DE MYSTIEK VAN KAARSLICHT EN WIEROOK

Een lezing afkomstig uit de Astrale wereld


Het occulte, mystieke dat honder­den jaren - en in belangrij­ke gevallen zelfs duizenden jaren lang - het kaarslicht heeft omhuld, is in zeer summiere mate aan mensen overgedra­gen. Later is daar de wierook bijgeko­men als een bepaalde symboliek. Het poogde iets uit te beelden.

De Mystiek van Kaarslicht en WierookZowel het kaarslicht als de geur van wierook, de geur van mirre, zoals in uw bijbel vermeld staat, is gecreëerd om mensen in een bepaalde sfeer te brengen. Deze sfeer, mits prettig aanvoe­lend, moet synchroon lopen met de trilling van uw eigen ziel.


Het kaarslicht kunt u vertalen als het symbool van het goddelijk licht, het symbool waar onbewuste zielen, intelligentie's of levensvormen op afkomen. Als u een kaars brandt bij een foto van een overledene, iemand die u dierbaar was, doet u dit uit een bepaalde symboliek. U wilt iets van het serene, verstilde, maar krachtige vuur van die kaars overdragen aan die betreffende persoon. U wilt iets dat u zelf niet kunt middels deze kaars overbrengen.


Mensen vragen dikwijls aan u: "Denk aan mij, als ik dat bepaalde gegeven moet ondergaan..." Of: "Denk aan mij, want ik voel mij niet prettig." Als u zich dan concentreert en u steekt daarbij een kaars aan, dan probeert u het goddelijk licht middels die kaars over te brengen op die ander. Het is een symboliek.


Dit gegeven is eigenlijk altijd aan mensen bekend geweest. Maar het occulte op zichzelf en de geheimenissen achter de kaarsvlam behoorden alleen toe aan ingewijden. En de ingewijden wisten dat kaarsen bij voorkeur gemaakt moesten worden door mensen, die zich bezighielden met meditatievormen en gebed. Of mensen die zich bezighielden met het occulte, het spirituele of tenminste met goddelijke energieën.


Kaarsen die aldus ontstonden en met de hand gemaakt werden uit bijenwas bijv., waren kaarsen die in tempels of kerken, bij speciale gelegenheden werden gebruikt. Zij werden eerst gewijd door iemand die ingewijd was in de occulte geheimenissen van het leven en de occulte geheime­nissen van het kaarslicht. Het betekende dat die persoon zijn dwangmatige hoop, zijn geloof en zijn liefde binnen­bracht in de kaars. Zolang de kaars brandde, zou de gedachte die in de kaars tijdens het maken en tijdens de wijding werd ingeplant, vrijkomen.


Door de warmte van het goddelijk licht, gesymboliseerd door de kaarsvlam, kwam die homogeniteit en die liefde vrij.


U weet: GEDACHTEN ZIJN KRACHTEN... Zo poogde men tijdens het fabriceren van kaarsen bepaalde bewustwor­dings-processen in gedachtenkracht in kaarsen te leggen. Een enkel geval is bekend van een monnik die moedwillig een negatieve impuls in de kaarsen deponeerde. Ook dat heeft uiteindelijk zijn doel bereikt. Want gedachten zijn immers krachten... Daarom was het belangrijk om monniken en andere spirituele mensen op te leiden en te selecteren voor zij zich mochten wijden aan het maken van deze kaarsen, uit was.


Deze kaarsen, aldus bereid, die werden aangestoken bij speciale gelegenheden en daarbij hun krachten vrijmaakten, waren kaarsen die zelfs iets méér tot stand brachten dan het vrijmaken van dit bewustzijn, dit denkpatroon, deze liefde en homogeniteit. Er ging een trilling vanuit, zoals muziek ook een trilling kent, zoals de menselijke ziel een eigen vibratie kent.


Deze trilling, die u de trilling van de levensharp zou kunnen noemen, kwam ook vrij, als deze kaars met eerbied en overgave aan de meditatievorm van de kaars werd ontsto­ken. De trilling veroorzaakte iets in mensen er omheen. In mensen die, bijv. als men katholiek was, tijdens een heilige mis rond het altaar verzameld waren, in de mensen die in de kerk aanwezig waren. In boeddhistische kloosters bijvoor­beeld, gebeurde dit op precies dezelfde wijze. De hele orde, het collectief bewustzijn werd opgenomen in deze trilling.


Dat was de eerste reactie en mensen zeiden dan: "Er gaat een bepaalde sfeer vanuit..." Men bedoelde daar dan mee, dat er een trilling vanuit ging, die in overeenstemming was met de kracht van hun eigen ziel, de kracht van het eigen bewustzijn.


Als u ervan uitgaat dat gedachten krachten zijn, en niets zómaar ontstaat, dan zult u met mij van mening zijn, dat die trilling - die vrijkomt bij zo'n collectief bewustzijn in een boeddhistisch klooster, in een kerk of een wat kleinere groepering bij mensen thuis, of zomaar een kaars bij een foto - ook de astrale wereld bereikt. Het roept iets op. Intelligentie's die zich aangetrokken voelen tot zo'n collectief bewustzijn leggen een bepaalde verbinding.


Het betekende dat men op een bepaald moment als ingewij­de ging spreken over engelen of intelligenties van b.v. het kaarslicht. Al naar gelang het dogma dat aan die mens eigen was. Telkens als er een kaars of een collectief van kaarsen ontstoken werd, had men het gevoel - en dat was ook reëel - dat heel veel engelen of intelligentie's erop af kwamen, om de positiviteit die ervan uitging te versterken en aan mensen over te dragen.


Zo ontstond duizenden jaren geleden een communicatie tussen uw wereld en de onze, door middel van het branden van een kaars. Zoals bij veel cultuurvormen, heeft dit een grote bloei gekend, om wat later in de geschiedenis lang­zaam te verdwijnen in het ogenschijnlijke niets. Tòch bleven er mensen geïnteresseerd en bleven er mensen bestaan die het occulte probeerden te achterhalen. Mensen die in een bepaalde meditatievorm, bewust en geconcentreerd deze kaarsen maakten, ze zegenden en samen met hun uitstraling overdroegen aan priesters, boeddhistische monniken en andere mensen.


Hoe minder mensen op de hoogte waren, hoe meer mythen en sagen zich verbreidden onder wat men noemt 'het gewone volk'. Dit waren verhalen over het goddelijk licht, dat gesymboliseerd kon worden door middel van een kaarsvlam. Men hoefde maar een kaars aan te steken, groot of klein en plotseling verrees dit licht. Men zei: "Dit kaars­licht is net als een ziel, als men er naar kijkt ziet men een kern met een sterke uitstraling, een sterke gloed. De aura daaromheen is zelfs voor het menselijk, grofstoffelijk oog waarneembaar."


In bepaalde culturen, bij bepaalde volkeren op uw wereld, ontstond al gauw de behoefte aan meer dan het kaarslicht. Men ging symbolen bedenken vanuit zichzelf of symbolen ontvangen uit de astrale wereld, om daar een erkenning aan te geven en daarmee te gaan werken. Men plaatste kaarsen in bijv. een vijfpuntige ster, een driehoek, een vierkant, in een kruisvorm en wat dies meer zij. En nog vonden mensen dat aan het mystieke en het occulte méér waarde en erkenning gegeven diende te worden. Zo ontstond de fabricage uit vele harsen die de natuur vrij gaf.


Men ontdekte al gauw dat er geuren vrij kwamen als men harsen verwarmde, geuren die een directe invloed hadden op de psyche van mensen. Een bepaalde geur bijv. zal sommige mensen zeer onprettig aandoen, terwijl anderen diezelfde geur als lieflijk en prettig ervaren. Zo ontstond een voorkeur en afkeer voor bepaalde geuren, passend bij het zielenleven van die mens.


Men gebruikte deze wierook bij speciale gelegenheden in uw kerken. Wat later gebruikte men deze wierook ook thuis als men dit aangenaam vond. Al spoedig bemerkte men dat door het gebruik van wierook en kaarslicht een bepaalde trilling in de ziel kon worden vrijgemaakt, waardoor het gevoel van geluk, het transcenderen, kon ontstaan. In diepe meditatie samen met kaarslicht en wierook kon men ziel en lichaam scheiden en men zei: "In een diepe meditatie kon ik komen tot een spirituele bewustzijnsvorm."


Al gauw onderscheidde men bepaalde geuren en dan zei men: "Deze geur past bij dit ritueel." Bij een ter aarde bestelling bijv. of crematie werd een bepaalde soort wierook verkozen.


In dit groeiproces verstarde men op een bepaald ogenblik en zei men over een bepaalde geur, dat die paste bij dàt speciale ritueel en dat het ontoelaatbaar zou zijn een andere geur te gebruiken. Nu is het natuurlijk niét zo - omdat een bepaalde geur of symbool door kaarsen gevormd, bij een ritueel passen -, dat u geen ander zou mogen gebruiken. Belangrijk is, als u zelf de sfeeropbouw vanuit uw ziel tot stand moet brengen, dat u zich prettig voelt.


Belangrijk is, dat u de geur van wierook en de symboliek van het kaarslicht tot op de bodem van uw ziel laat door­dringen en van daaruit uw spiritueel bewustzijn naar buiten kunt brengen. Zo zal elk mens een andere kleur uitstralen als ziel. Samen met de kleur en met de trilling zal men een bepaald collectief vormen waarvan men zegt: "Ik vind het prettig om te leven bij kaarslicht en als ik een bepaalde ontspannende ervaring wil beleven, dan horen daar kaarsen bij. Als ik een bepaalde spirituele ervaring wil opdoen, horen daar één of meerdere kaarsen bij, maar beslist geen wie­rook. De geur van wierook doet mij onprettig aan." Doch andere mensen zullen vinden dat wierook er juist bij hoort.


Zo ontstaat een bepaalde trilling. Zowel het kaarslicht als geuren van wierook vormen als het ware een zeer grote aura. Hoe langer een hoeveelheid wierook brandt, hoe langer een kaars brandt, hoe groter de aura is die zich daaromheen vormt. Als mens kunt u hem nooit of zelden zintuiglijk waarnemen. Buitenzintuiglijk kunnen sommige mensen dit wèl ervaren. Zij zien bij het branden van wierook grote wolken ontstaan, die veel groter zijn dan u als mens met uw stoffelijke ogen kunt waarnemen.


Zo ontstaat een wolk van wierook op astraal niveau. Op dat astrale niveau, waar de geur van wierook een bepaalde trilling vertegenwoordigt, zal een erg zoete geur bijv. een geheel andere aantrekkingskracht op zielen, intelligenties en/of engelen kennen dan een niet-zoete geur. Als u een bepaald ritueel wilt, en u hebt een geur uitgekozen, probeert u zich dan wel te bepalen - niet te beperken - tot deze geur wierook en tot één of meerdere kaarsen, al naar gelang u voor uzelf had uitgekozen.


Veel intelligenties die positiviteit willen voor zichzelf, voor de astrale wereld en ook voor de stoffelijke wereld, zullen zich aangetrokken voelen. Zij zullen heel vaak in uw omgeving zijn, wetend dat u regelmatig kaarsen en wierook brandt. Telkens als u dit doet, al of niet met een bepaalde plechtig­heid erbij, zal deze groep intelligenties een versterkende, telepatische invloed uitoefenen op u en eventueel de groep waartoe u behoort.


Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de trilling die hoort bij wierook, of de esoterische trilling die hoort bij het kaarslicht.


Kaarsen die uit natuurlijke grondstoffen met mensenhanden gemaakt zijn, hebben een bepaalde graad van bewustzijn in zich. Het zou te ver gaan om te zeggen dat in deze kaars een ziel gedeponeerd was, omdat een ziel zoals u die kent als mens - deelnemend aan het hele Rad van Wedergeboorte en aan de Wet van Karma -, nóóit van toepassing zal kunnen zijn op een kaars. Een kaars heeft als funktie zijn licht en warmte te verspreiden tot hij opgehouden heeft te bestaan.


U kunt wel de koppeling maken dat niets verdwijnt, want alles in de natuur, ook in uw eigen lichaam en denkvermo­gen, wordt omgezet in andere energie. De kaars immers geeft licht en warmte af. Zonder die kaars was deze warmte en dit licht niet aanwezig geweest. De was en de hars die misschien aan de kaars is toegevoegd, zullen er voor zorgen dat de kaars een bepaalde levensduur heeft.


De laatste jaren, om en nabij vijfenveertig jaar voor zover mij bekend, maakt u chemische kaarsen. Aan deze kaarsen is iets toegevoegd om de levensduur wat te verlengen en de kaars wat minder gevoelig te maken voor invloeden van buitenaf, zoals warmte, koude, tocht en dergelijke.


Als u een geestelijk bewustzijn in uzelf wilt opbouwen en u wilt de kracht van uw ziel versterken, dan kunt u proberen of de symboliek van het branden van witte kaarsen, ertoe kan bijdragen uw POSITIVITEIT en uw BEWUSTZIJN te VERSTERKEN. U mag daarvoor nooit gekleurde kaarsen gebruiken.

Als u depressief bent, als u melancholiek bent, of te maken hebt met andere mensen die hun zorgen en problemen over u uitstorten, werk dan met gekleurde kaarsen. Zoals u regelmatig bij het vieren van de geboorte van Christus rode kaarsen neemt. Zo neemt u ook rode kaarsen om uw stoffelijk zijn te versterken en de trilling van uw ziel naar de oppervlakte te halen.


Doch als u in meditatie of gebed ontspannen, ontkrampend, meditatief, verstild wilt bezig zijn en u wilt met gekleurde kaarsen werken, dan kunt u het beste GROENE kaarsen nemen. De groene kaarsen zullen een meditatieve invloed op uw zieleleven kennen. Als u deze niet hebt, of niet wenselijk vindt, omdat de kleur groen u niet prettig aandoet, kunt u ook witte kaarsen nemen. Groen versterkt het meditatieve in uzelf.


Als u wierook wilt branden kunt u het allerbeste bij dagelijks gebruik zoete, lieflijke geuren nemen. Bij een bepaalde ceremonie als een geboorte, een huwelijksplechtigheid, een inwijdingsceremonie of bij een overgang, is het wenselijk dat u wierook gebruikt met een zeer krachtige geur en die weinig zoete harsen in zich kent. Zo'n geur kan per definitie gebruikt worden om een ceremonie te versterken en vanuit zijn grondpatroon uit te diepen.


De ceremonie van de GEBOORTE is iets waar u geluk aan kunt beleven. U kunt het plezierig vinden een nieuw kind te ontvangen op uw wereld. Maar als u wilt nadenken over het mystieke, over de afkomst van de ziel in dit kind, als u wilt nadenken over de levensloop, astrologisch, kosmisch, geestelijk, als u wilt nadenken over stukjes karma die dit kind wil gaan afleggen... dan zult u een bepaalde ceremonie op gang kunnen brengen, waarbij u witte kaarsen brandt - de kleur van de reinheid, de maagdelijkheid - en niet-zoete wierook.


Bij een huwelijksplechtigheid kunt u hetzelfde doen: witte kaarsen en niet-zoete wierook branden. Bij het overgaan van mensen moet u zich bewust zijn of u zelf gelooft in een voortbestaan van de menselijke ziel, een voortbestaan van het spirituele, het denkvermogen, het redenatievermogen, kortom de logos van dat wat u zelf bent en... of die mens zelf daar ook tijdens zijn leven op Aarde, erkenning aan gegeven heeft.


Als het antwoord bevestigend is, dan is het goed om uw doden met heel veel verschillende trillingen te vergezellen. Kaarsen, wierook en zachte, monotone muzikale klanken, een herhaling van een ritme - zoals de boeddhist zegt - een terugkerende mantra, zult u kunnen hanteren, om deze persoon, deze ziel op zijn reis naar de astrale wereld te vergezellen.


Als het antwoord ontkennend is en de persoon of u niet echt geloofd heeft in het occulte, in het mystieke, in het spirituele, in het scheppend-goddelijke... dan kunt u het allerbeste alléén en uitsluitend kaarsen branden en er geen, of zo weinig mogelijk wierook aan toevoegen. Dan is het eigenlijk niet belangrijk welke geur wierook u gebruikt.


Mensen op uw wereld hebben in de loop der tijden zelf namen gegeven aan bepaalde geuren. Sommige groeperin­gen vonden het prettig om bepaalde geuren te noemen naar planeten: de geur van Mars, de geur van Jupiter, de geur van Venus. Daaraan koppelde men dan de kracht van zo'n planeet. Het was een naam die door mensen zelf gegeven werd en die eigenlijk geen inhoudelijke waarde in zich kende. Toch, door de erkenning die mensen via gedachten­kracht er aan hebben overgedragen, is door de loop der tijd een verbinding ontstaan tussen die planeet en dat wat u ervaart als u deze wierook brandt.


Maar het is beslist niet waar, dat deze wierook geïnspireerd of gewijd zou zijn door het astrale, of de logos van zo'n planeet. U kunt zelf een bepaalde geur wierook uitzoeken die bij u past. U kunt als groepering of individu zeggen: "Dit is wierook die bij ons huis of bij mij past in onze (of mijn) meditatieruimte."


Dan kunt u er een eigen naam aan geven. Zo'n naam zal kunnen ontstaan na een bepaalde kortstondige meditatie­vorm, als u zich concentreert op de trilling die u vrijmaakt. Door de geur die u dan ruikt, komt vanuit uw zielekracht - via uw onderbewustzijn naar uw bewustzijn gebracht - de naam vrij die u aan deze geur kunt geven. En hiermede hebt u dan een eigen geur toegevoegd aan uw aura.


Als u regelmatig deze geur toevoegt aan uw aura, zal er een synchroniciteit en een koppeling ontstaan tussen uw persoonlijkheid en deze geur. Als u ooit deze geur ruikt op Aarde of tijdens een uittreding, of ooit na uw overgang, zult u door positieve, goddelijk scheppende energieën worden opgeladen. U hanteert dan telkens een bepaalde mantra om uw zielekracht naar boven te brengen.


Mensen zijn gevoelig voor visuele faktoren, voor kleuren. Dit heeft ertoe geleid dat men kaarsen is gaan kleuren. Toch hebben veel mensen een bepaald bewustzijn in zich. Zij vinden dat men voor spirituele bijeenkomsten uitsluitend witte kaarsen zou mogen gebruiken en geen gekleurde, ongewijde kaarsen. Ik geloof niet dat dit echt belangrijk is.


Het is iets anders als u een speciale bijeenkomst houdt, bijv. om één of meerdere mensen te helen met de krachten die hieruit vrijkomen. Of, als een bijeenkomst wordt gehouden om iets te laten gebeuren op uw wereld. Dan is het natuur­lijk noodzakelijk dat u tevoren met elkaar bespreekt welke geur en welke kleuren u daaraan toevoegt.


Elke kleur immers kent zijn eigen rechtvaardiging, kracht en inhoudelijke funktie. Elke geur evenzo. Harsen worden gevonden in bomen en wortels. U gebruikt kruiden om uw wierook te parfumeren en u gebruikt andere essences. Afhankelijk van de plaats waar u zich bevindt op uw wereld zult u kunnen beschikken over andere geuren, dus andere wierook. Het zou onrechtvaardig zijn als één soort wierook of één geur alleen maar geschikt was om een bepaald ritueel tot stand te brengen.


Als u een koppeling wilt maken vanuit uw eigen zielenleven naar de astrale wereld toe - u wilt bijvoorbeeld via meditatie tot een bewuste uittreding komen -, dan kunt u het allerbes­te twee kaarsen hanteren: één links en één rechts naast u. Daartussenin neemt u plaats!


U kunt ook drie kaarsen in een driehoek plaatsen en in de driehoek gaan zitten. U mediteert daarin op ontspannen wijze, maar geconcentreerd. U zult dan gaan ontdekken dat uw ziel zich langzaam losmaakt. Als u het gevoel hebt dat er iets met u gebeurt, dan stopt u de meditatievorm. Dan pas en niet eerder steekt u lieflijke geuren aan die bij uw persoonlijkheid passen.


U neemt weer plaats in de driehoek en begint opnieuw aan de meditatie. Dan bemerkt u zich te kunnen laten meevoe­ren op de trilling die vanuit uw eigen ziel, vanuit het kaarslicht, vanuit de geur van wierook vrijkomt. Alle engelen en intelligentie's die zich inzetten op het niveau van de trilling die vrijkomt, zullen u hun kracht en liefde naar u toe sturen. Zij zullen ertoe bijdragen dat u dàt tot stand kunt brengen, wat u als mens zelf wilt. Op voorwaarde dat het past in uw eigen evolutievorm.


ALS U OM HET 'SPEKTAKEL' OF UIT NIEUWSGIERIGHEID PROBEERT OM UIT TE TREDEN...KAN HET GEBEUREN DAT U NIET MEER TERUG KUNT. Daarom is het belangrijk dat u het niet uit sensatie doet, maar in een spirituele bewust­zijnsvorm, samen met anderen. U moogt dit nooit alléén doen! De gevaren daaraan verbonden zijn groter dan u zou verwachten. U treedt namelijk binnen in een krachtveld, een trillingsveld. Als u daar geen erkenning in hebt en er geen heer en meester over bent, dan kan het gebeuren dat die kracht sterker is dan uzelf!


In die uittreding die er aldus ontstaat, kunt u bijv. vinden of denken te vinden, dat het stoffelijke leven helemaal niet meer belangrijk is. Maar U gaat dan wel op dat moment voorbij aan uw karmische opdracht, die u als mens en als ziel zelf op u hebt genomen toen u naar de Aarde ging.


U ziet, het werken met harsen, met geuren en licht, de symboliek van kaarsen en wierook, is uitermate belangrijk. Als u andere mensen iets wilt geven voor een verjaardag, een huwelijksplechtigheid of voor de inzegening van hun woning na een verhuizing; Dan is het goed deze mensen enkele kaarsen te geven met enkele stokjes of blokjes wierook.


U geeft deze mensen dan iets vanuit uw zielezijn. U geeft ze een stukje hars waarin de trilling is vertegenwoordigd, die past bij hun ziel, maar die in ieder geval past bij uw eigen ziel. U geeft iets van uzelf aan de ander. Zo zijn, uitgedrukt in symbolen bij de geboorte van Mr.Jezus, ook wierook, goud en mirre overgedragen. Deze wierook had een symboli­sche betekenis. Men gaf iets uit zichzelf aan de Christus.


Het licht van de kaarsen die u geeft, symboliseert aldus het aan de ander overdragen van het goddelijk licht uit uzelf, om zo de ander het goddelijk licht in zichzelf te laten ervaren. Wanneer u deze kaarsen en deze wierook overdraagt aan ande­ren, dan is het belangrijk dat u - als u dit in eigen handen hebt -, deze schenking een kort moment bemediteert en stilstaat bij dat, wat u de ander wilt geven.


De trilling, het oermagnetisme van uw vingertoppen kunt u aldus in gematerialiseerde vorm overbrengen in de wierook­stokjes, blokjes of in de kaarsen. Als u dan uw vrienden tegemoet treedt, zult u ze iets geven waar ze heel veel mee kunnen doen. De trilling die in hun huis wordt vrijgemaakt, zal een trilling zijn van liefde, homogeniteit en geestelijke harmonie.


In de periode die u het 'Atlantis tijdperk' noemt, heeft men veel geëxperimenteerd met kaarslicht. Men probeerde harsen, geuren samen te voegen met wassen die men bereidde om kaarsen tot stand te laten komen. Wat aldus geschiedde was, dat het licht, de warmte, de liefde en de geuren samen één symbool, één trilling in zich kende. Bij het ontsteken van zo'n kaars kwam iets vrij, dat een synchroni­satie aanging met diegene aan wie de kaars geschonken was.


Zo'n kaars die bestaat uit wierook vermengd met wassen, zou u nooit voor uzelf mogen houden. Als u hem aanschaft, dan moet u hem schenken aan iemand die u dierbaar is. Aan uw partner, uw kinderen, of u schenkt hem aan iemand met wie u nauw verbonden bent. U geeft dan een goddelijk symbool, vertegenwoordigd door beide elementen, de geuren, het zintuiglijke en het lichtende van de menselijke ziel.


Mensen die een feest hebben, een stoffelijk feest - en ook dat behoort bij uw leven op Aarde -, vinden het sfeervol om daar vele lichtjes bij te branden. Deze mensen doen dit onbewust, onder de noemer van gezelligheid. Zij doen dit echter van binnenuit om zichzelf te beschermen. Wat heeft er namelijk plaats?

Op dit grote feest zijn veel mensen met elkaar vergaderd. Al deze mensen hebben een eigen trilling. Sommige mensen hebben hun depressies of angsten, zijn bewust of onbe­wust. Al deze mensen dragen iets over aan diegene die dit feest organiseert. Deze persoon zal zich verzekeren van een grote goddelijke kracht achter zich en zal vele lichtjes op zijn feest her en der verspreiden.


Onbewust hoopt hij dat intelligentie's uit de astrale wereld er aan meewerken dat de eventuele negativiteit van mensen geen invloed kunnen uitoefenen op het huisgezin, op het huis, of op diegene die dit feest organiseert. Ook al die mensen die ongelovig zijn en niet met het spirituele in zich werken, doen dit als mens in onbewuste vorm, maar geloven als ziel toch dat dit werkt.


Eigenlijk zou u in uw huis regelmatig het licht van kaarsen moeten laten schijnen en de geur die past bij de kracht en de trilling van uw ziel, uw woning laten doorstralen.


In het astrale, het onbegrensde, vindt namelijk de trilling die vrijkomt zijn weerklank. Het geluid van de menselijke ziel is vergelijkbaar met de hoge frequentie die dieren soms hebben, bijv. bijen, die door hun vleugels een bepaald geluid voortbrengen. Dit gezoem, zoals u het noemt, is vergelijk­baar met de trilling van de menselijke ziel. Deze trilling wordt versterkt en verdubbeld door het kaarslicht. En deze trilling wordt verdrievoudigd door geuren en éénmaal verdubbeld door kleuren, als u er in deze symbolieken mee werkt.


In vele rituelen die u kent zoals de besnijdenis, waarin medicijnmannen in - althans voor u - onbewuste zielen werkzaam waren, had regelmatig het volgende plaats:

Er werd een tafel (u zou misschien thans zeggen een "altaar") in gereedheid gebracht waarop een witte doek of een witte huid werd uitgespreid. Daarop werden kaarsen geplaatst in een bepaalde symboliek. Meestal gebeurde dat in een vijfpuntige ster, daar middenin een kom water de man of vrouw, jongen of meisje. Degene die dit ritueel onderging werd besneden, d.w.z. ontdaan van een stukje huid. Het werd gereinigd met dit opgeladen water en pas daarna trad men binnen in de volwassen wereld. En dan pas mocht men werken met de spirituele bewustzijnsvorm van geuren en kleuren. Dan pas mocht men, passend bij de eigen ziele­kracht, zeggen welke kleur men ambieerde en welke geur men prettig vond.


Het lichaam van de jonge mens werd meestal door de dorps­oudste of medicijnman met kaarsen overladen. Dit deed men door een kaars in de hand te nemen en over het lichaam te laten gaan, waarna men ditzelfde ritueel herhaal­de met geurige oliën over de blote huid. Hierna brandde men wierookstokjes.

Dit ritueel had als funktie om de nieuwe mens eigenlijk een stukje geestelijk bewustzijn mee te geven. Het was een inwijdingsceremonie.


Naarmate u gecultiveerder bent geworden, hebt u het symbool van het licht aange houden en de laatste jaren werkt u weer met vele essences van wierook. Maar het symbool van het water, het gewijde water waarmee het verleden, de erfzonde, het karma, of, zoals bij de besnijde­nis, het bloed wordt weggewassen, bent u vergeten.


U zegt: "Ach, het is niet echt, het is niet belangrijk", omdat u niet meer kunt zien met uw grofstoffelijke ogen wat u door uw ziel tot stand kunt brengen. U hebt zich ontkoppeld en denkt met uw intellect alles te kunnen invullen.


De symboliek, de vorm van bijv. de vijfpuntige ster, het vierkant, de driehoek of de kruisvorm, die gemaakt kan worden met kaarsen, heeft een eigen identiteit, een eigen krachtsopbouw. U kunt door dit met elkaar te doen - als u het goed doet - de krachten die aan zo'n ceremonie worden meegegeven, soms honderden malen versterken. En dat betekent dat als u kinderen hebt of als u zelf nog jong bent en een huwelijk of een partnerschap aangaat, dat u, als u dit symbool zou hanteren, dwangmatig maar in liefde en thans onder auspiciën van alle krachten van het Aquarius­tijdperk, uzelf dit symbool zou meegeven op uw reis op Aarde. Dit betekent, dat de krachten die tijdens deze ceremonie vrijkomen, uw hele partnerschap zullen vergezel­len.


De verbinding van de trilling van uw ziel zal synchroon lopen met de verbinding van het kaarslicht en synchroon lopen met de verbinding van de wereld. Als u dit doet, zal de trilling van uw eigen zielekracht synchroon lopen met de zielekracht van uw partner en dan hoeft u nooit bang te zijn dat uw partnerschap geblokkeerd wordt of uit elkaar groeit. Immers, u hebt een verbond gesloten, ontkoppeld van zintuiglijke waarnemingen, een verbond dat zich op astraal en mentaal niveau bevindt en wat sterker is dan de menselij­ke wil. Als u met deze krachten gaat werken, zult u zich wel bewust moeten zijn van een stukje verantwoordelijkheid. U mag dit niet zo maar doen!


U moet dit doen met een bepaald gevoel van wijding, van esoterie, een gevoel van goddelijk bewustzijn. Doet u dit niet, dan zou u karma op u kunnen laden of er zouden ongelukken kunnen gebeuren, iets wat niet denkbeeldig is. De krachten die u aldus kunt opwekken, zijn zéér, zéér homogeen maar ook zéér sterk. De oosterling gaat er vanuit, dat yin en yang beide even sterk zijn. In dat spanningsveld van de cirkel is goed en kwaad dezelfde erkenning eigen. Dat betekent dat u wel degelijk ingewijd moet zijn, wilt u met alle krachten kunnen werken.

Als u een bepaalde symboliek, een ceremonie voor anderen wilt houden, bijv. een teraardebestelling, een huwelijks­plech­tigheid, een inwijdingsprocedure of anderszins, dan is het wel goed dat u tenminste 18 tot 24 uur geen of zeer weinig vast voedsel tot u neemt, dat u zich voorbereidt in meditatie en/of gebed op dat wat komen gaat. Dat u a.h.w. in stilte en harmonie die engelen en intelligenties aantrekt, die u straks gaan helpen bij deze ceremonie. Zij zullen de geur in zich opnemen en zich zodanig kunnen materialiseren en manifesteren, dat die persoon of personen waarvoor dit ritueel tot stand gebracht wordt, dit ook werkelijk ervaren en voelen.


U kunt ook mensen die ernstig ziek zijn betrekken in zo'n ceremonie. Voorwaarde is, dat u met enkele mensen samen dit op zeer spirituele wijze doet. U mag daar nooit een grapje van maken, dat zult u zelf als mens op Aarde ook begrijpen.


Het zieleleven van mensen bestaat voornamelijk uit gevoe­lens, diepe gevoelens van liefde, homogeniteit, maar ook gevoelens van agressie zijn eigen aan de ziel.


Als u er niet tegen kunt te mediteren op een kaarsvlam, dan kunt u proberen om die kaars achter u te zetten, zodat u er niet in kijkt. U mag nooit meer dan één kaars achter u zetten wanneer u gaat mediteren. Als u nl. meer kaarsen, ge­kleurd of ongekleurd, geparfumeerd of niet, achter u plaatst, dan hebt u een zeer sterke energievorm opgebouwd, die een invloed op uw uittreden kan hebben, waardoor u plotseling het lichaam zou kunnen verlaten. Dit kan in reële vorm gebeuren als u gaat mediteren met alleen en uitsluitend kaarsen achter u.


Het betekent nl. dat de druk die op uw schouders en op uw nek wordt uitgeoefend, daar waar de inspiratievorm dikwijls bij u binnenkomt, zo groot is, dat u er niet tegen bestand bent. U wordt dan a.h.w. uw lichaam uitgeduwd en dat kan onprettige ervaringen voor u opleveren!


Vorstenhuizen, ordes van boeddhistische monniken, bepaalde kloosters, gebruikten het kaarslicht en geuren als een bepaald ritueel. Vele vorstenhuizen, ook heden ten dage op uw wereld, gebruiken wierook in mindere of meerdere mate bij bezoeken van hoofden of vorsten van andere landen. Zo hoopt men een zeker gevoel van esoterie, van wijding te bewerkstelligen, een sfeer waarin de ander, de gast, zich prettig voelt. Men probeert alles in het werk te stellen om zoete, zalvende oliën te bereiden om het godde­lijk licht, de liefde, over te dragen aan zo'n staatshoofd.


Het wordt zelden of nooit buiten de plaats waar dit gebeurt, bekend gemaakt. Toch gebeurt dit heden ten dage nog steeds in vele landen van uw wereld en in de voorbereiding van deze lezing heb ik mogen vernemen, dat ook uw eigen staatshoofd dit hanteert.


Ook in het verleden in Atlantis, zijn er vorsten geweest die dit hanteerden bij bezoeken  van andere geliefde vorsten. Zoals ik u al heb gezegd, u kunt hetzelfde doen als u uw eigen vrienden ontvangt. Door het branden van kaarsen en de geur te hanteren van wierook die bij de ander past, geeft u zodoende iets van uzelf aan de ander. Het iets aan een ander geven vanuit de eigen ziel, in dit geval het goddelijk licht d.m.v. een kaars, is generatie na generatie, dynastie na dynastie, cultuur na cultuur gebruikt om de liefde aan anderen over te dragen en de vrede en tevredenheid in anderen te winnen.


Als u bewust een kaars ontsteekt en daarbij denkt, dat u het goddelijk licht ontsteekt en dat veel intelligentie's zich hiertoe aangetrokken voelen - bewust dan wel onbewust - dan brengt u een trilling tot stand die buiten uw eigen zintuiglijk waarnemingsvermogen valt.


 Als u wierook brandt dan zult u levensvormen die passen in die speciale geur, die u verkozen hebt, aantrekken. U kunt zielen helpen en begeleiden maar ook mensen die leven op Aarde, helpen en begeleiden door iets van uw kaarslicht en geuren aan hen te schenken.


Dit gebruik is in het ongerede geraakt en het is getransfor­meerd naar het schenken van geurige wateren, lotions, e.d. De symboliek er achter is exact hetzelfde, doch de wijding ontbreekt helemaal. Dat zult u met me eens zijn. Wees bewust van wat u doet. Denk er over na, als u gekleurde kaarsen aanschaft, waar u ze voor gebruiken wilt. Denk na als u wierook aanschaft. Probeer een aantal geuren voor uzelf uit, destilleer daar één geur of een mixage van enkele geuren uit. Geef dat na een korte inwijding, na een korte meditatievorm een eigen naam, onafhankelijk van de naam die de makers aan deze wierook gegeven hebben. Zeg dan: "Dit is mijn wierook met die naam die past bij mij..." Zo zult u een zeer hechte verbondenheid in licht, harmonie en geuren kunnen aangaan.


U kunt uw ziel versterken, uw gedachtenkracht voeden en uw meditatievorm verstild en ontspannen vrij maken van uw dagelijkse problemen. Maak tijd vrij in uw leven... u die drukke werkzaamheden hebt. En tot anderen die klagen geen werk te kunnen vinden zou ik willen zeggen: "U krijgt tijd om het occulte, het spirituele uit uw onderbewustzijn naar boven te halen. Werk ermee". U zult nu de tijd hebben om in een korte meditatie dagelijks met kaarsen en geuren om te gaan. U zult de tijd hebben om voor anderen, mensen die ziek zijn, die in oorlog zijn, met licht, geuren en harmo­nieën een ceremonie tot stand te laten komen. En zo ontstaat, dankzij uw werkzaamheden, de vernieuwing in de ander. Dat wat u uitstraalt keert terug tot de bron en zo kunt u bijdragen tot het evolueren, het goddelijk bewust worden van andere mensen.


Als u geen kaarsen kunt verwerven die uit natuurlijke grondstoffen gemaakt zijn, dan mag u ook synthetische kaarsen gebruiken. Als u zich maar bewust bent uw liefde en warmte aan de kaars te schenken voor u ze brandt. Het is raadzaam om de kaarsen die u koopt, enige tijd in uw huis te laten liggen voor u ze brandt. Dan passen ze zich aan bij uw trilling en worden onderdeel van uw spiritueel bewust­zijn. U kunt het vergelijken met de godendrank die u wijn noemt. Als u die een poosje laat liggen op een rustige plaats, en / of wanneer u hem ruim tevoren opent, dan heeft de trilling van deze vloeistof zich vermengd met de trilling van uw ziel. En zo is het ook met kaarsen en wierook.


+++


Naar aanleiding van deze causerie werd men in de gelegen­heid gesteld tot het stellen van vragen, welke beantwoord werden door de intelligentie broeder Astra:Vraag: Kan men wierook ook gebruiken voor "lagere" zielen?


Antwoord: Eigenlijk niet, omdat lager afgestemde zielen uit zichzelf al een hekel hebben aan wierookgeuren en aan licht (anders zouden zij maar al te graag naar lichtsferen gaan). Mensen die een uitgesproken hekel hebben aan wierook, hebben òf in eerdere incarnaties negatieve ervarin­gen opgedaan in kerken of kloosters waar wierook gebrand werd, òf behoren tot lagere sferen. Met kaarsen is dat iets minder maar toch ook. Dus, als u mij vraagt of u echt zielen zo helpen kunt, dan zeg ik nee. Maar u kunt door een bepaalde sfeer in uw huis op te bouwen en gedachten uit te zenden naar lagere werelden, deze wel bereiken via uw eigen geleidegeest en andere bewuste zielen, die uw impulsen overnemen en versterken met eigen energieën en die gebundeld naar die onderontwikkelde gebieden sturen maar wel in een andere vorm dan u dat zou doen. Ze zullen het daar niet materialiseren als licht en als de geur van wierook omdat onbewuste levensvormen zich bij uitstek zullen distantiëren van kaarslicht en wierook. Ze vinden het gewoon niet prettig.


Vraag: Kun je een kaars maar met één intentie aansteken? Je hebt wel eens, dat je een kaars voor iemand aansteekt met een bepaalde intentie en een tijdje later weer, al dan niet voor iemand anders met een ander doel. Iemand zei tegen mij: "Dat mag je eigenlijk helemaal niet doen...."


Antwoord: Die iemand had geen ongelijk. Het is nl. zo: Als u een kaars aansteekt die nieuw is, dan geeft u hem een stukje bezieling. Dat betekent, dat u aan de bezieling van die kaars een opdracht mee kunt geven. Bijv. voor een persoon die ziek is of voor een ander project. Dan geeft u de kaars die opdracht mee tot zijn taak volbracht is. In de praktijk kunt u - en dat is niet zo heel erg verkeerd - een kaars ook voor verschillende doeleinden gebruiken. Maar als u rituelen tot stand brengt, als u ze bijv. bij een spirituele bijeenkomst wilt gebruiken, zoals deze, dan is het goed, dat u daar kaarsen voor houdt die u nergens anders voor gebruikt. Als ze op één avond niet opgaan, dan laat u ze in 2 of 3 avonden opbranden, maar u gebruikt ze niet anders dan voor deze bijeenkomsten.

Als u een kaars ontsteekt om iemand beter te maken, kunt u dezelfde kaars eigenlijk niet gebruiken of iemand anders te helpen omdat de kaars dan vanuit zichzelf de eerste, de wezenlijk bezielende gedachte, die u er de eerste keer aan hebt overgedragen, gaat invullen. Kortom, als u er werkelijk mee wilt werken, kunt u inderdaad maar één kaars per project gebruiken.


Vraag: Van een Indonesische vrouw hoorde ik eens, dat bepaalde geuren goede geesten en andere geuren, zoals 'lelietjes van dalen' en 'jasmijn' bijv., boze geesten aantrek­ken. Is dat waar?


Antwoord: Wij, in onze wereld, gaan er van uit, dat er in alles wat leeft niets negatiefs aanwezig is. Zowel in de menselijke ziel als in het dier, de natuur met alles wat daar in aanwezig is, in de bomen, de planten, de bloemen en geuren, die op een natuurlijke wijze ontstaan zijn in deze bloemen, zowel als in bepaald gesteente en mineralen, ligt iets van de scheppende kracht van God.


In het één zal het wat sterker naar buiten komen dan in het ander maar het is aanwezig en wij als intelligentie's zijn van mening dat een boom of een bloem, die een bepaalde geur als een natuurlijk aspect uitstraalt, nooit een negatief krachts­veld  kan oproepen! U kunt er als mens een negatief krachtsveld aan verbinden door te zeggen: "Dennegeur vind ik niet lekker". Dat betekent dan, dat uw trilling niet in overeenstemming is met die van dennenbomen. Maar daar kunt u de dennengeur niet de schuld van geven.


In alles wat leeft is een stukje God aanwezig en men moet in principe uitgaan van positieve gedachtenkracht. Als men er negatieve ervaringen mee heeft, kan dat aan die mens liggen. Maar om nu te zeggen dat bepaalde kruiden of planten negatieve geuren of krachten oproepen, vind ik eigenlijk iets te ver gaan.


Vraag: Kunt u iets vertellen over de symboliek van de zwarte kaars?


Antwoord: De symboliek van de zwarte kaars kunt u - en daar heb je het weer - in twee gedeelten uiteen laten vallen. Er zijn mensen die bang zijn voor de kleur zwart, (zwart is eigenlijk geen kleur) maar zwart wordt ook gebruikt bij rouw. De nacht wordt vertaald in de kleur zwart. Mensen die wakker liggen gedurende de nachtelijke uren en in een donkere ruimte liggen, vinden dat niet prettig. Door het niet zintuiglijk kunnen waarnemen, voelen zij zich wat angstig en krijgen daardoor iets tegen de kleur zwart.


Maar zwart is van oudsher de kleur van de Kosmos, de kleur van het collectief bewustzijn van uw hele zonnestelsel en vele zonnestelsels daar buiten. Dat betekent dat er heel veel krachten liggen in de zwarte magie en in het uitvoeren van zwarte missen en andere aspecten, waarin zwarte krachten gebruikt worden.


Er zijn op uw wereld nog niet zo lang geleden, vele groepe­ringen geweest - en nog zijn zij aanwezig - waarin bijv. de sexualiteit in grofstoffelijke vorm gekoppeld werd aan zwarte magie en aan zwarte missen. Dit en de kleur zwart heeft een onsympathieke indruk achtergelaten bij de mens. Maar daar kan de kleur zwart niets aandoen.


Maar wanneer u werkt met zwarte kaarsen en die koppelt aan de kracht van de Kosmos, als u werkt met uw eigen gevoelens op positieve wijze, dan kunnen zwarte kaarsen een inhoude­lijke functie hebben en kunnen ze uw gevoelsleven en uw gedachtenkracht versterken en bijna verdubbelen. Dat betekent dat, als u bijv. een vijfpuntige ster maakt met zwarte kaarsen, u een zeer groot, overkoepelend, krachtveld oproept. Voorwaarde echter is, dat wanneer u dat met mensen samen doet en niet alleen, dat die anderen dan beslist geen antipathie tegen zwart mogen hebben. Anders dienen zij als stoorzender. U moet dit beslist van te voren bespreken. Samengevat: De kleur zwart op zichzelf of zwarte kaarsen hebben geen negatieve betekenis. Sterker nog, indien positief gebruikt, geven zij een grote krachtsopbouw. Maar u moet er natuurlijk wel achter staan.MEDITATIEGeest van Licht en Liefde

gesymboliseerd door het kaarslicht

Geest van Homogeniteit, Geluk en Vrede

gesymboliseerd door de wierook

verbind u met elkaar in de mens

opdat uw krachten werkzaam zullen zijn in de

mens en de mens vanuit zichzelf

zijn liefde en krachten kan overdragen

op al wat leeft.....


Mogen de krachten die uit u beiden voortkomen

in de mens een ring van licht formeren

en moge zo, vanuit die ring van licht,

de verlichting in de mens ontstaan

en liefde het hart van de mens verwarmen.

Moge vrede de ziel van de mens beroeren,

zo zal de vrede en de liefde

de mens stuwen op zijn weg omhoog

tot hij zijn eigen evolutie heeft ingevuld

en is teruggekeerd in de Kracht der Krachten

waaruit hij afkomstig is.


Amen.


* * *


© Copyright  www.lichtsferen.com