. Het is ook zeer ontvankelijk voor geestelijke impulsen van buitenaf. Het derde gedeelte van de aura echter is bij de meeste mensen op Aarde niet zo goed ontwikkeld. Het is zo fijn en fragiel dat de meeste mensen er weinig mee kunnen doen. Toch luidt de benaming van dit derde gedeelte in de aura: “Kosmische aura”.


Wanneer u bovenstaande informatie goed tot u hebt laten doordringen zult u begrepen hebben dat een “astraal contact” niet alleen tot stand komt wanneer u dit graag zou willen.


Er is een bepaalde afstemming voor nodig en die mag dan ook nog eens niet alleen een momentopname zijn. En wanneer u voor korte of langere tijd, door wat voor reden ook, moeite hebt met het vasthouden van uw positiviteit en energie zult u iemand anders moeten raadplegen die in geestelijk opzicht sterker is dan u zelf bent.


Toch zullen woorden als: communicatie en integratie pas hun ware betekenis krijgen wanneer u als ziel én als mens contact zult zoeken met de zichtbare én de ónzichtbare wereld om u heen. Uitspraken als “Ik voel dat...”, zijn meestal verkeerde uitspraken en zouden eigenlijk “Ik denk dat...”, moeten zijn. Want de vibratie van gevoel is zó teer en verfijnd dat het werkelijke gevoel van de ziel alleen maar in rust en stilte naar de oppervlakte kan komen. Al het andere zijn gedachtes die naar de oppervlakte komen.


Communicatie met onze wereld vereist daarnaast ook nog eens een bepaalde harmonieuze levenshouding. Dat wil zeggen dat er sprake moet zijn van harmonie in uw leven. Een relatie of maatschappelijke positie die ergernis, boosheid of angst oproept is funest voor een spirituele ontwikkeling. Tevredenheid met het gekozen karma en tevredenheid met uw menselijke beslissingen zullen zeker een grote sprong vooruit zijn in uw geestelijk bewustzijn en de uitvoering daarvan.


Een astraal contact heeft alleen maar zin wanneer er sprake is van een wederzijds uitwisselen van gevoel en ervaringen. Alleen maar klagen of vragen heeft geen zin en blokkeert de energiestroom. Maar een geopend en bewust contact zal altijd leiden tot een wederzijdse communicatie.


Neem nu eens uw eigen geleidegeest als voorbeeld. U hebt er alvorens u naar de Aarde ging geestelijke afspraken mee gemaakt. Uw geleidegeest weet alles van uw verleden, heden en zelfs een stukje van uw toekomst.


Die geleidegeest heeft zelf weer vrienden en geliefden op astraal niveau. Soms zelfs heeft die het over u met andere zielen, zoals u het met mensen over anderen hebt.


Een astraal contact is dus een verlengstuk van het contact met uw geleidegeest. U kunt er niets voor verborgen of geheim houden. Wanneer u dit laatste echter wél zou proberen te doen is elke vorm van telepathie in de ruimste vorm, ónmogelijk geworden.


Voor mensen op Aarde is praten de belangrijkste vorm van communicatie. Aanraken is iets wat men zelden doet. Zelfs zeer vriendschappelijke relaties worden gevoed door woorden en niet door elkaar aan te raken. Toch zou men door de aanraking zonder woorden veel dieper tot het delen van gevoel kunnen komen. Een hand op een schouder of op een zieke plek kan wonderen doen.


Al is het maar dat door deze daad magnetisme en liefde in de ander wordt overgegoten. Maar wanneer de wederzijdse communicatie tussen u en de ander alleen maar bestaat uit het gebruik van selectief gekozen woorden, hoe denkt u dan zónder die woorden op astraal niveau tot een spirituele communicatie te kunnen komen?


Een ander aspect is waarnemen. In de aura bijvoorbeeld bevinden zich vele kleuren en vele trillingen. Wat een helderziende ziet en hoe een helderziende dit alles beoordeelt hangt in belangrijke mate af van het bewustzijn van de helderziende. Behoort hij tot de tweede sfeer dan zal hij daar in kijken. Behoort hij tot de vierde sfeer dan zal hij daar zijn waarnemingen en beoordelingen uit halen. Het zien in de aura van de ander is echter altijd een momentopname.


Ieder mens heeft een vrijwel stabiele aura.


Die aura past bij die mens. Het zegt iets over zijn karakter, geestelijke groei en wat dies meer zij. Door bijvoorbeeld angst, schrik, plotselinge pijn of boosheid kan de aura van kleur en samenstelling veranderen. Maar na verloop van enkele uren en in heel bijzondere gevallen, enkele dagen, zal die aura weer in zijn oude stabiele samenstelling terugkeren.


Kijk eens naar pas geboren baby’s. Ze zijn nog niet geprogrammeerd door het verwachtingspatroon van hun ouders en anderen. Hun aura is zeer stabiel en binnen redelijke termijn niet te veranderen. Hun geestelijke kracht halen ze uit de slaap en de daarbij behorende uittredingen. En hun stoffelijke kracht halen ze uit de voeding die ze tot zich nemen. In alle opzichten zijn ze zichzélf.


Pas later komen de geboden en de verboden en daarin ontstaat dan angst, verdriet of tenminste een afsluiten van zichzelf. En juist dat afsluiten maakt dat het kind of de volwassen mens niet meer kan uittreden. Ook de aura wordt naar binnen getrokken als een deken strak om het lichaam heen.


Met als gevolg dat de geleidegeest en eventuele dierbaren niet meer tot deze mens kunnen doordringen. Om over voelen en telepathie maar helemaal niet te spreken.


En hoe vaak gaan mensen dan niet fantaseren?


Toch schijnt het dat bijna ieder mens op zoek is naar het spirituele. Voor sommigen begint die interesse al vroeg maar voor de meeste mensen begint het gevoel zich geestelijk te willen ontwikkelen pas in het tweede gedeelte van hun leven. Soms moet men er eerst van doordrongen zijn dat het leven op Aarde kort en eindig is om te beseffen dat het echte geestelijk leven eeuwig is. Dit gebeurt vaak pas na de dood van een geliefde of een andere traumatische ervaring.


Een telepathisch contact met astrale wezens is goed. Het kan en zal zelfs leiden tot een contact met Engelen van de Witte broederschap, de Meesters van het Licht en anderen. Maar diezelfde spirituele ontwikkeling moet wel synchroon lopen met het bewustzijn en de uitwerking daarvan op Aarde. Het lichaam is immers hét middel tot het doel om de ziel de kans te geven zich middels dat lichaam te uiten. Echte spiritualiteit is dus zichtbaar aan de buitenkant en dat is iets anders dan heel zacht spreken en alleen maar glimlachen.


Maar past u wel op met de wijze waarop u een astraal contact aangaat. Door middel van “glaasjes draaien” bij voorbeeld, maakt u weliswaar een contact met de astrale wereld maar door niet selectief te zijn is de kans zeer groot dat u contact legt met iets of iemand uit de hadessfeer (=laagste duistere sferen). Ook alcohol en diverse soorten drugs kunnen een sfeer van lichtende wezens oproepen. Maar dit is altijd een schijnwereld.


“Wat uit liefde voortkomt kan alleen maar liefde zijn”. En “Wat uit sensatie voortkomt zal alleen maar sensatie zijn! Bemediteer of overdenk dát bij alles wat u doet op het geestelijk vlak. Want alleen op Aarde loopt hoog en laag bewustzijn door elkaar heen.


Ook in onze astrale wereld zijn er graden van bewustzijn. Zij worden ook wel de sferen van licht genoemd. Maar de onderste begint echter wél in de duisternis. Echter, deze sferen zijn bij ons wel afgeschermd. Dat geldt voor de éérste maar natuurlijk ook voor de hoogste sfeer.


Voor een spiritueel of astraal contact is dus een goed en echt gevoel nodig. U kunt zich niet voorstellen wat het betekent NIET TE VOELEN, terwijl uw tastzin in uw gehele huid zetelt. Haptonomie bijvoorbeeld is een manier om te voelen of zo u wilt om te ontmoeten. En juist dat ontmoeten is uitermate belangrijk bij een menselijk contact. Maar bij een geestelijk contact is het niet alleen belangrijk, het is de basisvoorwaarde voor de communicatie met ál wat leeft en ademt in onze wereld. Aanraken en ontmoeten zonder afspraken vooraf en zonder bijbedoelingen kan en zal een brug slaan tussen twee mensen of zelfs tussen twee werelden.


Wanneer u op Aarde problemen hebt met het aanraken van de huid van de ander of problemen hebt met het aangeraakt worden, zult u tijdens uw uittredingen of ná uw leven op Aarde, problemen krijgen met het ontmoeten of aanraken van zielen!


De aanraking van zielen komt namelijk veel en veel dieper bij u binnen dan de aanraking van het lichaam. Door velen die daar problemen mee hebben wordt de aanraking van zielen zelfs als zeer pijnlijk ervaren.


U zult die brug tussen twee werelden nu eenmaal straks over moeten. Hij brengt u naar een andere wereld. Laat dat geen onbekende wereld voor u zijn want dan hebt u een groot probleem. Maar laat dat een wereld zijn die u kent en waar u met uw geleidegeest of anderen veelvuldig door hebt gewandeld. 'Wandelen door de sferen' is niet zomaar een uitdrukking. Het is vakantie voor uw ziel. En de ervaringen van die vakantie kunt u steeds weer in uw dagelijks leven gebruiken.


Wanneer ik dan weer even terug ga naar de gevoelige punten in het menselijk lichaam dan moet u er maar vanuit gaan dat dát de zeven hoofdchakra’s zijn. En verder de vijf nevenchakra’s. Daarnaast heeft een mens zeer gevoelige punten precies op de uiteinden van het lichaam. De kruin, het puntje van de tong, de tepels, het uiteinde van de geslachtsorganen en de vingertoppen en de tenen. Deze uiteinden stralen energie uit en kunnen heel veel energie opnemen. Tijdens een magnetische behandeling zal een geestelijk genezer niet snel aan deze punten komen. Maar wanneer tijdens de behandeling de INTENTIE zonder bijbedoelingen is kunt u rustig deze energiepunten van kracht voorzien zonder ze aan te raken. Maar in de huiselijke kring of bij echte vrienden mag er toch geen taboe zijn. Zeker niet wanneer diezelfde intentie is om de ander te genezen of van energie te voorzien.


 Tijdens een behandeling kan men gebruik maken van een kleur. Veel mensen zijn erg gevoelig voor kleuren en wanneer u ze tijdens de behandeling mee laat denken aan de kleur die u instraalt zult u ontdekken dat sommige mensen zelfs het gevoel hebben de kleur te drinken. Rood zet hen aan om tot daden te komen en het blauw brengt ze van de ene oever van hun leven naar de andere. Ook opent de kleur blauw hun aura zodat u uw magnetisme makkelijker binnen kunt brengen. Zo heeft elke kleur zijn eigen betekenis en zijn eigen invloed op de menselijke geest. Kleuren zijn misschien nog wel belangrijker dan muziek en wat kan muziek niet allemaal doen in uw leven.


Er zijn twee werelden; Een stoffelijke en een geestelijke wereld. Maar ten einde een brug te kunnen slaan tussen die twee werelden zult u eerst aan een aantal factoren moeten voldoen. A, De rust in uzelf. B, Een diep gevoel en dat beslist zonder emotie. En C, de wilskracht om uw ziel de kans te geven zich geestelijk te ontwikkelen. U zult dan ontdekken dat dát helemaal niet tégen uw menselijk bestaan zal zijn. Een positief zelfbeeld alsmede een warmer en prettiger leven zal uw deel zijn.


Een mens heeft gelukkig ook de beschikking over zijn dromen en zijn uittredingen. Het onbewuste ‘weten’ uit zich bijna altijd middels de droombeleving. Vragen die niet beantwoord worden of veranderingen die niet begrepen worden vinden middels de droom hun uitweg. Ook verdrongen verlangens of gevoelens komen hierdoor naar buiten. Om een brug te slaan tussen de wereld van uw eigen geest die de droom is en uw menselijk denken, zult u zich uw dromen moeten gaan herinneren. Vooral repeterende dromen zeggen iets over verdrongen ervaringen of gevoelens. Uw dromen wijzen u de weg over de rivier die “leven” heet.


Zoals het in de droom vaak voorkomt, dat men iets wil, maar het niet kan. Zo gaat het in uw dagelijks leven ook.


‘Ik wil weggaan’ maar men doet het niet.


‘Ik wil mijn huis een goede beurt geven’, maar er komt niets van.


‘Ik wil een verre reis maken’, maar er komt niets van. Pas dán en niet eerder wanner u ook daadwerkelijk hebt gedaan wat u droomt, zal de droom ophouden te bestaan.


Uw lichaam en dat wat u uw ziel wilt noemen hebben beide een bijna wanhopige behoefte aan communicatie. Is daar in uw dagelijks leven weinig tijd of aandacht voor dan zal de droombeleving die plaats gaan innemen.


Wanneer twee mensen zielsveel van elkaar houden zullen ze in hun communicatie met elkaar weinig moeite hebben. Immers zij openen zich, zonder afspraken vooraf, naar elkaar en treden binnen in elkaars gevoel en in elkaars denkpatronen. In die situatie is álles mogelijk.


Gedachtenkracht, telepathie en nog veel meer. En er zal alleen maar liefde en vrede tussen hen zijn. Maar maakt u deze zelfde vergelijking nu eens in de relatie waarin twee zielen zielsveel van elkaar houden. Neem daarvoor nu uw geleidegeest en dat wat u zelf bent, ziel en lichaam samen. In trilling treden met... betekent ook hier opgaan in...!


Zoals twee geliefden elkaars gedachten kunnen lezen en begrijpen, zo kunnen twee zielen óók op dezelfde wijze met elkaar communiceren. Zo ontstaat een brug tussen twee werelden. Maar ik garandeer u dat wanneer u het met uw eigen geleidegeest kunt, het ook mogelijk is om met ándere zielen op astraal niveau tot uitwisseling van denken en gevoel te komen. De voorwaarde is namelijk dat u zich op de ander wilt afstemmen en u zich in de ander wilt verdiepen. Zo werkt het bij geliefden. Zo werkt het bij een trance-medium wanneer die zijn of haar lichaam verlaat en zich overgeeft aan een andere ziel. En zo werkt het bij iedereen die de Brug tussen twee werelden wil over steken.


Misschien hebt u reeds begrepen dat álles draait om


“GEVOEL”.


En nogmaals, verwar dat niet met emotie.


De communicatie tussen uw geestelijke energieën en uw stoffelijke energieën verloopt op dezelfde manier. Uw ziel zal zelden of nooit moeite of problemen hebben in het omgaan met de stoffelijke energieën van uw lichaam.


Maar helaas duwt uw lichaam de geestelijke impulsen heel vaak wel van zich af. Liefdevolle gevoelens en zachte denkpatronen zouden alleen maar problemen opleveren. Ook zouden ze iemand kwetsbaar voor de kwade bedoelingen van iets of iemand anders maken. Pas wanneer u daadwerkelijk begrepen hebt dat ‘dat wat u uitstraalt ook weer terugkeert tot uw eigen bron’, zult u anders gaan denken en handelen.


U bent die u bent. Niets meer maar zeker ook niet minder. En dát laat u dan aan de buitenwereld weten. Zo ontdekt u dat u niet echt kwetsbaar bent. Zo ontdekt u wie uw echte vrienden zijn.


Zo ontdekt u dat wanneer u letterlijk of figuurlijk de brug over gaat, u daar precies tegenkomt wat u hebt uitgestraald en wat bij uw eigen zieletrilling past.


En wanneer de ander u dan hard noemt omdat de ander zich aan u stoot, weet u dat dit niet zo is. U bent niet hard. Maar wél duidelijk en misschien een beetje rechtlijnig. Maar dit laatste is nodig anders zegt de ander weer dat u wispelturig bent.


Een brug tussen twee werelden. Stelt u zich eens voor dat u de brug wilt overgaan om de andere en dus voor u nieuwe wereld binnen te gaan. U bent nieuwsgierig en misschien zelfs voelt u een beetje hoop. Wanneer u nu aan het begin van die brug aan de overtocht begint wilt u opschieten. En geen mens zou het in zijn hoofd halen om halverwege die brug stil te blijven staan of zelfs terug te keren.


Wanneer er een brug tussen de stoffelijke en de geestelijke wereld bestaat geldt echter precies hetzelfde. U begint aan een cursus of met de ontwikkeling van uw geestelijke gave, en dan wilt u toch ook uw doel bereiken.


Doorgaan en verlangen naar meer en meer informatie zal de drijfveer moeten zijn om te slagen en uw doel te bereiken. Wanneer u echt met uw eigen geleidegeest wilt communiceren zult u door moeten zetten en wanneer u echt in de astrale wereld wilt schouwen, zult u de brug helemaal moeten oversteken.


Therapeutische informatie, troostende liefde, hoop en het echt willen leren voelen, zullen u uiteindelijk leren ruiken, leren zien, leren horen en leren wéten. Maar daarvoor moet u wel de brug tussen de menselijke wereld en de geestelijke wereld oversteken.


Ik herinner mij dat ik eens tijdens één van mijn tochten door dat “zomerland”, een ziel tegen kwam.


Zij was op zoek naar stabiliteit en zekerheid. Reeds snel begreep ik dat deze ziel al jaren op zoek was naar dit doel en dát wat zij zocht waarschijnlijk nooit zou vinden.


De eenvoudige reden hiervoor was dat zij maar heel moeizaam afstand kon doen van haar oude zekerheid die niets anders was dan een ónzekerheid.


Maar die was zo vertrouwd dat ze die niet kon loslaten. Ze bleef dus al hangen bij het begin van de oversteek naar een andere wijze van denken en voelen.


En aangezien de veranderingen en de daarbij behorende prestaties nu eenmaal op Aarde veel sneller gaan dan in onze astrale wereld zal een mens toch op enig moment het oude moeten loslaten en het nieuwe moeten binnenstappen.


Maar wanneer alléén al de gedachte hieraan iemand ziek of angstig kan maken, kan het enkele tot tientallen levens duren voordat zo’n stap gemaakt wordt.


Neem nu eens de gemiddelde spirituele mens. Men doet een cursus of een college of zelfs meer dan dat. Dan zou men kunnen zeggen dat het bewustzijn van die mens op zijn minst goed geopend is. Maar wanneer ze bij een volgende cursus een ander stoelnummer krijgen toebedeeld gaan ze beven. Een andere plaats in dezelfde zaal en tussen bijna dezelfde mensen is soms al te veel voor hen.


De evolutie gaat traag en soms zou je vanuit de astrale wereld de mensen op Aarde sneller willen laten denken en handelen. Iedereen krijgt in zijn of haar leven de mogelijkheid aangereikt om die bekende brug over te gaan. Een brug die de verbinding vormt tussen twee werelden. Twee werelden in denken, voelen en handelen. Maar vooral twee werelden die zo veel van elkaar verschillen in blijdschap, geluk en liefde.


Meester Ishwara vertelde eens: “Beperk u niet opdat anderen u niet zullen beperken”. Alsof hij daarmee wilde zeggen: “Wacht niet tot iemand anders u over de brug heen draagt maar loop er zelf overheen. Dan kun je zélf bepalen wanneer je het doet, met wie je het doet en hoe lang je er over wilt doen”. Maak je dus niet afhankelijk van een ander. Maar neem zélf de beslissingen en doe dat, al of niet na een meditatie, op het juiste moment.


Precies hetzelfde gaat op wanneer iemand bang is om fouten te maken. Of bang is iets op het verkeerde moment te doen. Hij blijft angstig bij het begin van de oversteek wachten totdat honderd anderen hem zijn voorgegaan. Zo iemand doet dus niets. Althans niets anders dan anderen nadoen. En daar zit géén ervaring noch schepping in.


Een geleidegeest kan heel veel voor u doen maar er is echter wel een voorwaarde aan verbonden. U zult zélf de eerste stap moeten zetten. Dan kan uw geleidegeest die stap ondersteunen. Hij kan en zal u dan kracht geven en u inspireren daar waar nodig. Hij kan zelfs deuren voor u openen maar dan moet u wel eerst opstaan en door die deur heen willen.


Wanneer u echter niets doet uit angst of wat voor reden ook, kan niemand u daar in helpen.


De heilige CHRISTOFFEL droeg Christus over het water naar de overkant, zegt men. Maar Christus moest wel eerst de beslissing nemen om naar de overkant te willen. Zo zal een talisman ook niets doen; Anders dan uw kracht versterken en uw beslissingen onderbouwen. Maar ook hier geldt dat u eerst op een geopende wijze moet beslissen wat u zélf wilt. Dus ook hier komt u tegen dat het werken met zo’n talisman bewustzijn vereist.


Het moment van uw geboorte, de relatie die u jarenlang aangaat, de maatschappelijke positie die u een zeer groot stuk van uw leven invult en zelfs het moment van uw terugkeer naar uw huis in de sferen, zult u toch niet aan het toeval willen overlaten?


U wilt toch zeker zelf bepalen met wie u wat doet en op welk moment. Daar staat of valt uw zelfbeeld en uw geluk namelijk mee. Géén beslissing nemen is namelijk ook een beslissing. Namelijk niets doen en afwachten. Probeert u zich eens voor te stellen dat u aan het begin van een lange brug staat. U kunt de andere zijde niet zien. Blijft u afwachten terwijl honderden andere mensen de brug naar de andere wereld over gaan? Of raakt u nieuwsgierig en wilt u ook op onderzoek gaan en zet u de eerste stap op de brug die u naar de andere zijde brengt?


Het contact met uw geleidegeest begint namelijk ook zo. Het contact met zielen die u kent uit eerdere levens begint namelijk ook zo. En de weg naar telepathie en geestelijke gaven is een weg tussen de stoffelijke en de astrale wereld. Dus u zult die brug over moeten ten einde iets, of iets meer, aan uw geestelijke ontwikkeling te doen.


Toeval bestaat niet en voor álles staat een tijd maar u kunt wel heel veel sturing geven aan uw leven en u kunt er wel voor zorgen dat wanneer de tijd is aangebroken om te veranderen u dit ook op de juiste tijd doet. En niet op dat moment, geestelijk gezien, in slaap bent gevallen.


De kunst van het leven en de kunst van het genieten is misschien niet aan iedere ziel eigen.


Maar u kunt het wel leren. En waarom zou u zichzelf beperken? Veel zielen komen er pas achter wanneer ze terug zijn in de astrale wereld en ontdekken dan dat hun aardse leven zo goed als voor niets is geweest.


De gemiddelde ziel doet zo’n 280.000 jaar over het totale rad van wedergeboorte. Er zijn er ook die bijna 400.000 jaar oud zijn en nog steeds bang zijn te veranderen. Maar er zijn er echter ook die het totale rad der geboortes in minder dan 80.000 jaar hebben ingevuld.


Heel soms heeft dit te maken met een eigen keuze die te maken heeft met een geestelijke taak op Aarde. En dat is natuurlijk goed. Maar in de meeste gevallen heeft zo’n oude ziel te vaak gewacht bij de oversteek naar een nieuwe manier van denken of handelen. En dat is jammer. De eigen wil die een mens heeft is daar een onderdeel van.


U bepaalt namelijk zelf, wanneer u ziek bent, of u naar een arts of therapeut gaat. U bepaalt namelijk zelf of u de straat oversteekt of niet, of een cursus volgt of niet.


Bewustzijn en zelfstandig handelen zijn dus belangrijk. Dit komt u tegen als patiënt maar dit komt u ook tegen als therapeut. En waarschijnlijk ook als leraar en als volgeling.


Dus uiteindelijk doet u alles zelf en dan gaat dus ook de uitspraak op dat “dát wat u uitstraalt terugkeert tot de bron”. Voor de ene mens een moeilijkheid en voor de andere mens zo begrijpelijk dat het een wezenlijk onderdeel van hun leven vormt.


Iedereen die met vakantie naar een ver land gaat ziet en ontmoet daar mensen. Ook het eten is anders en soms zelfs de kleding die de mensen daar dragen. U verbaast zich en neemt ál die ervaringen mee naar huis om ze op een later tijdstip met vrienden en geliefden te delen. U bent er vol van en zou die vakantie voor geen geld van de wereld hebben willen missen. Een bijna transcendente ervaring dus.


Wanneer u thuis was gebleven had u dit allemaal niet meegemaakt. En zo is het ook op het geestelijke vlak. De onbekende gebieden betreden, maakt u rijper en zelfbewuster. En ook hier vertelt u honderduit tegen vrienden en geliefden.


U straalt iets positiefs uit. U straalt kennis uit die anderen ook willen weten en u bent als ziel en mens in beweging. En daar zit heel veel schepping in. Het is zelfs zo dat de manier waarop u met het leven omgaat bepalend kan zijn voor de lengte van de “BRUG TUSSEN TWEE WERELDEN”.


Vanuit de leer der KOSMOLOGIE krijgt men vaak te maken met planeten in en buiten ons eigen zonnestelsel. Aan de buitenste grens van ons eigen zonnestelsel ligt de Planeet PLUTO. Een planeet die vanaf de Aarde niet groter is dan een speldenknopje aan de hemel, maar een immense invloed heeft op uw aller leven. In de astrologie wordt Pluto bijna altijd als een doder en een vernietiger beschreven.


Maar Pluto doet niets anders dan transformeren, veranderen en mensen die met Pluto te maken hebben over de brug heen helpen.


Pluto is een duidelijke omvormer.


En aangezien de gemiddelde mens op Aarde nu net iets te weinig omvormt en dus vasthoudt, wordt Pluto als een planeet van onzekerheid en instabiliteit gezien. Maar Pluto helpt u juist om het oude los te laten en het nieuwe zonder oude bagage binnen te stappen.


Alleen angst doet blokkeren en vasthouden.


Stelt u zich voor:


U hebt besloten de brug over te gaan die u naar het paradijs zal brengen. Het paradijs van wéten en liefde en bewustzijn. Visualiseer dan dat u voor een immens grote spiegel staat.


Kijk naar uzelf in de spiegel. Visualiseer dat uw hele aura gehuld is in een lichtblauw licht. Ga nu met uw gedachten naar uw voeten. Vanaf uw voeten verandert nu het lichtblauwe licht in het geestelijk genezende gele licht.


Trek dit gele licht langzaam omhoog tot boven uw hoofd. U hebt nu uw gehele aura in dit licht ingekapseld.


Zeg nu tegen uzelf: “Ik hou van je”.


Via deze oefening stuurt u ectoplasma vanuit uw ziel naar uw lichaam. Dit ectoplasma bestaat voornamelijk uit:


- De kracht van uw gedachten


- Ervaringen uit eerdere levens


- Uw ónvoorwaardelijke liefde voor ál wat leeft.


Beoefen deze techniek een aantal dagen achtereen en ontdek het resultaat.


Pas dan wanneer u zich warmer en sterker voelt en uw eigen zelfbeeld groter is geworden kunt u de spiegel waarin u naar uzelf keek weglaten en het beeld van iemand anders ervoor in de plaats zetten.


Bijvoorbeeld: Geliefde (n)


Patiënt (en)


Iemand met wie u een moeilijk gesprek moet gaan voeren.


Doe deze oefening altijd met een zekere mate van positiviteit. Want wat u uitstraalt keert terug tot de bron!


Wanneer u echter een goed zelfbeeld hebt en uw eigen bewustzijn goed ontwikkeld is kunt u bovenstaande oefening ook aan iemand anders, als huiswerk, meegeven.


En dan nu het mooie woord “KARMA”. Het woord karma wordt vaak heel fatalistisch gehanteerd. Door te zeggen: “Het zal mijn karma wel zijn“, geeft men te kennen er toch niets aan te kunnen veranderen. Maar het is juist dat: door ons zelf gekozen karma, dat ons in verbinding brengt met ons diepste zelf en vandaar uit met anderen. Goed omgaan met de verschillende situaties in uw leven is namelijk belangrijker dan de situatie zelf.


Bij de geboorte uit God als ziel heeft God namelijk tegen u gezegd: “ Ga heen en keer terug in MIJ met wijsheid. Dus U mag zelf bepalen welke weg u neemt en hoelang u er over doet. Niets hoeft en álles mag. Er is geen geluk of pijn. Het zijn alleen maar ervaringen. En wie zal bepalen wat goed of slecht is ”.


Het samenwerkingsverband tussen u en uw geleidegeest werkt alleen maar wanneer er sprake is van een tweerichtingsverkeer. Een brug heeft geen begin en geen eind maar slechts twee plaatsen waar men de brug kan opgaan. Zo is het ook met uw karma. Er is in dit verband geen begin en geen eind. Maar slechts een brug die leidt naar een volgende brug.


Wanneer u de eerste brug niet op durft, zult u de tweede en daarop volgende brug nooit bereiken.


Een brug tussen twee werelden is dus niets anders dan een brug die leidt van de éne naar de andere ervaring. “En keer terug in mij met wijsheid”, is dus niets anders dan “Doe zo veel mogelijk ervaringen op”.


Elke ziel en elk mens maakt weleens fouten. Maar het zijn juist die fouten die gezien moeten worden als ervaringen. Dan zal het leven op Aarde een aaneenschakeling van ervaringen zijn. Mits u deze ervaringen goed en met een lach verwerkt, zal de ziel die u bent met grote snelheid door levens heen de evolutie achter zich laten en in God terugkeren. Klagen helpt niet en maakt u alleen maar eenzaam.


Karma is niets anders dan iets wat uw eigen ziel, voor haar geboorte, heeft uitgekozen om op Aarde te doen. Dat kan het recht zetten zijn van iets uit een vorig leven maar het kan ook een totaal nieuwe uitdaging zijn. En dit laatste wordt door mensen op Aarde maar al te vaak afgewezen. Er zijn er zelfs die telkens wanneer er zich een nieuwe uitdaging voordoet zeggen: “Dít hoef ik niet meer want dat heb ik vast al in een eerder leven gedaan”.


Alleen bij dingen die ze zelf als mens leuk vinden zijn ze gretig. Zo zijn er mensen die altijd maar weer cadeaus willen krijgen en hierbij nooit zeggen: “Daar heb ik er al zoveel van gekregen”. Een eenzijdig eenrichtingsverkeer dus. Waarin zelden plaats is voor wederzijdse communicatie en zeker geen plaats zal zijn voor de tocht over de brug die naar een andere wereld leidt.


Therapeutisch bezig zijn is veel meer dan instralen, een medicijn verstrekken en masseren alleen. Therapeutisch bezig zijn is de ander bewust maken van zijn of haar goede en slechte eigenschappen. De ander de weg wijzen en wanneer die het niet alleen kan die ander helpen bij zijn of haar tocht naar een nieuwe wereld. Dan zult u die ander moeten openen en die ander moeten laten voelen. Net zo vaak totdat die ander het begrepen heeft en u niet meer nodig heeft.


Een manager, een geestelijk leider of een therapeut, ze zullen hun volgelingen bewust moeten maken. Doen ze dit niet dan zijn ze zelf een volgeling of een hulpbehoevende zoekende ziel.


Doen ze dit echter wél dan maken ze geen huppeltjes maar grote sprongen in hun evolutie. Hun eigen bewustzijn wordt gespiegeld, hun ziel stijgt in bewustzijn door ál die begrepen ervaringen. En zij zullen zeker de erkenning die nodig is geven aan hun eigen ziel en hun eigen lichaam.


De invulling van behoeftes en verlangens die uw lichaam heeft is noodzakelijk om gezond te blijven en gelukkig te zijn. De invulling van behoeftes en verlangens die uw ziel heeft is noodzakelijk om het geestelijk pad goed te bewandelen. Het één is niet beter dan het ander. Toch zijn er vele mensen op Aarde die of té geestelijk denken en handelen totdat zij een geest geworden zijn, of met het geestelijke niets te maken willen hebben en álleen het lichaam voeden of juist uitwonen.


Ik zou zelfs zo ver willen gaan om te stellen dat de overtocht over de brug tussen twee werelden, of de relatie tussen lichaam en ziel, belangrijker is dan wat daarná komt. Immers de wilskracht of het karma was “de brug over te gaan”. Die prestatie zal aan het bewustzijn worden toegevoegd.


Alle gebeurtenissen in het leven van een mens op Aarde bestaan uit hoofdzaken en bijzaken. Dat u eten moet is een hoofdzaak. Met wie en hoe laat u eet is een bijzaak. Dat u een relatie wilt aangaan met iemand is een hoofdzaak. Maar wat uw familie daarvan vindt is een bijzaak. Hiermee zou ik niet durven stellen dat de bijzaken niet belangrijk zijn. Maar die gelden meestal alleen voor u als mens.


De hoofdzaken gelden ook voor uw ziel. Wanneer het in uw karma ligt dat u een bepaalde daad stelt op een bepaald tijdstip in uw leven, is het onbelangrijk met wie u die daad stelt. Het is echter een karmische hoofdzaak dát u die daad stelt.


Zo zult u kunnen stellen dat de karmische beslissing om over de brug tussen twee werelden te gaan lopen, en dit ook te doen, een hoofdzaak is die u duizend stappen verder op het pad van evolutie kan brengen. Het is echter totaal onbelangrijk op welke leeftijd u dit doet en met wie u dit doet. Hét is namelijk uw karma en uw beslissing. Geen ander mag en kan daar ook maar enige invloed op uitoefenen.


Alleen menselijke gedachtes kunnen daar anders over beslissen. Maar de ziel die u bent zal de geestelijke impuls versterken.


Hoewel de meeste mensen een bijna wanhopige behoefte hebben aan aanraking en communicatie willen ze daar toch betrekkelijk weinig offers voor brengen. Dit is wat IK wil, IK kan heel goed voor mijzelf zorgen en IK weet heel goed wat goed voor mij is, zijn echte menselijke uitspraken. Maar misschien zit hier toch een ziele-impuls achter. Uw eigen karma invullen kunt u namelijk alleen maar zelf. Niemand kan voor iemand anders het karma invullen.


Dit moet u helemaal zelf doen. Wel kunt u samen met andere mensen zorgen dat de tijd die u op Aarde hebt zo goed en warm mogelijk verloopt.


Een relatie aangaan is zoiets. Samen eten, samen vrijen, samen kinderen hebben of samen plezier maken of samen mediteren.


Hoewel misschien leuk of belangrijk voor u en de ander zijn dit toch bijzaken.


De hoofdzaak is dat u met de liefde en de energie die u uit de relatie weet te halen uw eigen karma makkelijk en met sprongen invult.


En dat is niet egoïstisch want ditzelfde geldt ook voor uw partner en uw kinderen en uw vriendschappen.


Een ziel is dus een leven lang in een menselijk lichaam bezig met zich aan te passen aan iets of iemand anders en tevens de eigen (karmische) belangen niet uit het oog te verliezen.


Want de reden dat u de Aarde verkoos boven de astrale wereld is namelijk dat de totale evolutie door de vele Aardse ervaringen veel en veel sneller gaat.


Misschien doet u over diezelfde evolutie zeker tien maal zo lang wanneer u de vergelijkbare ervaringen álleen in de astrale wereld zou beleven. Mede hierom is het dus zo belangrijk dat er een evenwicht bestaat tussen ziel en lichaam.


Het lichaam stuurt informatie naar de ziel en de ziel probeert oude regressie-ervaringen te gebruiken bij nieuwe obstakels. Maar uiteindelijk zal de ziel als symbool van eeuwig leven het winnen van het tijdelijke lichaam. En dan zijn ál die stoffelijke emoties maar bijzaak geweest en zijn ál die geestelijke gevoelens uitgegroeid tot één enkele hoofdzaak. “De terugkeer in God”.


Veel van wat er gebeurt in uw leven dringt pas maanden later tot uw menselijk bestaan door. Maar hoe groter uw bewustzijn en hoe sneller uw geestelijke handelingen zullen zijn, des te eerder zult u stappen van bewustzijn zetten op de brug die u scheidt van de werkelijkheid.


De mystieke kracht van spiritualiteit zal een eigen en niet meer te stoppen gezicht krijgen. U zult uzélf leren kennen en vanuit die zelfkennis gaan handelen. Dan blijkt dat u veel sterker bent dan u in uw stoutste dromen verwacht had.


Geluk kan iedereen bereiken, maar niemand zal het krijgen. Want het geluk ligt aan de andere zijde van de brug. U zult die brug overgaan die u brengen zal naar die plaats in de sferen waar u leven na leven aan hebt gewerkt. Met vallen en opstaan. Soms stond het schaamrood op uw voorhoofd maar áltijd was er het gevoel van: “Ik heb het examen gehaald en de proef doorstaan”.


Toch blijven er mensen over die wél beslissingen willen nemen maar dat in de praktijk niet kunnen. Een energiestoot door middel van enkele magnetische behandelingen via een magnetiseur kan dan soms wonderen doen.


Het gevaar blijft echter wel bestaan, dat wanneer zo’n beslissing door toediening van geestelijke energie genomen wordt, zo’n persoon na verloop van tijd terugvalt. Immers hij of zij heeft die beslissing wel gewild, maar kan zo iemand de verdere gevolgen ook overzien?


Wanneer het verlangen groot genoeg was is er waarschijnlijk geen enkel probleem.


Er was slechts een klein duwtje nodig. Maar wanneer zo iemand twijfelt en geen beslissing kan nemen zal diegene waarschijnlijk de verantwoordelijkheid over de beslissing niet kunnen dragen.


De vraag blijft dan bestaan: “Heb ik het wel goed gedaan en wat zullen anderen er wel niet van vinden?”


Zélf beslissen en er zélf achter staan is dus duizend maal beter. “Keer terug in MIJ met wijsheid”, zei ik.


Maar dan mag het nooit zo zijn dat wanneer u terugkeert in God, u zult moeten zeggen ”Mijn heer en mijn God , iedereen heeft keuzes voor mij gemaakt en die enkele keer dat ik zélf een keuze maakte, was dat op de energie van iemand anders”.


Een beetje nieuwsgierigheid en een beetje flair is genoeg om u naar het begin van die brug te begeven. Ook daar mag u nog even twijfelen om dan fier en parmantig, alleen of samen, zingend de brug over te gaan die u naar de nieuwe wereld zal brengen.


Hoe vaak komt het niet voor in het leven van een mens op Aarde dat er beslissingen genomen moeten worden? Weet dan dat er twee werelden zijn. Een stoffelijke wereld en een geestelijke wereld.


Sluit dan eens uw ogen en stel u open voor uw geleidegeest en doe dit zo rustig mogelijk.


Angst en spanningen blokkeren uw aura en niemand uit de astrale wereld kan dan verbinding met u maken. Vraag hem om u te helpen bij de beslissing. Maar weet dat u en niemand anders de beslissing zult nemen en uitvoeren. Samen zult u de brug over gaan.


Samen zult u wandelen door de sferen en samen zult u uw gezamenlijk doel bereiken.


Uw geleidegeest weet wat goed voor u is en hij zal u altijd helpen op uw weg naar het LICHT.© Copyright  www.lichtsferen.com


   *.*.*