POSITIVITEIT IN EEN BEWOGEN WERELD

Een lezing van Meester Malcar


Vrede zij u... Vrede is de kiem die zich in uw ziel gemani­festeerd heeft. Maar de mens, begonnen aan zijn reis op Aarde kent emoties, angsten, verdriet en pijn. Ge spreekt over karma en dharma, oorzaak en gevolg. Ge spreekt over geluk en ongeluk. Maar is niet dàt wat angst is vaak door de buitenwereld aangepraat. Angst voor voorspellin­gen die gedaan zijn. Voorspellingen die mensen op uw levens­weg gedeponeerd hebben. Is het niet vaak de angst om het bezit wat ge hebt te verliezen.


Maar wanneer ge de waarde van het bezit analyseert, zult ge ontdekken dat ge soms een bron van liefde en een bron van licht in uzelf draagt en dat dat wat ge bezit tijdelijk en vol emotie is.

En juist die emotie bezorgt u angst en pijn; pijn aan de ziel en vandaaruit pijn in het lichaam.

Juist door die emotie wilt u krampachtig vasthouden aan dat wat veelal reeds voorbij is.

Wanneer ge kijkt op uw we­reld ziet ge mensen in de worsteling van hun leven bezig met elkaar. Ze proberen vanuit hun eigendomsrecht elkaar vast te houden.

Het is een bewogen wereld, maar waarin ge positief kunt zijn en de kracht van uw positiviteit vanuit uw ziel, het mees­terschap, het boeddhaschap of het goddelijk bewustzijn naarbuiten kunt brengen.

Soms gebeuren dingen in uw leven... Ge bent vol emo­ties, de emoties maken u ziek en wanneer ge gevorderd bent op uw levensweg zegt ge: "Dat wat gebeurd is, moést gebeuren. Het is goed en maakt de plaats vrij en ruimte voor een nieuwe levensfase, een nieuwe dimen­sie."  

Wan­neer ge de positiviteit kunt zien, dan laat ge niets los, maar verandert elke vorm in een andere vorm. Hoe kunt ge de dag vasthouden als de avond valt?

Hoe kunt ge uw partner vasthouden?

Met uw handen, met uw lichaam, maar nooit met uw ziel. Hoe kunt ge de ander vasthouden, terwijl die een andere weg bewan­delt?


Wanneer ge kijkt naar het leven op Aarde hebt ge vele voorspellingen gehad over rampen, oorlog en wat dies meer zij. Maar in kleiner verband vinden diezelfde ram­pen, diezelfde oorlogen in uw leven plaats. Vanuit de kracht van uw positiviteit zult ge uw weg bewandelen, de weg die ge uzelf gekozen hebt als individu, als groepsziel. En dat 'groepsziel' kan gekoppeld zijn aan een land, een we­relddeel of gans de planeet Aarde.

Het karma van de Aarde is een bewogen karma, waarin verandering en evolutie hand in hand gaan, waarin geen dag hetzelfde is, als de dag die eraan vooraf ging.

Toch willen mensen vasthouden aan dat wat gisteren bestond, toch willen mensen vasthouden aan de waar­heid van gisteren. Zo ziet men niet het pad wat men vandaag bewandelt.


Dan zegt men: "Dat wat op mijn weg komt is negatief, is emotioneel en bewogen."

Maar het is niet waar.

Gij bent het zèlf die bewogen en emotioneel handelt en reageert op de situaties in uw leven, omdat de rugzak die ge draagt vol ballast is vanuit het verleden.

Alle informa­tie uit het verleden, wordt als een absolute waarheid - en ik herhaal - een absolute waarheid op uw schouders mee­getorst. Zo is er geen ruimte voor vernieu­wing, geen ruimte voor transformatie, geen ruimte voor verandering. Wanneer ge bang bent voor verandering, wanneer ge bang bent te verliezen, wanneer ge bang bent te sterven, dan zal de angst uw leven leiden. En dat wat ge uitstraalt trekt ge aan: ram­pen in uw leven en zelfs rampen in de natuur.


Het zij u bekend, een voorspelling kunt ge laten uitko­men. Wanneer genoeg mensen geloven in de werkelijk­heid en de waarheid van de voorspelling, zal hij zichzelf materialiseren, zal hij zichzelf manifesteren. Hij zal waar­heidsgetrouw worden uitgewerkt, omdat ge het zelf wilt, omdat ge hem zelf voeding gegeven hebt.


Maar wanneer ge positief bent kunt ge oorlogen voorko­men. Wanneer ge positief bent kunt ge oorlogen beëindi­gen. Wanneer ge positief bent, kunt ge de weg die ge bewandelt met geopende ogen aanschouwen. Dan ziet ge de transformatie, de positiviteit en de verandering. Daarmee is zeker niet gesteld dat de emotie ophoudt te bestaan, omdat de mens van nature emotioneel is.


Wanneer de mens het bewustzijn in zichzelf bereikt heeft, zichzelf kent en vanuit het menselijk plan op het geestelijk plan gekomen is, dan zal de emotie afnemen tot de emotie ophoudt te bestaan.

Een emotie trekt uw aura naar binnen, consumeert uw eigen kracht die in die aura ligt opgeslagen.


Een emotie eet positieve cellen in uw lichaam op.


Maar wanneer ge positief bent en ge brengt uw kracht vanuit uw ziel naar­buiten, dan zult ge uw aura vergroten, dat wat ge uit­straalt zult ge aantrekken en ge zult ont­dekken dat de wereld waarin u leeft, wel degelijk door uzelf te beïnvloe­den is als individu. Maar zeker als groep en nog meer als collectief.

Wanneer ge collectief uw krachten richt op de toekomst, dan kunt ge die toekomst materialiseren, ge kunt hem een vorm geven. Doe het nooit alleen, maar doe het samen met anderen in de kracht van WIJ.


Gij - en ik zeg u - hebt de liefde in uzelf, hebt de kracht in uw ziel, maar de mens die ge bent is emotioneel. Vergeet de emotie, want emotie is angst. En waarom zult ge bang zijn als ge zelf uw weg hebt uitgestippeld, als ge zelf als een bewuste incarnatie uw karma gekozen hebt?

Waarom is er angst in uw ziel?

Waarom is er angst in uw lichaam?

Angst voor vernieti­ging, het ten onder gaan, angst voor een wereld die tenonder gaat.


Maar gij bent het die de wereld kan laten voortbestaan.

 

Gij bent het met elkaar, die collectief in de kracht van WIJ uw positiviteit op het wereldgebeuren kunt inzetten. Gij bent het die kunt rege­ren vanuit de kracht van uw goddelijk bewustzijn, zonder te regeren.


Gij bent het.. die het wereldgebeuren niet alleen kan beïnvloeden, maar het ook lange, lange tijd op een deken van licht, op een deken van liefde kan dragen.

Toch is het niet verkeerd te kijken naar het verleden.

Kijk naar dat wat gebeurt in uw wereld, politiek, dogma­tisch en intermenselijk. En ge ziet dat grensverleggend ge­werkt wordt. Grenzen houden op te bestaan. De grote volks­ver­huizing heeft zich ingezet. Niet goedschiks, niet kw­aad­schiks, maar het heeft zich ingezet vanuit de kracht van de grote transcendente verandering.


Oost komt naar west, noord gaat naar zuid en omge­keerd. Huidskleuren, gedragspatronen, bewustzijnsvor­men, ze vermengen zich tot één grootste gemene deler, waaruit de nieuwe wereld, de nieuwe mens geboren zal worden.

Maar eerst zal dat wat was omvergeworpen moeten worden. Muren zullen trillen, de aardkorst zal van zich laten ho­ren. Dat wat ge een ramp noemt is het omvormen van oude negatieve vormen door de kracht van de Witte Broeder­schap en vanuit de kracht van een Ring van Licht...


Daaruit zal de nieuwe positieve vorm ontstaan, politiek, dogmatisch en intermenselijk. Wanneer ge de angst loslaat, de angst laat ophouden te bestaan - en ik zeg dit in alle liefde tot u - dan zult ge uzelf leren ken­nen.

Dan zult ge de kracht die in u aanwezig is herken­nen op grond van al uw daden uit eerdere incarnaties. Dan zult ge die kracht in positiviteit naarbuiten kunnen brengen. Dan zult ge niet bang zijn, niet bang zijn voor de ander die zegt te willen vernietigen, niet bang zijn voor de ander die zegt te willen doden, niet BANG zijn voor de ander.


Wanneer ge in de mens kijkt ontdekt ge gevoel, het diepe, diepe goddelijk voelen in elke ziel, in elk lichaam aanwezig. Steeds meer zal de mens collectief wakker worden, steeds meer zal de mens collectief bundelen.

En dat wat enkelen konden doen in het verleden zal ophou­den te bestaan. Steeds meer en opnieuw zal de angst, wanneer ge schouwt en kijkt naar dat wat plaatsvindt, ophouden te bestaan, wanneer ge de kracht van uw positief beginsel in uzelf herkent en aan de buitenwereld wilt overdragen.


De planeet Aarde heeft een aantal omwentelingen om haar as gemaakt. Het magnetisch veld van de Aarde is gewijzigd. Het is niet positief, het is niet negatief, het IS zoals het IS, onontkoombaar en veroorzaakt door kosmi­sche, maar vooral door menselijke levensvormen op Aarde. Het is veroorzaakt door hen die het Plan van de Meesters kennen, dienen en op Aarde uitwerken.


De planeet Aarde is een bijzondere planeet ten overstaan van alle andere planeten in ons zonnestelsel, een planeet van velerlei bewustzijn, velerlei huidskleuren, diverse geslachten, gedachten, religies en meningsvormen.

Maar dat is uniek in het Universum. Daarvan uitgaande is de planeet Aarde een bijzondere planeet.


Door de draaiing om haar as en de wijziging van de as ten opzichte van de Zon, is niet alleen het magnetisch veld veranderd, maar is de invloed van planeten zoals Pluto direct en integraal over de Aarde uitgewaaierd. Pluto kent de kracht der verandering. Er zal niet meer vóór mensen geregeerd worden, maar er zal dóór men­sen geregeerd worden.

Wees niet bang voor dat wat gebeurt, maar breng de positieve kracht vanuit uw ziel naarbuiten.


Geen geloof, want geloof is fatalistisch. Geloof brengt u op de rand van de afgrond, maar het zeker wéten licht in uzelf te dragen, één en sa­men te zijn in collectief begin­sel met de Witte Broeder­schap, één en samen te zijn in beginsel met alle mensen op Aarde die geloven in vrede en werken aan liefde, zal u doen ont­dekken dat de mens weldegelijk van invloed is op de trillingen van de aardkorst.

Dan zult ge tot de ontdekking komen dat de mens welde­ge­lijk invloed kan uitoefe­nen op dat wat op politiek ni­veau gebeurt in de wereld.

Dan zult ge inzien, dat uw positiviteit belangrijker is dan de emotie die ge incarnatie na incarna­tie gehanteerd hebt.


Emoties zijn kleinschalig, ze zijn op het individu geënt, de mens, zijn directe omgeving en wat dies meer zij. Maar wanneer ge in groter verband regeert, wanneer ge in groter verband denkt en uw positiviteit en uw bewustzijn in groter verband met anderen bundelt, dan is er geen plaats voor het individu, geen plaats voor de emotie.

Maar in de collectieve saamhorigheid zal het individu als de schakel van een ketting belangrijker zijn dan ooit in het verleden. De ketting bestaat niet dankzij de sterkste schakel, maar dankzij de zwakste schakel.

In feite bestaat de ketting dankzij elke schakel op zich, maar met elkaar is er één sterke ketting die de Aarde zal gaan omgeven, die de Aarde zal gaan inkapse­len.

Dat is het Plan wat de Meesters kennen en dienen.


In de periode die voor u ligt, weken, maanden en een klein aantal jaren zal de wereld totaal veranderen. Niet alleen in de politiek, niet alleen in dogmatisch denken, niet alleen in intermenselijk emotioneel denken, maar de wereld zal veranderen in normbesef, in acceptatiever­mogen en in saamhorigheid.

En de kracht van WIJ zal terug­keren in mensen.


Ze zullen samen bundelend optre­den, hun positiviteit richten op het doel waarin vrede, liefde en verdraag­zaamheid het PLAN zal gaan bepalen voor de toekomsti­ge mens.

Ge kunt spreken over de aquarius­mens. Ge kunt spreken over de voorlopers en de dragers van het Duizendjarig Vrederijk. Ge kunt spreken... Maar het zijn woorden die ge spreekt. Dieper, dieper dan woor­den zal het gevoel gaan. Dieper, dieper dan woorden zal het bewustzijn gaan. En nog dieper zal gevraagd worden uw positiviteit naarbuiten te brengen.

Dit zeg ik u, Malcar, opdat ge beseft dat de reïncarnatie-opdracht die ge hebt als ziel niet alleen voor uzelf belangrijk is, want ge bent een schakel. Ge bent een schakel in het grote geheel.


Zo is het uw reïncarnatie-opdracht een schakel te zijn op de plaats waar ge bent. Met de schakel links en de scha­kel rechts van u zult u karmische verbindingen aangaan. Pas dan zult ge begrijpen waarom en niet meer vragen: "Mijn heer en mijn God, mijn bron van Licht, waarom?" Dan zult ge weten dat er geen 'waarom' is, maar een 'daarom'.

Omdat de mens het zelf veroorzaakt. Omdat de mens collectief vanuit angst, soms vanuit haat en laag bewust­zijn, zichzelf vanuit zichzelf de schakel naast hem ten gronde richt.

De mens is weldegelijk van invloed op de trillingen van de aardkorst, het politiek denken en het dogmatisch denken op uw wereld.

Geen leider kan vast­houden aan eigen bepalingen en waarden, geen dictator kan werken op uw wereld als er geen onderdanen zijn, die de kracht van die leider dan wel die dictator steunen en ondersteunen.


Wanneer ge de angst loslaat, de liefde en de kracht in uzelf herkent, geen claim legt op anderen, geen eigen­domsrecht en geen beter weten naarbuiten brengt, maar dat wat ge weet, wat ge voelt en kent met elkaar in trilling brengt, dan zal belangrijker en sterker dan ooit in het verleden de situatie in de komende weken, maanden en jaren door u en vele anderen gedragen kunnen wor­den, alsof ge een deken gevormd hebt, waarop de nieu­we wereld, de nieuwe wereldorde, de nieuwe rangorde zal ontstaan.

Wederom zal de Aarde een kleine verschui­ving laten zien. De as waar de Aarde om draait, zal we­derom een kleine koerscorrectie aangaan ten opzichte van de Zon. Daar­door zal het magnetisch veld weer een verandering on­dergaan. De mogelijkheid om vloedgolven, aardbevingen en wat dies meer zij te herkennen, zal groter zijn dan ooit in het verleden.


Vulkanen en de aard­korst zullen grote moeite hebben om zichzelf te stabilise­ren. Maar dat wat gebeurt zal noodza­kelijk zijn om de oude wereld in trilling te vernieuwen.

Want wanneer ge het oude niet eerst laat ster­ven, kan het nieuwe gevoel, het nieuwe leven niet gebo­ren worden.

Ge kunt niet vasthouden aan twee meesters.

Ge kunt niet vasthouden aan twee religies.

Ge kunt niet vasthou­den aan twee politieke stromingen.

Ge zult één waarheid moeten hebben, één zekerheid, waarin de schakel die ge bent belangrijker zal blijken te zijn dan ooit in het verle­den.


Mensen zullen hun land verlaten, in groter getale dan ooit in het verleden. De grote volksverhuizing heeft zich inge­zet en zal zich niet gáán inzetten, maar is op gang geko­men, onomkeerbaar en niet te stoppen.

Hij die de volksverhuizing probeert te stoppen geeft te kennen:

- niet te begrijpen en

- angst in zich te dragen voor de vernieuwing, de trans­for­matie, de nieuwe we­reldor­de en de evolutie.


Honderden, duizenden jaren hebben mensen gedroomd van een wereld van vrede en liefde. Honderden jaren hebben mensen gedroomd van een duizend maal Dui­zendjarig Vrederijk. Weinig mensen hebben er iets aan gedaan, anders dan wanhopig vragen om liefde, vragen om vrede, vragen om kracht.

Maar in de emotie van het vragen was geen ruimte voor zelfken­nis, was geen ruim­te voor het superego God gelijk, was geen ruimte voor de schakel die ge zelf bent.


Alle waarden die ge kende tot nu toe zullen binnen korte tijd ophouden te bestaan.

De vorm van leven die ge kent zal steeds plaats maken voor een nieuwe vorm. Maar de nieuwe vorm kàn - en ik herhaal - kàn niet worden inge­vuld wanneer ge vast­houdt aan het oude. De vorm die ge kent heeft zijn functie gehad en was niet verkeerd, maar noodzakelijk, functioneel voor het moment.


Er zal een nieuwe vorm komen van menselijk leven die noodzakelijk zal zijn voor dat moment, functioneel zal zijn op dat mo­ment, waarin de mens zal kunnen leven in broe­derschap, in vrede en liefde.

Maar broederschap, vrede en liefde, kan alleen vanuit de acceptatie naar de ander ontstaan.


Rassen, volkeren, huidskleuren en geslachten... Eeuwen lang hebben ze een sterk duel gevoerd met elkaar. Er was geen tijd, er was geen ruimte om te werken aan het grote geheel, omdat de emotie van het individu klein­schalig uitwerkte in het leven op Aarde.

Vele zielen kozen een karma, waarin ze zelf hun eigen problematiek, hun eigen karmisch bewustzijn van het verleden wilden schoonwas­sen, waarin ze leven na leven wilden probe­ren een nieuw stukje karma, een nieuwe vorm van leven vanuit zichzelf te leren, te begrijpen en in te vullen.


Zelden of nooit was er ruimte en plaats voor een collec­tieve gedachte.

Maar nu is de tijd gekomen waarin ge niet meer naar uzelf een karma zult nemen, één of meerdere incar­naties lang, maar waarin een bewust gekozen karma te allen tijde een groepskarma zal zijn, waarin ge met elkaar werkt aan hetzelfde Plan.

Waarin ge met elkaar werkt aan dezelfde evolutie, waar­in ge met elkaar wéét, niet hoopt, dat de nieuwe wereld voor uw voeten ligt, maar accepteert en begrijpt dat de nieu­we wereld alleen geo­penbaard kan worden, als de oude ophoudt te bestaan.


Waar ééns water was zal land zijn, waar ééns land was zal water zijn, gelijk in de Atlantische periode het land vruchtbaar was, haar bevolking een hoge mate van evo­lutie kende, maar uiteindelijk plaats maakte voor het water, omdat het denken der mensen niet in staat was de vruchtbaarheid van gevoel, geestelijk bewustzijn en evolutie vast te houden.


Het water spoelt het oude weg, brengt nieuw land naar de oppervlakte. Vanuit het water is het land ontstaan. Op het land zult ge een tempel kunnen bouwen. In die tem­pel kunt ge rituelen ten uitvoer brengen met elkaar.

Maar wanneer ge een tempel bouwt en ge zegt: "Het is mijn tempel. Ik ben er pries­­­­ter/hogepriester. Ik breng een offer aan de goden", dan hebt ge niets anders gedaan, dan een emotie omzetten in de vorm van een tempel.


Zolang ge leeft op Aarde zal het uw tempel zijn. Alle tijdseenheden na uw leven op Aarde, zult ge emotioneel gebonden zijn in ketens aan die tempel. Ge kunt er niet vrij van komen, omdat ge het eigendomsrecht aan uzelf hebt toevertrouwd.

Maar wanneer ge de tempel open­stelt - gelijk uw ziel - voor anderen, dan zult ge hem kun­nen overdragen, dan zult ge vrij zijn. Dan was de tempel de vorm, een eerbe­toon aan de Goden en niets meer dan dat.


Wanneer ge een men­selijk lichaam verkiest en ge besluit geboren te wor­den, dan kijkt ge eerst terug naar het verleden.

Nieu­we ervaringen worden opgedaan, tot het bewustzijn in uzelf zó groot en sterk en krachtig gewor­den is, dat ge niet meer uw eigen verleden analyseert, niet wegloopt in angst voor uzelf, maar samen met ande­ren zonder afspraken vooraf uw kracht kunt bundelen in liefde en vrede.

Dan hebt ge het ware priesterschap, zonder vorm en naam bereikt. Dan bent ge een ingewijde, zonder vorm of naam, zonder eer, zonder macht. Dan bent ge de drager van het leven, dan bent ge de drager van de evolutie.


Wanneer volkeren tegen elkaar opstaan, zal dat zijn reflex hebben naar de aardkorst, de logos van de Aarde. Moe­der Aarde zal moeten reageren. Ze is niet meer in staat de negativiteit die mensen in haar deponeren, te verwer­ken.

Vulkaanuitbarstingen, overstromingen, trillin­gen van de aardkorst zullen het gevolg zijn.

Het is niet de Aarde die trilt, maar het is de mens die zichzelf bestrijdt. Een mens van de Aarde, bestrijdt de Aarde, waardoor de Aarde in zichzelf gekeerd, de negati­viteit die wordt toe­ge­voegd aan de Aarde, niet of nauwe­lijks meer kan vast­houden.

Ze zal hem naar buiten bren­gen, zichzelf ontla­den, zich­zelf veilig stellen, omdat ze als planeet in ons zonnestel­sel niet alléén bestaat.


Een tenondergaan van de planeet Aarde, zou het tenon­dergaan van ons zonnestelsel betekenen.

Dat gebeurt niet.

De bewoners van de Aarde, in de huidige vorm, zijn in staat zichzelf te vernietigen. Maar een ziel keert terug in een andere vorm. De ziel die ge bent zal zich aanpas­sen aan het water, aan het land, aan de nieuwe lichaams­vorm, aan de nieuwe situatie.


De ziel die ge bent, zal diep in zichzelf het gevoel van Atlantis herkennen. Be­wust - dat betekent op grond van eigen ervaring - of onbewust - dat betekent op grond van informatie door anderen verstrekt.

Maar zij zal in zich de kracht van Atlantis herbeleven. Waarin de vorm van het menselijk lichaam veranderd kon worden, vanuit het denken der Atlantische mens, vanuit het gevoel der Atlantische mens. En wat belangrijk was, vanuit de levensopdracht, de collectieve levensopdracht samen te werken aan een Plan wat de Meesters kennen, dienen en op Aarde uit­werken.


Gij bent het, gij en gij iegelijk mens van de Aarde, die weet als geen ander, dat ge niet toevallig - want toeval bestaat niet -, geboren bent als een mensenkind. Gij bent het die een goddelijke mens en een menselijke God is, maar zonder eer en naam.


Gij bent het, gij bent het, die de opdracht hebt te bunde­len in positiviteit en vrede.

Gij bent het die de opdracht hebt en niet verkregen maar zelf verkozen, dat wat om u heen gebeurt te accepteren en de nieuwe vorm voeding te geven.

Niet in angst, want dat is een emotie, maar voeding te geven in de kracht van positiviteit. Dat wat gebeurt, gebeurt niet toevallig, maar gebeurt volgens goddelijke ordening wanneer uw, mijn, onze God heeft goedgevon­den en verstaan de Aarde een nieuwe vorm te geven.


Wij zijn het niet die hem vast- of tegenhouden, wanneer uw, mijn, onze God heeft goedgevonden en verstaan de oude vorm te laten ophouden te bestaan. Niet omdat hij verkeerd is, maar omdat het zijn functie gehad heeft en het tijdsbeeld wat nodig was om bewust­zijn te verkrijgen, voltooid verleden tijd is en genoeg genoeg is en de opdracht volbracht is.


Dan zal er een nieuwe wereld komen.

Ge kunt de nieuwe wereld tegenhouden, wanneer grote groepen mensen in angst leven, angst voor slavernij, lichamelijk dan wel geestelijk, angst voor politiek, angst voor dogmatiek, angst voor karma, oorzaak en gevolg, boete en schuld.

Wanneer ge weet dat de ziel die ge bent is zoals zij is, niet meer en niet minder, niet anders dan zij is, dan is het bewustzijn wat zich in u bevindt veroorzaakt door leven na leven. Dan is het bewustzijn wat ge hebt, veroorzaakt door ervaring na ervaring, een bewustzijn wat past bij uw ontwikkeling, wat past bij dat wat ge bent.

Niets meer en niets minder.

Breng dàt naar buiten.

Herken uzelf daarin.


Zoek de ketting waarin ge past en maak de ketting gro­ter, door er de schakel die u bent aan toe te voegen. En ontdek dat de schakel links en de schakel rechts naast u precies dezelfde functie hebben: de ketting te vergroten, het bewustzijn te verruimen, het Plan wat de Meesters ken­nen, dienen en op Aarde uit­werken voeding te geven.

Kijk niet naar dat wat van de Aarde is, maar kijk naar dat wat op Aarde wordt uitgewerkt. Daarin herkent ge de massa die niet meer toestaat dat er over de massa gere­geerd wordt.

Daarin herkent ge de massa die collectief en nooit meer individueel met elkaar zal regeren in één en dezelfde gedachte, vanaf het moment dat de zon op­komt tot en met het moment dat de zon ondergaat.


De nacht geeft rust en brengt ruimte voor meditatie, om dàn wan­neer de dag begint, een nieuwe vorm aan het leven te geven. Want de oude dag was niet meer dan een nieuwe schakel, toegevoegd aan alle andere.

Zo werd de ketting groter, het bewustzijn ruimer en zal niets maar dan ook niets meer hetzelfde zijn.


Wanneer ge luistert en kijkt, kunt ge veel leren van uzelf en van anderen. Sommigen onder u zijn bezig vanuit hun geestelijk bewustzijn, al of niet gecombineerd met de allopathische geneeskunde, anderen die ziek zijn te hel­pen en in hun collectief beginsel de ander te genezen.


Maar ge kùnt de ander niet genezen, met geen enkele oefe­ning, geen enkel bewustzijn, als ge niet kijkt naar de ander.

Wanneer ge de ander neerlegt en ge kijkt naar de hou­ding, krijgt ge informatie.

Wanneer ge de ander laat praten en luistert en zwijgt, krijgt ge informatie.


Al die informatie als kralen aan een ketting geregen, geeft u een ketting, een ketting waarin de wetenschap verbor­gen ligt, welke schakel ziek en welke schakel gezond is.

Ontleed de ketting, analyseer en breng de zieke schakel tussen de twee sterkste. En ge zult ontdekken dat de mens die ge behandeld hebt, het zèlf kan en u niet meer nodig heeft.


Vanuit die positiviteitsgedachte zult ge moeten kijken in de wereld, zult ge moeten luisteren naar dat wat om u heen gebeurt.

Dan zult ge ervaren dat elk mens vrede wil, dat elk mens liefde kent, maar soms wanhopig zoekt naar de vorm van liefde, wanhopig zoekt naar de vorm van vrede, die gisteren bestond. En die.. is volbracht. Die is voorbij en ingevuld, was functioneel zoals die was.


Op weg naar een nieuwe wereldorde, een nieuwe hemel, een nieuwe Aar­de die zon noch maan noch sterren van node zal hebben. Waar­in het licht der zielen, de Aarde zal verlich­ten, waar­in de kracht van het bewustzijn positiviteit als een deken van liefde over de Aarde zal uitstralen.

Doch niet voordat... het oude begrepen is.

God, uw, mijn en onze God, is een bron van liefde, van wijsheid, van esoterie, van acceptatie, van kracht.

Maar God is evolu­tie.

Ook God is aan verandering onder­hevig, is niet sta­tisch. Elke geboorte van een nieuwe ziel is een nieuwe ervaring voor God. Elke terugkeer van een ziel is een versterking en een uitdijing van het goddelijk bewustzijn.

In de onnoemelijke kracht die in God gelegen is, in de on­noe­melijke liefde en vergevingsgezindheid, ligt ook de kennis van het kwaad.


God heeft gekeken naar het kwaad, het kwaad bestu­deerd. Zo kon Hij met het kwaad omgaan, het kwaad vergeven en zichzelf beschermen tégen het kwaad. Ge bestaat uit Yin en Yang, positief en negatief.

Om com­pleet te zijn hebben beide elkaar nodig, gelijk een man en een vrouw.

Wanneer ge liefde wilt, wanneer ge vrede wilt zult ge moeten leren al wat IS te accepteren. Wanneer ge het bewustzijn wat ge hebt, in anderen zoekt en tracht te vinden, soms wanhopig tracht te vinden, dan zult ge moeten leren eerst de ander te accepteren.

Dan kunt ge in trilling treden mèt de ander.

Dan kunt ge bij de ander binnenkomen en uw kracht in de ander uitstorten.

Dat zeg ik u, Malcar, opdat ge be­seft dat dat wat in grote verandering over uw wereld zal nederda­len, niet toevallig, noch negatief is.


Heb geen angst...

God is liefde...

God straft niet...

Heb geen angst voor de dood..., want dat is de terug­keer naar de werkelijke wereld, waarin de vorm van de Aarde ophoudt te bestaan, maar die was telkenmale anders, passend - niets meer en niets min­der - in het tijdsbeeld van dat moment.

Soms mannelijk, soms vrou­welijk, soms jong, soms oud. Soms positief, soms minder positief, maar altijd anders. De vorm die ge thans kent, is de vorm die past in de evolutie van dit moment.

De vorm die ge morgen zult hebben, zal passen in de evolutie van morgen.


Wanneer ge het Duizendjarig Vre­de­rijk wilt, dan zult ge de nieuwe vorm moeten ac­cepte­ren. Dan zult ge het nieuwe denken, het nieuwe gevoel, gecombineerd in een collectieve bundeling moe­ten erva­ren en accepteren.

Vanuit de acceptatie ontstaat de trilling, de trilling van uw ziel die tot een totale zielsversmelting kan komen met de nieuwe vorm van leven, de nieuwe waardebepaling vàn dat leven, de nieuwe reïncarnatie-opdracht. Zonder dog­ma, zonder geloof, zonder politiek.


In de nieuwe levensorde, zal er ruimte zijn voor een filosofie. Binnen die filosofie zullen veranderlijke krachten steeds weer en steeds weer de wereld gaan dragen.

Die veranderlijke krachten zullen niet alleen de vorm, maar ook de behoeften die de mens in zich kent een nieuwe vorm geven. Voortplanting, genetica, kennis en bewust­zijn, zal in de praktijk worden toegepast vanuit de nieuwe gedachte, vanuit de nieuwe levensvorm.

Wanneer ge emotioneel bent kunt ge het tegenhouden, een dag, een week, een maand, een jaar.., maar het komt er toch.


Wanneer ge het tegenhoudt vanuit uw eigen emotie, ik zeg u, ge zult het Duizendjarig Vrederijk een dag, een week, een maand, een jaar of een leven lang tegenhou­den.

Als individu bent ge niet zo sterk, maar wanneer ge een emotie in negativiteit, collectief - voorspellingen die ge­daan zijn door Nostradamus en vele anderen - gelooft vanuit 'het fatalistisch beginsel: onontkoombaar', uw gedachten er afwachtend in angst op gaat bouwen, dan zult ge ontdekken dat niét de mens Nostradamus de voorspelling naar waarheid heeft ingevuld, maar dat gij het bent en niemand anders die collectief de voorspelling zal gaan vervullen.

Het is niet noodzakelijk, het is niet nodig.


De evolutie van de Aarde staat op een belangrijk keer­punt.

De dag waaròp ligt niet vast, dat is niet moge­lijk, omdat gij als individu en daarnaast als schakel in de ketting weldegelijk van invloed bent op de tijd waarin dingen gebeuren.

In kleiner verband vindt ge dit terug in uw eigen leven. Ge kunt bepalen iets van­daag of mor­gen te doen, dan wel helemaal niet te doen. Maar wan­neer ge bepaalt het niet te doen - en het is door uzelf in uw karma gedeponeerd - dan zult ge dag na dag met deze situatie geconfronteerd worden.


Wanneer ge het niet wilt invullen zult ge het meenemen en in een nieuwe incarnatie uitwerken, leven na leven na leven, tot ge het gedaan hebt, want binnen het AL-be­wustzijn, zult ge AL wat IS moe­ten voelen, ervaren, accepteren en vanuit die optelsom van energie, voelen, ervaren en accepteren, zult ge begrijpen WAAROM.

En dan is er geen WAAROM maar een DAAROM, omdat ge het zelf als ziel vanuit uw goddelijk bewustzijn geko­zen hebt.

Het goddelijk bewustzijn van uw ziel maakt dat ge een planeet Aarde wilt waarop zielen in vrede en harmonie met elkaar leven.

Het goddelijk bewustzijn van uw ziel, collectief uit God geboren, collectief door God gevoed, maakt dat angst alleen maar het goddelijke in uzelf be­perkt, stillegt en tegenhoudt.


Wanneer ge de evolutie in of buiten uzelf stillegt en tegenhoudt, zal de evolutie buiten u doorgaan.

Er ont­staat een frictie, er ontstaat een verschuiving van pla­teaus binnen de aardkorst, in uzelf als mens, in uw om­geving en in de aardkorst.

Ze zijn gelijk aan elkaar, gij bent de Aarde. Al wat zich in de Aarde afspeelt, speelt zich in kleiner verband binnenin uw lichaam af. Ze heb­ben met elkaar te maken.

Uw positiviteit, uw kracht zal noodzakelijk zijn.


Dan zult ge begrijpen dat toeval niet bestaat, dat relaties ophou­den te bestaan om plaats te maken voor nieuwe relaties.

Dan zult ge begrijpen dat de vorm van relaties ophoudt te bestaan, waarin het eigendomsrecht binnen een relatie voltooid verleden tijd is en de vrijheid van een ziel, in vrijheid in het lichaam handelend kan optreden, waarin vrijheid in liefde en ongebonden vrede vanuit de ziel, het lichaam kan voeden.


Dàn is een mens in staat een waarlijk meester te zijn. Dàn is een mens in staat een goddelijk mens, een mense­lijke god te zijn, een ingewijde, maar vanuit zijn eigen devotie, vanuit zijn eigen gevoel.

Dat betekent, zonder het spektakel, zonder de glorie, want op het 'halleluja, Hij die komt in de naam des Heren' - dat is een emotie - volgt een emotie, die van de krui­si­ging. Op het positieve, het bewie­roken van de leider en zijn mac­ht, het plaatsen op een voetstuk, volgt de zonde­val.


Ieder mens is gelijk, elke ziel is gelijk, er is geen verschil. Zo kan er geen machtsverhouding zijn. Zo kan er geen verschil zijn tussen man en vrouw, tussen jong en oud. Het is slechts de vorm, die op een bepaald moment noodzakelijk is. De vorm van het mannelijke en het vrou­welijke op Aarde, heeft niets, maar dan ook niets van doen met de goddelijke vorm.

In God bevindt zich het mannelijke en het vrouwelijke tegelijkertijd. De goddelijke baarmoeder, het goddelijk gevoel, is man en vrouw, is gelijk, maar totaal anders dan de mens op Aarde.


Maar de vorm van de mens op Aarde, vrouw en man, was noodzakelijk om de stoffelijke vorm te doen voort­planten. Wanneer via genetica, wanneer via goddelijk bewustzijn en bezieling een andere vorm van voortplan­ting door mannen en vrouwen bereikt kan worden - en die tijd is niet ver meer - zal de mannelijke en de vrouwe­lijke vorm niet meer noodzakelijk zijn. Dat wat geen functie meer heeft, sterft af en maakt plaats voor een nieuwe vorm.

Zo is het gegaan en zo zal het gaan. Zo is het geweest en zo zal het zijn.


Alleen de vorm waarin het gebeurt zal steeds sneller gaan, gelijk een sneeuwbal die de berg afgaat, steeds groter en groter wordt, meer sneeuw in zich opneemt, een groter bewustzijn krijgt en grotere snelheid aan­neemt.


Toch, zal het leven van een mens over bergen en door dalen gaan. Zo zal de sneeuwbal stoppen in het dal. Als de nieuwe dag begint zal de zon gaan schijnen, de sneeuwbal zal smelten en de waarheid van gisteren brengt levenswater in de dag van vandaag. En het dal zal vruchtbaar zijn door de sneeuw die ge­smolten is.

En het water wat verfrist en zonde wegneemt bij de doop, is hetzelfde water als het vlokje sneeuw, de ziel die vanuit de bergtop ontsproten was, gelijk aan de ziel uit God ontsproten. Haar evolutie kan sneller en sneller gaan, haar vorm kan groter en groter worden, maar aangeko­men in het dal komt de vorm tot stilstand.

Dat is niet altijd negatief. Zo is het leven - in dit geval de Zon - in staat de vorm te veranderen. Gij kent dit, het is niet nieuw.


Gij herkent het en geeft er erkenning aan als zijnde een natuurlijk verloop. Maar waarom alleen buiten u en houdt ge het natuurlijk verloop in u tégen?

Ik zeg u, de macht die ge hebt van de emotie blok­keert, bevriest en alles wat bevroren is komt tot stil­stand.

Het nieuwe leven, de nieuwe wereld zal gedragen worden door een kracht van positiviteit, waarin de ziel en het lichaam even sterk zijn, elkaar accepteren in erken­ning en overgave. Waarin het lichaam niet remmend werkt op de ziel en de ziel niet remmend werkt op het lichaam. Waar­in een mens niet zegt: "Ik wil wel, maar mijn lichaam be­perkt mij."


Het is een drogreden om te verbloemen dat ge als ziel niet het vermogen hebt, in die situatie positief te zijn. Leven... betekent sterven.

Wanneer ge waarde aan het leven wilt toekennen, zult ge waarde aan het sterven moeten toekennen. Elke dag sterven cellen in uw li­chaam. Elke dag worden nieuwe cellen geboren. Elke dag houden waarheden op te be­staan. Elke dag worden nieuwe waarheden geboren.


Het eerste kent u, herkent u en accepteert u als onont­koombaar. Ge kunt er immers niets aan doen, dat ge sterft, dat er cellen sterven en dat er nieuwe cellen wor­den aangemaakt. Ge kunt het niet dan wel nauwelijks beïnvloeden.

Maar de oude gedachte te doen sterven om ruimte gebo­ren te laten worden voor een nieuwe gedach­te, dat kunt ge beïnvloeden met een emotie. En ge zegt: "Daar her­ken ik iets in, daarin voel ik mij thuis. Dat is mijn waar­heid, mijn leven, na leven, na leven."


Dan staat ge vele incarnaties lang stil, hebt ge uzelf bevroren, ingekapseld en het leven naast u gaat door. En het zal lijken of plateaus in en buiten u over elkaar heen schuiven. De aardkorst zal trillen, maar dezelfde trilling zal in uw lichaam herkenbaar zijn. Ge roept 'ach en wee'. Uw lichaam escaleert.

Maar het begin, het begin van deze escalatie, ligt in de gedachtewereld.

Positiviteit, liefde en vrede zijn letterlijk en figuurlijk in staat bergen te verplaatsen, een gedachte te materialise­ren in een vaste vorm van de Aarde.

Zo is een mens in staat over water te lopen. Zo is een mens in staat in het land te verdrinken, in de aarde ten onder te gaan.


Maar de programmatie dat het water zich opent en de grond gesloten blijft, is leven na leven aan u overgedra­gen.

Zowel het water als het vaste aardoppervlak, zijn beide vàn de Aarde, bestaan beide uit materie. Het water kan bevriezen, het kan een andere vorm krijgen. Het land kan vruchtbaar of minder vruchtbaar zijn. Het krijgt een ande­re vorm, maar ge ziet het niet.

Ge zegt slechts: "Dit is land en dat is water. Daar kan ik over wandelen en daar ver­drink ik in."

Het is een programmatie. Zoals ge zegt: "Dat is oorlog en dat is vrede. Oorlog is slecht en vrede is goed."


Wanneer ge beide NAAST elkaar plaatst is er een ver­schil van Yin en Yang.

Wanneer ge beide IN elkaar pla­atst zal liefde altijd over­winnen. En vanuit die liefde zal de ziel zichzelf herken­nen, zal de ziel zich stoffelijk, minder stoffelijk tot onstof­felijk kunnen maken. Vanuit de dema­terialisatievorm zal een ziel zichzelf kunnen opbou­wen, zoals sommige intelli­genties zich opbouwen, mani­feste­ren ten overstaan van hen die helderzien in den geest.

Maar gij bent het die zegt: "Dat kan niet, dat is niet waar. Dat kan wèl en dat is waarheid." Daarmee bakent ge uw eigen vorm af. Daarmee zegt ge niets anders dan: "Ik heb gelijk."


Maar gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschil­len­de dingen.

Elk mens krijgt gelijk wanneer hij een wa­pen richt op de ander. Maar daarmee hèbt ge geen gelijk.

Het gelijk, ligt in de acceptatie, ligt in de herkenning en erken­ning van de ander. Het gelijk ligt in de diepe weten­schap, esote­risch en technologisch. Het gelijk ligt in het zwijgen.

Het ongelijk, ligt in het machtsgebruik, het machtsver­toon en een veelvoud van woorden.

Wanneer ge uzelf kent dan zult ge zwijgen. Wanneer ge uzelf kent dan zult ge luisteren naar de ander en de infor­matie van de ander aan uw bewustzijn toevoegen.


Zolang ge spreekt brengt ge alleen maar informatie van gisteren naar buiten, als zijnde een absolute waarheid van dit moment. Het is energieverspilling.

Spreken over giste­ren is absolute energieverspilling. De dag bestaat niet meer, hij is voorbij. De nacht is gevallen, de nieuwe dag is geboren.


Leef mijn kinderen.., leef in het nú, waarin ge de voedingsbodem kunt leggen voor morgen, want vanuit de daden die ge doet op dit moment, zult ge uw geestelijk huis van morgen bouwen.


Wanneer de vorm van uw geestelijk huis door uzelf be­paald is, zult ge hem kunnen materialiseren en hem in een menselijke vorm naarbuiten kunnen brengen.

Dat bepaalt uw karakter.

Dat bepaalt uw persoonlijkheid.

Dat bepaalt uw Yin en uw Yang.

Dat bepaalt uw vermo­gen en onvermogen.

Dat bepaalt de absolute staat van ZIJN, van ZA, van ZEN en BE­WUST­ZIJN.


Ik zeg u, positiviteit in een bewogen wereld, is als een mosterdzaadje, verstopt in de aarde. Het is klein en voor vele, vele menselijke ogen onzichtbaar. Maar het mos­terdzaad weet dat het bestaat, heeft een ziel en heeft de wilskracht om zich voort te planten:"Gaat heen en ver­me­nigvuldigt u".

Ga naar de Aarde en vermenigvuldig de ziel die ge bent, het bewustzijn wat ge hebt en draag dat over aan alle volkeren.

Maar altijd door te zijn wie ge bent. Nooit in duizendmaal duizendmaal duizend woor­den...

Want ge hebt geen gelijk als ge spreekt over giste­ren. Ge hebt gelijk als ge zwijgt en luistert. Wanneer ge spreekt over een wereld die bewogen is, spreekt ge over een emotie, een absolute emotie. Vanuit de kracht der doem­denkerij kunt ge spreken over positiviteit in een wereld die tenonder gaat, een wereld die zichzelf vernie­tigt dan wel door anderen vernietigd wordt.


Maar de wereld waarop ge leeft zal niet tenonder gaan, omdat ruim voldoende mensen, u en vele ande­ren de kracht van het positief bewustzijn, de acceptatie van de nieuwe vorm, de acceptatie van het nieuwe den­ken, de acceptatie van de nieuwe technologische en esoterische denkpatronen in u dragen. Dat bent u.

Zonder te spreken draagt ge dat wat ge bent uit.

Dat wat ge bent straalt ge uit, stort ge uit in anderen. Een optel­som daarvan keert terug tot de bron. Zo wordt ge wijzer, zo versterkt ge uzelf. Zo wordt ge liever, zo wordt ge zachter. Zonder angst dat anderen die hard zijn over u heenlopen.

Want wanneer ge hard bent, bent ge niet alleen hard vanbuiten om uzelf te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Wanneer ge hard bent, bent ge hard, vanbui­ten en vanbinnen, vanbinnen en vanbui­ten.


Wanneer ge zacht bent, zal de zachte vorm zijn als kos­misch ectoplasma. Wanneer ge zacht bent zal de vorm zijn als de mens in Atlantis, die bestond uit ectoplasma. Wanneer ge zacht bent van binnen, zult ge zacht zijn vanbuiten.

Niemand kan u raken, want ge bent flexibel.

Er is geen vaste rots die geraakt kan worden. Ge bent water, lucht, ge bent wind, energie, liefde, war­mte.

Dit alles is niet te verslaan, te vernieti­gen, te raken.

Heb geen angst.

Maar angst te zacht te zijn, angst over­vleu­geld te wor­den, maakt hard. En een steen is hard. Een steen kent geen evolutie, slechts de bete­kenis een steen te zijn, kan zich niet of nauwelijks ver­plaatsen, heeft geen gedachte, noch ge­voel, vertoeft slechts in een absolute staat van bewust­zijn, waarin geen schep­ping, geen evolutie aan­wezig is.


Maar gij, mijn kinderen, gij bent het die meer bent dan een steen. Wanneer ge zacht bent vanbinnen hoeft ge niet bang te zijn. Ge zult zijn als de wind.

Wie pakt de wind en slaat de wind in ketens?

Wie brengt de wind tot sla­vernij?

Wie overvleugelt de wind?

Wie regeert de wind?

De wind komt, de wind gaat, wanneer ze zelf wil.


De wind, de Logos van de Wind verbonden met vele logi in het Universum, heeft goedgevonden te verstaan, dat ze IS, vanuit het groot kosmisch bewustzijn.

Wanneer ge zacht bent vanbinnen bent ge gelijk als zij, Orcano. Dan bent ge gelijk, gelijk aan de broederschap, gelijk een ziel zonder vorm.

Wanneer de vorm wegvalt blijft de ziel over. En in die ziel ligt de wetenschap, het bewustzijn en de kracht van positiviteit en de wilskracht opnieuw gebo­ren te worden, bijvoorbeeld in deze incar­natie in een bewogen wereld, waarvan men denkt dat die tenonder gaat. Maar niets is minder waar.

Slechts de vorm die belangrijk was voor het calvinistisch denken, slechts de vorm die belangrijk was voor machtsmisbruik via dogma­tiek, politiek en intermenselijk bewustzijn houdt op te bestaan.


Macht was als een steen, als een rots in de branding, sterk, krachtig en de mens was er bang voor. Hij wilde zich niet stoten aan de steen, zijn lichaam noch ziel beschadigen tot hij ontdekte dat dat wat ge bent en de steen elk hun eigen functie hebben.

Dan kunt u de steen niet overheersen en kan de steen u niet meer overheer­sen. Dan heeft elk een taak. Elk, is een eigen schakel.

Door een nieuwe schakel toe te voegen, ook met de ander te willen leven, zult ge ontdekken dat ge toegetre­den bent tot de kracht der Witte Broederschap, deelge­noot geworden bent van een Ring van Licht. Een ring die als een gordel om de Aarde hangt, waarop, waarin en waar vanuit positiviteit naar de Aarde stroomt voor elk die zich opent.


Niet fatalistisch, vanuit een geloof te bidden en zelfs niet door enkel te mediteren, te geloven in een betere wereld, want ge zult er zelf aan moeten werken.

Wanneer de wereld buiten u verandert zult ge moeten mee veranderen en niet als een harde rots de waarheid van gisteren te laten zijn voor vandaag en morgen, als een absolute waar­heid. Want wanneer ge zegt: "Ik ben", bent ge veranderd in de tijdsmarge die ge nodig had, om dat wat ge bent te overdenken en de woorden uit te spreken.

Ook dan bent ge veranderd, maar ge ziet het niet, ge voelt het niet en ge ervaart het niet, omdat ge de waar­heid van gisteren wilde vasthouden.


Er zal een verschuiving komen waarin goed en kwaad, positief en negatief zich naar de oppervlakte zal doen keren.

Positivi­teit in een bewogen wereld is voor sommige mensen het moeilijkste wat er bestaat.

Wanneer ge midden in een relatie besluit elkaar te verla­ten, bent ge vol van emotie.

Wanneer ge bij een graf staat, bent ge vol emotie.

Wan­neer ge al uw bezit kwijt­raakt, bent ge vol van emo­tie. Maar wanneer de relatie opgehouden is te bestaan, bent ge vrij als op vleugelen gedragen en zult ge het nieuwe leven vanuit een nieuwe rangorde, vanuit een nieuw bewustzijn samen met anderen kunnen invullen.


Wanneer ge over de drempel van de dood heen kunt kijken, kunt voelen en ervaren, dan treedt ge binnen in een nieuwe dimensie, waarin ge samen met elkaar hand in hand, de kracht van de Witte Broederschap op Aarde kunt materialiseren. Het gordijn tussen uw en onze we­reld houdt op te bestaan.


Wanneer ge uw bezit kwijt­raakt bent ge emotioneel, maar ge krijgt tijd voor uzelf, alleen maar voor uzelf.

Al wat ge hebt bent ge zelf. Dat kan niemand u afnemen.

Om dan, wanneer ge uzelf kent te ontdekken, dat ge een nieuwe gave, een nieuw bezit, een nieuw talent in uzelf hebt leren herkennen, waarin de informatie van nu, op grond van eerdere incarnaties door uzelf ontwikkeld is, waarin ge ongebonden, zonder verantwoordelijkheid af te leggen aan anderen kunt werken. Maar wanneer ge ongebonden bent, zult ge ontdekken in liefde gebonden te zijn. Dat zeg ik u, in liefde tot u, Malcar.


Mens die ge bent, geloof in uzelf. Geloof in dat wat in de komende tijd, niet toevallig en niet negatief aan uw bewustzijn zal worden toegevoegd. Geloof..

Maar geloof is fatalistisch. WEET, ACCEPTEER EN ER­KEN dat, wan­neer ge een andere weg inslaat, ge niets van het oude kunt meenemen, omdat alles wat die nieuwe weg in­houdt op die weg aanwezig is.

Er zal een andere bestra­ting zijn.

Er zullen andere rust­banken zijn.

Er zullen ande­re tuinen zijn voor arbeid.

Er zullen andere kruiden zijn.

Ge zult andere zielen tegen­komen.

Het is een andere weg.


Gij bepaalt, want ge hebt een eigen vrije wil. Nie­mand legt u iets op, niemand dwingt het verleden los te laten. Maar ge zult zijn als een pilaar van marmer of zout.


Maar wanneer ge loslaat, wanneer ge erkenning geeft aan het gevoel en de ervaring in en buiten u, dan zult ge ontdekken dat ge bent als de wind. Waar ge wilt zijn, ge zult er zijn. Wanneer ge ergens vandaan wilt gaan, ­ge kunt het. Wanneer ge ergens doorheen wilt gaan, ge kunt het... Want ge bent als de wind. Ge bent als een kind. Dat betekent: objectief, eerlijk, vol liefde, zonder haat en zonder vooroordeel.

Het kind, de wind, een ziel, een kosmische driehoek, een versmelting, een nieuwe geboorte, een nieuwe wereld.


Wacht niet op de geboorte van een nieuwe Verlosser; Wacht niet op de geboorte van een nieuwe Maitreya; Wacht niet op de geboorte van een nieuwe Leider; Wacht niet op het Duizendjarig Vrederijk, want ge wacht op de ander die het voor u doet.

Ge zult het zèlf moeten doen, nu en morgen opdat ge begrijpt, dat overmorgen de wol­ken van elkaar gaan en een nieuwe hemel en een nieuwe Aarde hand in hand samen zullen gaan, op een weg die VREDE heet.


Over bergen en door dalen kwam ik tot u. Via zeeën en rivieren ga ik van u. Doch niet voordat...gij mijn meditatie begrepen hebt. Ik wilde slechts uw spiegel zijn, waarin ge uw eigen leven mocht spiegelen.


* * *


© Copyright  www.lichtsferen.com