DE 7 ASTRALE SFEREN

Een lezing uit de Astrale Wereld


De eerste sfeer.


Op het moment dat u geboren wordt uit God, ontstaat de Ziel. Welnu, wanneer de ziel geschapen, uit God ontsproten is, vindt na de schepping een rustperiode plaats. Een rustperiode waarin de ziel niets anders doet dan ademen.

U zou de volgende vergelijking kunnen maken: wanneer het kind, of liever gezegd de embryo (uw fysiek nageslacht) gecreëerd, geschapen is vindt er nog geen werkelijke geboorte plaats, maar dan is er een spanne tijds waarin een stuk bewustzijn, een stukje lichaamsgroei, een stukje menszijn ontwikkeld moet worden.

Bij de ziel is dit net zo, zij het met een heel ander geestelijk bewustzijn uiteraard. De ziel ademt, de ziel rust en heeft op dat moment weinig of geen denk- en gevoelsvermogen, omdat er maar één taak is: te wennen aan de situatie dat de ziel als zodanig een eigen individu is. Dit is het eerste moment dat de ziel ego-gericht is. En dat 'ego-gericht-zijn' heeft hij nodig op zijn pad naar verdere evolutie.


Na die spanne tijds waarin de ziel niets anders gedaan heeft dan ademen, ontstaat een andere situatie. U zou dat een 'schouwen' kunnen noemen. Een schouwen naar de planeet Aarde waar die ziel haar reïncarnatiecyclus zal gaan invullen, maar ook een schouwen naar de 7 sferen waarin die ziel later een bepaalde tijdseenheid zal verkeren.

Dat schouwen is vanuit een bepaalde plaats in het Universum kijken naar dat wat met de Aarde te maken heeft, dus de Aarde zèlf als planeet, de mensen erop, de natuur, het dierenleven, de mineralenwereld, maar evenzo de astrale wereld die nauwverwant betrokken is bij en aan de stoffelijke wereld.

Er zit een heel licht schouwen in, naar het Universum - U zou het het kosmisch gebeuren kunnen noemen - maar niet veel.

U zou kunnen zeggen: het is het voorbewerken van een ziel. Daarna ontstaat er een soort 'balseming'. Hoewel ik het heel moeilijk vind om een bepaald spiritueel gebeuren in woorden om te zetten, wil ik het toch proberen.


Die 'balseming' kunt u het beste zien als een soort pantser, het eerste astrale voertuig wat de ziel krijgt om haar kwetsbaarheid van een Goddelijk Bewustzijn, van haar vertrouwen, van haar openheid, haar acceptatie en wat dies meer zij, te beschermen tegen dat wat er ook maar in de evolutie als pijn naar de ziel kan toekomen.

Dat betekent dat dit hitteschild of welke woorden u daarvoor ook wilt gebruiken, een heel belangrijke functie heeft, maar het zal de allerbelangrijkste functie korte tijd daarna hebben, wanneer de ziel aan het aller- allereerste stoffelijk leven op Aarde begint.


U kunt zich voorstellen: een stuk creativiteit, een stuk schepping, omgezet in een ziel, zal gaan leven in een grofstoffelijk lichaam. En of het nu een vrouwelijk of een mannelijk lichaam is, materie is grofstoffelijk, zeker voor een etherisch astraal wezen.

Die ziel zal afscheid moeten nemen van dat wat zij kent, dat wat haar dierbaar is en meer dan dat: afscheid moeten nemen van God, haar bestaansrecht, haar afstammelingschap van God.


Zij zal afstand moeten nemen van een aantal zielen waarmee ze op dat moment al banden kent. Ik zeg opzettelijk niet: "verhoudingen heeft" of: "relaties is aangegaan", maar waarmee zij banden kent: zielen die praktisch om en nabij hetzelfde moment uit God ontsproten zijn, zielen die men tot 'de vijfpuntige ster' zou kunnen rekenen. Zielen die misschien tot een andere ster behoren, maar die ongeveer op hetzelfde moment geboren zijn.


Met andere woorden: zelfs een ziel die nog nooit op Aarde heeft geleefd, zal op het moment dat de eerste geboorte plaatsvindt al een stuk moeten loslaten van iets dat haar dierbaar is, terwijl zij nog maar ternauwernood aan haar bewustzijnsproces begonnen is.


Tussen de geboorte van de ziel en het eerste leven, kunnen vele, vele tientallen tot honderden jaren voorbijgaan. Tijd is relatief, maar telkens toch belangrijk voor de Aarde, omdat een geboorte vaak te maken heeft met een astrologische prognose, te maken heeft met een sterrenstand. U zult zich aan tijd moeten gaan koppelen en steeds meer rekening moeten gaan houden met tijd wanneer u naar de Aarde gaat.


En wanneer dan zo'n geboorte plaatsvindt dan zal zo'n allereerste geboorte maar een heel kort bestaansrecht kennen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan 'wiegedood', een leven van 1, 2 uren tot enkele maanden. Het kan ook een leven zijn van enkele jaren, om de ziel aan een stoffelijk lichaam te laten wennen.


Wanneer dat gebeurd is hoeft er niets meer gedaan te worden, want de pijn die zo'n verfijnde ziel voelt als zij in zo'n grofstoffelijk lichaam terecht komt is zo groot (zij voelt zich als gekooid in een stalen harnas) dat die ziel alleen maar dankbaar kan zijn dat er een soort balseming heeft plaatsgevonden, dat er om de ziel heen een soort hitteschild gemaakt is als een eerste astraal voertuig, vóór zij naar de Aarde ging, omdat de ziel anders op hetzelfde moment vernietigd zou worden. Die sprong in het diepe, die klap die dat geeft naar de ziel toe, moet verwerkt worden en zal uiteindelijk leiden tot een vrij snel terugkeren naar de astrale wereld. Kort daarna zal een tweede incarnatie volgen. En die tweede incarnatie is een onbewuste, d.w.z. een incarnatie waarin de ziel die naar de Aarde gaat géén afspraken vooraf heeft gemaakt met andere zielen, dus ook niet haar biologische ouders heeft uitgekozen. In een totaal onbewust leven weet men hier nog niets van. Dat is een heel proces.


Pas in het 2e leven krijgt de ziel meerdere voertuigen, zoals het mentaal lichaam, het accrovoertuig en een aantal andere. In dit 2e leven en ook in een aantal levens daarna - met tussenpozen in de astrale wereld - bent u bezig met die allereerste grofstoffelijke onbewuste sfeer in te vullen en te beleven.

Die ervaring is uitermate belangrijk voor uw ziel om verder te kunnen.

U kunt een vergelijking maken met uw scholen op Aarde. Als de basis niet sterk, hecht en goed is, kunt u het voortgezet onderwijs nooit op de juiste wijze invullen. U zult altijd hiaten kennen. Zo is het ook in de evolutie van de ziel.


Die allereerste sfeer, waarin u geen enkele sensitiviteit, geen enkel gevoel kent, kunnen enkele levens beslaan aan het begin van uw cyclus.

Het zullen levens zijn waarin u handelt in een dwangmatige oorlogszucht, waarin u erg vechtlustig bent. U zult uw "gelijk" willen hebben, koste wat kost.

Het zullen levens zijn waarin u nooit nadenkt over het natuurlijk element om u heen of nadenkt over de seizoenen in uzelf.

Het zullen levens zijn waarin u nooit nadenkt over het goddelijke, uw afkomst, uw Zijn op Aarde en uw toekomst als ziel.

Kortom: levens waarin u totaal onbewust bent!

U leeft, oordeelt en veroordeelt.


U laadt in het eerste gedeelte van uw levenscyclus vele stukjes karma op u. Het zou verkeerd zijn aan u over te dragen dat u uitsluitend negatief karma op u laadt; positieve aspecten zullen ook uw deel zijn in vele levens.


Die eerste sfeer kent verschillende gradaties.

Enerzijds zult u levens kennen waarin u macht hebt. Dan gaat het er uit geestelijk oogpunt om hoe u met die macht omgaat! Of u anderen onderdrukt en overheerst of dat u uitsluitend leiding geeft in die macht en niet tenonder gaat aan machtswellust.

Anderzijds is dat een uitermate beproeving voor uw zielekracht en voor uw stoffelijk zijn; voor het transformeren, het materialiseren van uw denkpatroon in het stoffelijke, is het essentieel dat u die levens op de juiste wijze invult.

U zult 'erfelijkheidsfactoren' overdragen aan uw nageslacht. Ik bedoel hier de essentie die u middels uw bewustzijn - dus niet in genen, maar in opvoeding (en dat is ook een stukje erfelijkheid) - meegeeft aan uw kinderen.


Het is verder belangrijk hoe u met uw partnerschap omgaat en hoe u tegenover het hele leven staat, of u zich wilt inzetten voor de vrede of dat u juist meehelpt aan de vernietiging van uw bewustzijn en dat van vele anderen. Doet u dit laatste dan bent u bezig negativiteit en negatief karma op u te laden.

Toch is het woord 'negatief' in dit geval niet het juiste begrip. U zult als ziel dit stadium van uw evolutie nu eenmaal moeten doormaken.

De lering die u hieruit dient te trekken is dat u met oorlog voeren niets wint. U kunt beter een vermenigvuldigingsfactor inbouwen: als u bijvoorbeeld uw eigen grondgebied toevoegt aan dat van uw buurman, kunt u samen in harmonie beschikken over een veel groter stuk grond waarop u SAMEN onbeperkt kunt leven.


Als u echter uw eigen territorium gaat afbakenen en de ander die daar misschien een klein stukje van opeist, gaat bestrijden en oorlog gaat voeren, dan bent u bezig onnoemelijk veel energie, geestelijke en stoffelijke krachten naar buiten te brengen. U komt helemaal niet meer tot invulling van uw eigen menszijn, uw eigen persoonlijkheid, uw reïncarnatieopdracht op Aarde. U bent dan voortdurend bezig met het voeren van oorlog, met dwangmatig uw gelijk willen hebben.


In de eerste sfeer is het verder belangrijk dat u leert omgaan met leven en dood, dat u zich gaat realiseren dat de tempel die uw lichaam is, door uw ziel bewoond wordt, want u zult zich daar zeker nog niet bewust van zijn.

Vanuit een bepaalde vernietigingsfactor of degeneratieproces zult u waarschijnlijk - zoals ik al zei -in die eerste onbewuste sfeer levens kennen waarin u niet oud wordt.

Hiermee wil ik niet zeggen dat alle mensen die jong sterven onbewust zijn.


Het zullen vooral levens zijn waarin u zich te buiten gaat aan diverse stoffen als papavers (hard drugs) en soortgelijke middelen, of waarin u zich te buiten gaat aan alcohol, er verkeerde voedingsgewoonten op na houdt, kortom: van alles tot u neemt wat slecht voor uw lichaam is.

U laat zich leven door anderen en u bemerkt niet dat het gebeurt.

Dit betekent dat u alles zult doen om het anderen naar de zin te maken en wederom bent u bezig om niet uw eigen persoonlijkheid, uw eigen verantwoordelijkheid en uw eigen karma in te vullen.


Als u om u heen kijkt - en ik wil u niet aanzetten tot oordelen - dan kunt u de mensen om u heen gaan beschouwen en indelen in deze lijnen en factoren. Dan zult u tevens gaan begrijpen dat de liefde, de harmonie, de vergevingsgezindheid, de vrede en de diepe geborgenheid die mensen overdragen aan anderen, horen bij een veel hogere sfeer.


Die eerste sfeer kent niet alleen duisternis, angst en agressie, maar zal u ook niet in staat stellen om u over uw angsten en depressies heen te komen.

U hebt anderen nodig om uw leven te leiden. En toch zult u in die levens moeten leren om het zelf te doen. Zelden zult u in die eerste sfeer tot ontwikkeling komen. U bent dan nog niet in staat stoffelijke kennis, intellect, uit te diepen en u kunt ook geen geestelijk bewustzijn naar buiten brengen.


U bent een dode mens, een mens waarin het levende, het bezielende nauwelijks aanwezig is. In de bijbel wordt gesproken over 'de dode mens' en: "u mag de doden niet oproepen". Dit betekent geenszins dat u niet in verbinding zou mogen treden met zielen of krachten uit de astrale wereld.

Het betekent veeleer dat men u waarschuwt niet met onbewuste levensvormen om te gaan; dat is de essentie die ten grondslag ligt aan die eerste sfeer.


De eerste sfeer is een sfeer van ervaringen. Bovenal van fysieke grofstoffelijke ervaringen. Een materiesfeer. Materie kunt u op Aarde aan geld koppelen. Ik zou onjuist handelen wanneer ik zei dat alle rijke mensen tot de eerste sfeer behoorden, maar ik zeg wel, dat u in de eerste sfeer de mogelijkheid hebt om rijk te worden, omdat u massa nodig hebt, massa aanmaakt, geld dienaangaande ook massa en materie is en geld vermenigvuldigd kan worden, zoals massa vermenigvuldigd kan worden.


Heel veel geestelijk genezers, paragnosten en psychometristen behoren tot het eind van de eerste lichtsfeer of dimensie, daar waar zij voor het eerst hun geestelijke capaciteiten, hun vermogen en geestelijke gaven ontdekken. Zij zijn het die het negatieve van de Aarde zien. Zij zijn het die voorspellingen doen die met doemdenkerij te maken hebben, die rampen verkondigen, voorspellingen doen van dood en verderf.


Wie de schoen past, trekke hem aan. Ik heb geen namen genoemd. Ik zeg alleen, wanneer u boos wordt over deze uitspraak en u bent psychometrist, kijk dan eens even terug in het afgelopen jaar wat uw uitspraken waren...

Dan weet u zelf of u tot de tweede of de derde sfeer behoort of misschien toch tot het eind van de eerste sfeer...?

Behoort men tot die eerste sfeer dan is men bang voor poltergeisten, voor negatieve geesten, men is bang voor plaaggeesten. Men is bang voor... En dat stamt allemaal uit dat laatste gedeelte van die eerste sfeer.


Wanneer u hoger bent kunnen ze u niet meer bereiken! Dan hoeft u er niet bang voor te zijn. Laat die angst los!

Wanneer ze wel op u inwerken en nadrukkelijk en meer dan dat, dan behoort u tot die groep mensen die zich in het allerlaatste stadium van de eerste sfeer bevinden en die op dat moment materialisatievermogen hebben.

Mensen met materialisatievermogen, maar die er niet mee om kunnen gaan zijn mensen die tot het eind van de eerste sfeer behoren. Zij trekken poltergeisten en plaaggeesten aan, ze trekken materialisatie en dematerialisatie-verschijnselen aan.


U kent die gebeurtenissen wel. Men legt ergens iets neer en een dag later vindt men het in een andere kamer. Er was buiten diegene niemand in huis en dús kan niemand het verplaatst hebben.

Toch is dit wel gebeurd!

Het zijn die mensen waar schilderijen, kopjes en glazen door de kamer vliegen. En dat vindt werkelijk plaats!

Deze mensen hebben materialisatievermogen. Zij kunnen theoretisch van een ronde tafel een vierkante maken door hun denken erop te richten, maar het is totale energieverspilling!


Het is niets anders dan bewijzen dat die mens dat kan. Het bewijst niets over het leven na de dood. Het bewijst niets over intelligent leven of over de reïncarnatiecyclus. Het bewijst niets over Gods schepping.

Het bewijst alleen maar: IK KAN DAT. Het is egocentrisch gericht en prestatiegericht. Typisch eerste sfeer.


Over het algemeen zal de ziel over het eerste stadium in de eerste sfeer 5 tot 8 levens doen, dan 5 levens nodig hebben voor het tweede stadium, 3 levens voor het derde stadium en uiteindelijk steeds minder levens nodig hebben voor de volgende stadia.


Dan maakt u een sprong naar...

De tweede sfeer.


Dat is een heel bijzondere sfeer, een sfeer waar een ziel uit God ontsproten het langst in vertoeft.

Zo u een aantal tientallen (tot een honderdtal) levens leeft in de eerste sfeer, zo liggen er in de 2e sfeer duizenden, soms vele duizenden levens.

Dat komt u daarna in geen enkele sfeer meer tegen. In de volgende sferen gaat de evolutie veel sneller. Die 2e sfeer is voor zielen het moeilijkst door te komen.

Hoewel er lagen en gradaties zijn, is de 2e sfeer een zeer duidelijke sprong. Men spreekt in geestelijke termen dan over de tweede lichtsfeer. Dat betekent dat een bepaalde verlichting, een transcenderen boven uzelf uit, uw deel kan zijn. U zult te maken krijgen met een grote toevloed van geestelijk bewustzijn en stoffelijke kennis.


Dat impliceert dat u misschien zelfs vele esoterische wijsheden, lessen, boeken e.d. tot u zult krijgen. U zult zich er aan laven. U zult er zich mee voeden en uw intellect tot op grote hoogte tot ontwikkeling kunnen brengen.

Hoe vreemd het ook moge lijken, mensen die een hoge maatschappelijke positie hebben, die hun intellect buitensporig kunnen ontwikkelen bevinden zich meestal in het tweede gedeelte van de tweede lichtsfeer, omdat daarin juist het 'in-zichzelf-omhoog-brengen' aanwezig is.

Maar... men heeft een begrenzing: men kan de echo uit de eerste sfeer die als ziel in die mens aanwezig is en ook de kennis die men in de tweede sfeer opdoet, niet overdragen aan anderen. Men zal dan nog niet in staat zijn om op goede wijze leiding te geven.


Als u in uw maatschappelijk bestel kijkt, dan ziet u mensen met een groot intellect op bepaalde posten. Maar hun intellect loopt niet helemaal synchroon aan hun geestelijk bewustzijn en dat is kenmerkend voor die tweede lichtsfeer.

Hoewel zij het in zich hebben, kunnen zij de kennis in geestelijk bewustzijn niet overdragen.


In die tweede sfeer begint de ziel zich bewust te worden van haar bestaansrecht op Aarde. Pas dan, en niet eerder, kan zij op een bepaald ogenblik, als zij in onze wereld aankomt na een leven op Aarde, terugkijken naar al haar eerdere incarnaties. Dan zal de ziel ongeveer op de helft van de tweede lichtsfeer zijn en dan wordt zij geconfronteerd met de leringen uit het verleden. Dan wordt de ziel geconfronteerd met een stukje toekomst, de weg omhoog, dat wat door de ziel bereikt zou kunnen worden: het absolute ideaal en wel die derde sfeer.

Veel verder wordt nog niet gegaan in deze context van tijd en esoterische krachtseenheid.


De ziel wordt als het ware geconfronteerd met zichzelf, met mensen en/of zielen met wie zij een karmische verbondenheid kent, met wie zij een partnerschap gekend heeft al of niet zakelijk of persoonlijk. Zij wordt geconfronteerd met oorzaak en gevolg, de wet van karma, dat wat zij zelf in het verleden tot stand gebracht heeft of juist niet gedaan heeft, waard­oor zij ook negatief karma op zich heeft kunnen laden. Op dat moment zal een wat extreem lange tijd nodig zijn voor het verwerken van dit emotionele aspekt.


De ziel heeft tijd nodig - hoewel in onze wereld de faktor tijd niet echt geldt - maar zal naar uw tijdseenheid omgerekend, vele honderden, soms zelfs duizenden jaren of meer, niet op Aarde vertoeven. Dan pas durft zij de stap aan om het tweede gedeelte van die tweede sfeer te gaan invullen. Dan is zij zich voor het eerst bewust te kiezen voor een leven op Aarde en door haar wil de kracht van haar ziel in het stoffelijke naar buiten te brengen. Dit is ruimschoots voldoende om de evolutie van de ziel in een zeer sterk tempo naar boven te stuwen. De kracht die de ziel op dat moment in zo'n leven ontwikkelt is, dat zij de trilling van geestelijk etherische aard, gaat kennen, waardoor een geestelijke groei ontstaat. Vele wijsheden worden opgedaan.


Zoals gezegd is de 2e sfeer een sfeer, waarin zich mensen met een hoog intellectuele ontwikkeling bevinden. Zonder te willen zeggen dat veel artsen en chirurgen uit de 2e sfeer komen, is het toch zo, dat veel geneesheren met alle goede bedoelingen op een stoffelijke manier met mensen omgaan.

Ze hebben de stoffelijke kennis van anatomie, ze hebben de theoretische kennis van zielkunde, maar ze missen het goddelijk sensitieve, ze missen 'het voelen'.

Die hoog intellectuele ontwikkeling is wars van en staat totaal los van elk spiritueel gevoel.


Ik mag niet zeggen dat alle geneesheren zo zijn, want er zijn uitzonderingen.  Ik wil alleen aangeven dat er een duidelijke tendens is het stoffelijke in al zijn facetten, helemaal te willen uitdiepen.


Welke mensen behoren nog meer tot de 2e sfeer?

- Diegenen die aan het hoofd van een concern staan.

- Mensen die een leidende positie in de politiek hebben.

- Mensen die werkzaam zijn als rechter en moeten beslissen over leven en dood. En die dat doen op grond van bewijsmateriaal, dat anderen hen aandragen, terwijl zij hun eigen intuïtie niet of nauwelijks laten werken.

Daar zit een groot verschil in met wat u in andere sferen ziet, waarin een stukje intuïtie en mededogen veel sterker aanwezig zijn.


Ook hierbij is het, net zoals ik al eerder over de geneesheren zei: "Ik wil zeker niet stellen dat al deze mensen uit de 2e sfeer komen."

Dat is de moeilijkheidsgraad waar wij intelligenties mee te maken hebben als we spirituele zaken in woorden moeten overdragen. Er zijn altijd uitzonderingen. Alleen, in dit opzicht bedragen die uitzonderingen maar zo'n 1 tot 2 procent. De overige 98 of 99 procent van de mensen die zo'n functie bekleden, horen tot de 2e sfeer.

Wie nog meer tot de 2e sfeer behoren - en dat zal u misschien verbazen - zijn mensen die op geestelijk gebied werkzaam zijn, veel priesters en dominees, paragnosten en sommige mediums. De eersten zijn dogmatisch bezig, de laatsten op spiritistische wijze. Meestal wordt de kerkelijk dogmatische mens na verloop van tijd een spiritueel geïnteresseerd mens. Ik zeg niet ; een spiritueel mens. Nee, een spiritueel geïnteresseerd mens! Dit geldt ook voor veel mensen die het dogma nog niet helemaal hebben losgelaten, maar die toch wel geïnteresseerd zijn in spiritistische verschijnselen. Niet om het werkelijk hoog-geestelijke, maar om de sensatie.


Er zijn ook andere geestelijk hongerenden, die weliswaar op een zachte sensitieve manier met het geestelijke omgaan, mensen die hopen op, geloven in en misschien weten van een leven na de dood, maar die niet in staat zijn deze kennis in het dagelijks leven toe te passen.

In deze sfeer bevinden zich zeker niet de spiritualisten! Die behoren tot de 3e sfeer.

Nee, de 2e is de zuiver spiritistische sfeer waarin men ternauwernood het dogma ontgroeid is, waar­in zich mensen bevinden die op een star, verharde manier met hun dogmatiek van denken omgaan. Zij schuwen het stoffelijke, zoals seksualiteit, bezit en rijkdom en denken dat mensen die wel rijk zijn of een goede sexuele relatie hebben, niet spiritueel kunnen zijn.

Psychometristen, paragnosten, geestelijk genezers die zo werken bestaan dus ook in de 2e sfeer, maar het zijn dezelfde mensen die een aantal incarnaties later in diezelfde 2e sfeer over de spirituele mens spreken als over "die halve zachten, die niet met hun beide benen op de grond staan."


Die 2e sfeer is ook de sfeer waarin veel twisten worden uitgevochten zoals familieveten, maar ook strijd om de macht vindt men hier. Strijd om b.v. een hogere positie te willen hebben, coûte que coûte.

In deze sfeer bestaat het hele leven uit 2 componenten, een duidelijk yin/yang, maar beide zijn even sterk.

Dat betekent dat u in die sfeer het stoffelijke moet uitdiepen en het geestelijke moet leren kennen. Dat hoeft gelukkig niet binnen één leven. Dat krijgt men pas in de derde sfeer. En dan kan men het wel goed aan.


In de 2e sfeer doet de ziel een heleboel kennis op en zo komt zij langzaam, maar heel zeker vooruit in haar evolutie.

In het laatste gedeelte van die tweede sfeer worden levens geprojekteerd b.v. eerst als boer, werkend met de grond, met het magnetisme en de etherische trilling van de Aarde en de oerkracht van de Logos van de Aarde.


Dan zal de volgende stap zijn dat men in een nieuwe incarnatie in hetzelfde land de opgedane kennis naar buiten wil brengen en b.v. geboren wordt als adviseur van een politiek leider, als men zelf niet de capaciteiten heeft om leiding te geven. Doordat men adviseur is, is men mede - en soms nog meer - verantwoordelijk voor wat op Aarde gebeurt, of wat er in zo'n land gebeurt, dan zo'n leider of geestelijk voorganger zelf is.


Een paar voorbeelden: als u in uw cyclus van levens kiest voor een leven in Egypte, dan kunt u gekozen hebben voor een leven als priester of priesteres, of voor een hogepriester in de Maya-dynastieën, of voor tempelmeester in de Incaperiode. Zo brengt u uw spiritueel bewustzijn naar buiten maar nog steeds bent u bezig met een stuwende kracht van buiten uit, dwangmatig over te dragen. Doordat u in die periode in uw evolutie paranormale vermogens bent gaan ontdekken, wordt de verantwoordelijkheid van u als ziel, vele malen versterkt en vergroot. En u gaat begrijpen dat het werken als paranormaal genezer, het omgaan met mensen, het overdragen van uw liefde op de ander uitermate belangrijk is.

Maar kunt u ook wat u leert aan esoterische beginselen en wat u zelf ervaart en tot u krijgt in liefde en harmonie overdragen aan anderen?


Zo ontstaat de evolutie in uzelf. Dan komt er een tijd dat u op een bepaald ogenblik bij benadering of net op de eerste sport van de ladder van de derde sfeer komt.


De derde sfeer.


Aan het begin van de derde sfeer ontstaat er in de ziel een stukje meditatie, een stukje harmonie, vrede en een stukje stabiliteit, maar wat veel belangrijker is: een stuk vergevingsgezindheid. Er wordt met de ander rekening gehouden maar men heeft door meditatie intussen geleerd te relativeren en kan daardoor zeggen: "Ik wil 24 uur per dag aan de ander wijden maar ik wil de volgende 24 uur aan mezelf wijden, om de 24 uur daarna weer dienstbaar te kunnen zijn aan de ander."


Die tweede fase van 24 uur is dan niet egoïstisch, nee, het is een stuk zelfbehoud. U hebt geleerd te relativeren. Het is een stukje evolutie in die ziel, die bezig is zichzelf te leren kennen, waaruit dan tegelijkertijd een duidelijke groei naar boven komt.

De ziel gaat schouwen in zichzelf, zij gaat zichzelf analyseren en voor de eerste maal in de evolutie gaat zij kritiek uiten op zichzelf.


In die 3e sfeer waarin een stuk bewustzijn naar buiten komt, zal die kritiek er toe leiden dat men niet alleen kritisch is naar zichzelf toe maar eveneens hoge eisen zal stellen aan de ander.

In deze sfeer kiest de ziel bewust zijn ouders en erfelijkheisfaktoren. In die hele 3e sfeer zult u leren omgaan met uw persoonlijkheid, het goddelijke, het geestelijke, het spiritueel - en misschien in het begin nog dogmatisch - bewustzijn zult u kunnen overdragen aan anderen. U zult levens kennen in kloosters, u zult levens kennen waarbij u in een bepaald dogma, in een bepaalde religie uitgaat, om het geloof uit te dragen.


Kijk maar om u heen: mensen die aan het hoofd staan van bepaalde grote groeperingen op uw wereld, die zich inzetten om het goddelijke, het spirituele - misschien toch in een bepaalde stoffelijke engheid van denken - aan vele mensen over te dragen, doen dit op hun eigen wijze, kunnen het niet anders. Dat is voor hen de absolute waarheid en het weten. Zij kunnen het overdragen, vandaar het grote gehoor dat zij hebben. Zij kunnen het materialiseren, zij kunnen het omzetten in materie.


In die derde lichtsfeer heeft uw ziel een duidelijke invloed op uw lichaam. U zult te maken krijgen met het aspekt, vegetariër te willen zijn. U zult het prettig vinden om bijvoorbeeld kennis te hebben van kruiden, van homeopathie, van alternatieve geneeskunst zoals acupunctuur, meridiaantherapieën en dergelijke.


In die derde sfeer zult u zich gaan bezig houden met het verleden. U zult cultuur- en beschavingsvormen gaan bestuderen en zo komt de echo - de trilling uit het verleden - via de kracht van uw onderbewustzijn naar boven. Positieve energieën gaan door uw sympathisch (of onbewust) zenuwstelsel naar de hersenen en u zult op een bepaald moment het gevoel hebben te weten, bijvoorbeeld iets te moeten doen of iets niet te moeten doen. Dan kunnen uw partner, uw kinderen, uw vertrouwensarts of uw magnetiseur anders oordelen, als u op dat moment de impuls als ziel vrijmaakt; dan zegt u: "Dit past bij mijn evolutie, dit past bij mijn denken", gelijk een spreekwoord van uw wereld zegt: "Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is".


Dat betekent dat u niet meer kunt geven dan u hebt. Een mens kan ook niet meer liefde geven dan past bij zijn ontwikkeling. Dat wat hij geleerd heeft te ontwikkelen, kan hij uitdragen maar hij moet er zich wel bewust van zijn dat hij een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Op dat moment staat hij al met beide benen - maar dan op astraal nivo - in die derde sfeer.


Vanaf het allereerste moment dat u met een stoffelijk leven omgaat, hebt u een astraal lichaam. In de eerste sfeer kunt u er niets of nauwelijks iets mee doen. De ontsnappingsclausule, uw dromen en uittredingen, zullen in de eerste sfeer praktisch niet tot stand komen, behoudens een zeer exceptionele uitzondering.

In de tweede sfeer wilt u het, hebt u kennis van dromen en uittredingen maar hoe graag u het ook zou willen, u kunt er niet mee omgaan.


In de derde sfeer kunt u in uw leven misschien pas na uw veertigste levensjaar - wanneer de zomer van uw leven voorbij is - tot invulling van daden komen, nadat u hebt leren relativeren, of door de loutering van het leven zelf. Het is uitermate belangrijk dat u op een bepaald moment zegt: "Mijn ziel en mijn lichaam zijn twee afzonderlijke elementen, samen vormen zij mijn mens-zijn en mijn mens-zijn op dit moment is de invulling, de materialisatie van het geestelijk bewustzijn van mijzelf op Aarde".


Het betekent verder, dat in blokkades, de energiestoringen in uw lichaam, bij ziekten of spanningen zoals u die kent, bij echtscheidingen of andere problemen des levens, waarin uw ziel heftig reageert, dat u de kracht zou moeten kunnen opbrengen, vanaf het moment van die derde sfeer, om in een verstilde meditatie bij uzelf te rade te gaan. In die verstilde meditatie kunt u de wijsheid, liefde, waarheid en de weg van uw eigen leven voelen. Dan zegt u: "Ik weet de beslissing die ik op dit moment moet nemen". Het is een absoluut weten.


Sommige mensen zullen misschien die kracht niet kunnen opbrengen, omdat dat weten wat naar boven komt, niet past bij dat wat zij als mens gehoopt hadden.

Stel u voor dat de kracht van uw ziel tegen u zegt: "Het karma met mijn partner is voleindigd, bouw het af en een nieuwe toekomst ligt open". Dan zult u onmiddellijk te maken krijgen met emoties en emoties hebben op mensen een remmende invloed. Indien u weet, dat u het los moet laten en u wilt het niet, dan houdt u het vast. Als het toch tot stand komt, bent u ook nog bezig met het verwerken van dat verleden. Zo lang u met het verleden bezig bent, ziet u het heden niet en laat u een groot stuk van de schoon­heid, het goddelijke, het etherisch-zijn, liggen. Dat wat bij u paste zult u dan in een volgend leven opnieuw moeten ervaren. Ik zeg "moeten" maar eigenlijk is het een eigen willen van de ziel: u kunt namelijk niet verder.


Zo kan op een bepaald moment de gedachte in u opkomen: "als ik het niet uit mezelf kan halen, dan ga ik naar een helderziende of een trance-medium. Of ik probeer via een horoscoop of op andere wijze de waarheid, mijn toekomst tot mij te krijgen". Dat kan. Het is en blijft echter een hulpmiddel en kan slechts een handreiking zijn naar wat u zou moeten doen. Het moet echter wel passen in uw denken. Als men u iets overdraagt wat absoluut niet past bij uw bewustzijnsnorm, dan moet u het niet doen.

Andere mensen kunnen nog zo begaafd zijn, zij zijn niet altijd in staat u te adviseren. Intelligenties vanuit mijn wereld kunnen buiten-stoffelijk, buiten-emotioneel oordelen over uw situatie en kunnen u daardoor veel beter adviseren. Zij kennen geen blokkades, geen normbesef; zij kennen alleen de absoluut goddelijke waarheid, de overdracht van het spirituele in uzelf, uw eigen weg, uw eigen waarheid, uw levensweg die ligt opgeslagen in uzelf.


In die derde sfeer krijgt u te maken met esoterische scholen. Ook zullen contacten met kosmische krachten, buitenaardse levensvormen zich summier beginnen op te bouwen. U wordt tevens geconfronteerd met uw eigen persoonlijkheid. U wilt iets betekenen voor anderen. U hebt het gevoel, wanneer u op een bepaald ogenblik niet meer op Aarde zult zijn, er iets van uzelf in het nageslacht - in welke vorm dan ook - moet zijn achtergebleven.


Dit impliceert dat u op een bepaald moment zult zeggen: "Ik wil iets tot stand brengen". U hebt onbewust de impuls in u iets aan anderen te willen nalaten. Dat betekent, dat u uw eigen krachten zult transformeren. Als er over gesproken wordt, betekent dat, dat u invloed uitstraalt op anderen. Het betekent dat uw persoonlijkheid naar buiten getreden is en dan is het in eerste instantie om het even of men negatief of positief over u oordeelt, als men maar reageert. In dat geval hebt u iets losgemaakt: u hebt anderen aangezet tot nadenken. Dat kan de opdracht zijn die u zichzelf als ziel gesteld hebt.


Uw engelbewaarder of geleidegeest zal pas in deze sfeer in uw dromen en uittredingen - of u er zich nu bewust van bent of niet - kontakt met u kunnen hebben en zal eerst in de derde sfeer van invloed kunnen zijn op uw inspiratievorm. Als u bewust bent in die derde sfeer en u opent zich voor uw omgaan met het geestelijke, dan zult u zich openen voor uw geleidegeest. Maar als u zich nog niet bewust bent aan het begin van deze sfeer, dan zal uw geleidegeest toch dat bewustzijn kunnen versterken. De invloed, de greep op uw leven, wordt steeds sterker.


Dat impliceert niet dat u zelf geen invloed, geen eigen wil of mening kunt hebben; nee, uw geleidegeest zal u altijd uw eigen recht laten, uw eigen mening laten, maar zal in overleg met de kracht van uw ziel - de oerkracht van uw hoger zelf - komen tot besluitvorming en invulling van uw toekomst en hij of zij zal u weten te overtuigen, dat dat wat bijgestuurd moet worden in uw leven, ook moet gaan gebeuren. Die derde sfeer is net zo belangrijk als de eerste sfeer: het is voor veel mensen de afronding van vele tientallen, soms honderdtallen levens. Het is in deze sfeer niet vast te leggen hoeveel levens u er over doet. Er is geen grootste gemene deler voor aan te geven.


Bij de tweede sfeer zei ik, dat het de sfeer is waar de ziel het langst over doet. Dat is bij de derde sfeer zeker niet zo, al zijn er gevallen bekend, waarin zielen honderden of meer dan duizend levens nodig hadden om door die derde sfeer heen te komen. Vaak waren dat zielen die in een heel korte spanne tijds van invulling qua karmische aard maar 2, 3 of 5 levens nodig hadden om aan het einde van die derde, begin vierde lichtsfeer of dimensie te komen, maar die vlak voor de eindstreep een grote terugval maakten, doordat ze zich, hetzij met massamoorden, hetzij met hele grote processen van negatief geestelijke aard hadden bezig gehouden. Ze dachten het te kunnen maar maakten net die fout het niet zelf te kunnen, niet zelf iets unieks te zijn maar andere mensen te veel napraatten en geen eigen informatie konden toevoegen aan dat wat anderen ze gaven. U zult begrijpen dat dit niet vaak voor komt.


De eerste sfeer is de basis van al het leven erna. De tweede sfeer is de verwerking van het emotionele, het goddelijke maar ook het stoffelijke en het opdoen van kennis, maar er nog niet mee kunnen omgaan. De derde sfeer is het geestelijke en het stoffelijke samenvoegen in uzelf en het ook kunnen terugkoppelen, kunnen uitstralen, nadat u het versterkt hebt met uw eigen goddelijke energie, uw oermagnetisme, naar anderen toe.


De vierde sfeer.


In de vierde sfeer zullen uw levens op Aarde van zeer fragiele, etherische aard worden. De esoterische kennis in u, zal van kosmische en geestelijke aard zijn.

De vierde sfeer is de sfeer van balseming, de sfeer van loslaten en de sfeer van wijding.


Waarom een sfeer van balseming? Het is die sfeer waaruit niet of nauwelijks - en dat betekent: maar in een zeer beperkt aantal - zielen incarneren op Aarde. Het betekent daarnaast, dat heel veel zielen die als kind gestorven zijn in een menselijk bestaan op Aarde en als ziel in de astrale wereld aankomen, naar de kindersfeer gaan en die kindersfeer nu bevindt zich op de helft (als men een indicatie zou moeten geven), van die vierde lichtsfeer of dimensie.


Het is een bijzondere sfeer, een sfeer waarin zielen de Aarde loslaten. Misschien helemaal aan het begin van die vierde sfeer, nog éénmaal teruggaan om een allerlaatste incarnatie op Aarde in te vullen, een allerlaatst afscheid van de belichaming op Aarde, een allerlaatst afscheid van een planeet met vele mogelijkheden; de natuur, de mineralenwereld, de dierenwereld, de mensen. Het is een sfeer, waarin een ziel op een bepaald moment de formule: "Genoeg is genoeg" gaat hanteren omdat zij het hele Rad van Wedergeboorte, voor zover dat op Aarde wordt ingevuld, achter zich heeft liggen. Haar aardse cyclus is volbracht. Waarschijnlijk bedoelde Christus hetzelfde, toen Hij aan het eind van Zijn leven zei: HET is volbracht", daarmee doelend op zijn stoffelijke taak.  


Dit is een sfeer waarin een ziel zich onthecht van de Aarde, maar misschien juist een sfeer, waarin zielen van de Aarde houden, waarin een ziel zegt: "Ik heb het leven op Aarde lief, ik heb van al mijn levens gehouden, ik heb van al mijn lichamen, mijn partners, kortom van de hele planeet Aarde gehouden!

En dat is goed, want anders zou u het als ziel nog niet begrepen en verwerkt hebben.


Wanneer u zegt: "Ik ben blij, dat ik niet meer terug hoef, omdat dat harde lichaam mij pijn doet en ik die oorlog, haat, negativiteit en die afschuwelijke ziekten e.d. op Aarde zo verschrikkelijk vind", dan hebt u de funktie van de Aarde en de eerste drie sferen niet begrepen, want wanneer u werkelijk in die vierde sfeer bent, dient u hier los van te zijn en terug te kijken in dankbaarheid en respect, terug te kijken in liefde en vrede en tegelijkertijd een taak in de sferen te gaan invullen. Want die vierde sfeer, is een sfeer waarin een ziel een taak krijgt, een taak die soms aansluit op een cyclus.


Dat betekent dat een ziel in eerdere incarnaties of tussen incarnaties in, al een geestelijke taak in de sferen gehad heeft.

Die taak is soms om zielen van de Aarde op te halen en die zielen te reinigen, dat wil zeggen "de pijn van de wereld" van ze af te halen. Soms zal men een geestelijke taak krijgen in de kindersfeer.


De vierde sfeer is een sfeer waarin een ziel geestelijker wordt, dan zij ooit in het verleden geweest is. Ze hoeft immers niet meer te incarneren, dus geen voorbereidingen meer te treffen en geen karmische afspraken meer te maken.

Het is een sfeer van verbroedering, van broederschap hoewel die op zich nog niets te maken heeft met de Witte Broederschap. Het is een sfeer van liefde, een sfeer waarin heel veel gemediteerd wordt, waarin een soort geestelijk bassin met prana, levenselixer van geestelijke vormgeving aanwezig is. En elke ziel die daarin vertoeft, in die vierde sfeer, baadt zich in zo'n bassin van liefde en vrede, om dan los van de Aarde te kunnen zeggen: "Ik wil in een bepaalde tijdseenheid die vierde sfeer doorlopen."


Er zijn zielen en dat zijn er niet een paar, maar zelfs zeer veel, die ongeveer honderd jaar nodig hebben om door de vierde sfeer heen te komen. U kunt in honderd jaar door die hele sfeer heen alle facetten ervan doorlopen, maar de meeste zielen zullen een gevoel van mededogen -en zeker niet van medelijden - hebben naar de Aarde, een gevoel van mededogen hebben naar mensen en zullen via trancemediums proberen leringen en/of kursussen over te dragen. Maar er zijn ook zielen, die er honderden jaren over doen, want dit is een sfeer waarin de ziel voor het eerst niet meer aan de wetmatigheid van karma onderhevig is, waarin de ziel kan zeggen: "IK WIL". Ik wil een geestelijke taak en de ziel bepaalt zelf of zij die lang- of kortdurend invult.


Het is een sfeer waarin tweelingzielen, nevenzielen en alles wat daar bij komt kijken, elkaar voor het eerst na een hele cyclus van levens weer ontmoeten. Zelden of nooit gebeurt het, dat die tweeling- en nevenzielen echt veel levens en veel tijdseenheden met elkaar in die tweede of derde sfeer hebben ingevuld. Het gebeurt wel dat er ontmoetingen ontstaan en dat zijn dan meestal stoffelijke ontmoetingen, waarin de yin/yang verhouding, een dualiteit een rol kan spelen maar in de vierde sfeer vindt een versmelting plaats en heel vaak gebeurt het dan dat twee, drie of vier zielen in die vierde sfeer besluiten (dat gebeurt via een heel proces, waarin veel raad­gevers een rol spelen) met elkaar te versmelten om dat laatste gedeelte van de astrale wereld, dat laatste stuk van die vierde, vijfde, zesde en zevende sfeer als een collectief, gebundeld en onafscheidelijk, te gaan invullen.


Bent u een ziel uit de vierde sfeer levend op Aarde, dan zult u bewuster leven en ontdekken dat, wanneer u te veel eet, te veel drinkt en andere dingen te veel doet, u ziek wordt. U zult gaan relativeren. Verder zult u kunnen omgaan met kosmische krachten en kunt u zich openstellen voor kosmische invloeden, voor inspiratievormen van buiten af. Dan zult u in uw dagelijks leven niet meer zonder het omgaan met God's geesteswereld kunnen, noch zonder het denken omtrent levensvormen op andere planeten. U zult uw leven niet meer waardevol vinden als u uw aura niet versterkt aan anderen kunt overdragen.


Dat betekent dat uw uitstraling voor anderen een bron van energie kan zijn. U zult altijd genoeg hebben en niet meer dwangmatig hoeven zorgdragen voor het invullen van uw stoffelijk zijn. Uw voedsel zal ogenschijnlijk langs buitenwegen tot u komen, maar uw ziel heeft dit verkregen als verworvenheden uit eerdere incarnaties.


Als u wat verder komt in de vierde sfeer, dan gaat het zeer grof-stoffelijke u pijn doen. Denkpatronen van mensen op Aarde zijn dan te stoffelijk om er nog mee om te kunnen gaan. U wilt zich gaan distantiëren, wat er toe zal leiden dat u op een bepaald ogenblik in de vierde sfeer in overleg met een aantal geestelijk, gelijkgestemde intelligenties - of zielen - zult zeggen: "Ik wil niet meer terug naar de Aarde". U hebt dan uw laatste leven op Aarde ingevuld, maar u wilt nog bepaalde ervaringen opdoen. In dat geval bent u nog niet aan het eind van uw hele reïncarnatie-cyclus, want u bent nog niet aan het eind van de zevende lichtsfeer, maar het leven op Aarde zal u pijn gaan doen. Toch zult u de Aarde dankbaar zijn voor de functie die uw levens en uw reïncarnatie-cyclus voor u als ziel gehad heeft. In dat geval keert u zich niet af van het stoffelijke, maar weet u dat het achter u ligt, dat u er bovenuit bent gegroeid.


U gaat zich dan realiseren dat u uit meerdere dimensies bestaat, dat u, als u nog op Aarde bent, bestaat uit een stoffelijk lichaam, een astraal licha­am en een mentaal lichaam. Alle drie de lichamen zijn opgebouwd uit materie, elk heel anders samengesteld. Uw stoffelijk lichaam kent u allemaal. Uw astraal lichaam is opgebouwd uit een gasvorm, maar kent toch een bepaalde materie. Als u die gasvorm afkoelt of zich hierop met uw gedachtenkracht concentreert, dan kunt u als helderziende dit astraal lichaam waarnemen. Het is tevens de drager van uw aura, uw uitstraling.


In de vierde sfeer en niet eerder, zult u pas met uw mentaal lichaam kunnen omgaan, omdat dit lichaam per definitie geënt is op kosmische integratie, op het omgaan met levensvormen in of buiten of tussen andere planeten, passend in uw eigen of andere zonnestelsels.

De opbouw van uw hele evolutie op Aarde kan niet in één leven geschieden; u dient zich dat bewust te zijn. De opbouw geschiedt in een optelsom van ervaringen en ervaringsprocessen. Dat zijn al uw eerdere incarnaties, maar ook alle tussenfasen tussen uw levens. Die zijn net zo belangrijk om dat leven wat achter u ligt te verwerken.


Soms dienen die tussenfasen om te wachten op gelijkgestemde zielen die in dezelfde trillingssfeer verkeren als u, met wie u in een volgend leven iets samen wilt doen. Soms wacht u niet, maar komt u elkaar toch tegen en dan zit er een bepaald leeftijdsverschil in. Als u partners wilt zijn zal dit leeftijdsverschil uiteraard niet zo erg groot zijn. Bij sommige mensen gebeurt dit wel, maar dat heeft dan meer een kosmische of geestelijke reden; u hebt dan als ziel een zeer sterke, ondwangmatige evolutie bereikt. Die vierde sfeer is voor veel mensen een afronding van hun ZIJN en verblijf op Aarde.


Toch komt u dan nog eens terug en u gaat zich dan meestal bezig houden met de natuur en de vrede op uw wereld, maar vooral met de bomen, de bossen, de planten, de dieren en alles wat daarmee te maken heeft en ook met de wateren. Kortom: de hele natuur. Het is een trilling die u meer-dimensionaal meeneemt.

Stoffelijke, menselijke ervaring koppelt u aan de kracht van die grote goddelijke energievonk, die u als mens kunt aanschouwen in de natuur. Kijkt u maar om u heen. Als het winter is, is het hout dat u ziet ogenschijnlijk dood, maar in het voorjaar ontluikt de knop, de bloesem en de vrucht. In het voorjaar ontstaat het nieuwe leven en zo is het ook in de cyclus van u als mens. Zo is het eveneens in de optelsom van al uw levens; het zijn fasen.


Hoe gerichter die fasen zijn, hoe dichter ze tegen elkaar aan liggen, hoe minder groot de sprong is die u maakt, hoe hechter het verwerken zal zijn en des te minder moeilijkheden u zult hebben.

Maar als u als ziel zegt: "Ik wil in één leven een zeer grote sprong in mijn geestelijk bewustzijn maken, dan zult u een moeilijk leven krijgen. U zult heel veel mensen ontmoeten met een verscheidenheid aan eigen trillingen. In dat geval zult u ongeveer op de helft van de vierde sfeer, samen met uw geleidegeest of andere etherische gelijkgestemden, afspreken om niet meer terug te keren. Dan zult u een eigen taak, een geestelijke taak in de sferen op u nemen.


Dat hebt u al eerder gedaan, in de derde sfeer, tussen diverse levens in. In de eerste of tweede sfeer doet u dit nimmer. Indien u een constante taak op u neemt, kunt u - zoals gezegd -  als intelligentie esoterische kennis overdragen via een trancemedium. U kunt uiteraard ook een andere taak op u nemen bijvoorbeeld het leiding geven aan wat u de kindersfeer noemt of mensen, ongeacht het punt van hun geestelijk bewustzijn en evolutie, die door een ongeluk - en dat is iets wat niet karmisch voorbestemd was - met een schrik in onze wereld aankomen, opvangen. U zult hen in zo'n geval voor een korte tijd begeleiden, tot zij zich realiseren waar ze zijn en geconfronteerd zijn met hun huis en hun trillingsgetal in de sferen en hun graad van evolutie. Zo bouwt het leven zich op.


U kunt ook als kracht van de "Witte Broederschap", in bundeling en hechte harmonie, inspiratief instralen op vele vredesbewegingen die vrede op een stoffelijke manier naar buiten brengen en op vele spirituele groeperingen die de vrede op een geestelijke manier naar buiten trachten te brengen.

Of u zult mensen die een grote verantwoordelijkheid kennen, zoals artsen en chirurgen op uw wereld, of mensen die zich bezig houden met fysica en andere vormen van energieën, dus mensen die zich op zeer belangrijke, essentiële plaatsen in het leven bevinden, vanuit de astrale wereld "bombarderen" met een energiestroom van liefde en homogeniteit.

Kortom: U kunt in vele hoedanigheden inspiratief werken.


Dat is een geestelijke taak die u voor lange tijd op u kunt nemen in de 4e sfeer. U bent dus nog steeds werkzaam.

Op dat moment bent u tevens nog stukjes karma aan het toevoegen aan uw eigen evolutie. Heel belangrijk is, dat u aan het einde van de 4e sfeer te maken krijgt met dat wat men de "Engelensfeer" noemt of de sfeer waarin het geestelijk bewustzijn onstoffelijk is, op zeer goddelijke wijze naar buiten komt.


De vijfde sfeer.


De 5e sfeer is een sfeer die niets of nauwelijks meer iets met de Aarde te maken heeft. De ziel, dat wat u bent, heeft zijn cyclus wat betreft de Aarde ingevuld, heeft vanuit de 4e sfeer misschien nog een paar maal, al of niet in een persoonlijke betrokkenheid naar de Aarde, teruggekeken.

Maar wanneer de ziel door de 4e sfeer heen, binnengetreden is in de 5e sfeer, is de eventuele band, de stoffelijke aantrekkingskracht en de inlossing van het karma voltooid verleden tijd.


Wanneer die kracht zich van de ziel heeft meester gemaakt, kan zij voor een kort moment, binnentreden in de Godskern, dus kan zij voor een kort moment naar de 7e sfeer. Daar kan zij ademen. Daar kan zij informatie opnemen. Daar kan die ziel vanuit het begin van de 5e sfeer, binnengetreden in de 7e sfeer, heel even een opdracht voelen, een opdracht die zij zichzelf samen met andere 'engelen' gesteld heeft.

Zij heeft het ondergaan. Zij kan dan terugkijken naar de 5e sfeer en zien wat zij straks zal gaan doen.


Het zeer ragfijne, dat de ziel op dat moment in zich heeft, is eigen aan de 5e sfeer. Zij kent kosmische integratie, geestelijk bewustzijn en een zeer fijnbesnaarde gevoeligheid. Dit laatste heeft niets te maken met sensitiviteit of het aanvoelen en herkennen van ervaringen.

Haar opdracht is vaak een verbond sluiten, collectieven smeden, krachten zoals u bekend van de Witte Broederschap in stand houden.

Het is de sfeer van de Witte Broederschap, van een Ring van Licht. Het is de sfeer van de Meesters die de waarheid en het doel van de mensen op Aarde kennen, maar ook dienen.  

Het is de sfeer waarin een ziel probeert om vanuit haar eigen goddelijke kern, los van het stoffelijke, de ordening in de astrale wereld te handhaven.


Ik zeg niet, dat zo'n ziel niets meer met de Aarde te maken wil hebben. Ik zeg wel, dat zo'n ziel de sferen in de astrale wereld schoon houdt, dat zo'n ziel krachten van de Witte Broederschap gebruikt om nieuwe plannen te smeden, om nieuwe ordes van geestelijke groeperingen op Aarde en in de astrale wereld te laten voortbestaan. Voornamelijk in de astrale wereld waar zielen voorbereid worden, gesmeed worden, maar dan positief en vanuit goddelijke ordening, om straks op Aarde een spirituele groepering te stichten. Of om straks op Aarde iets te doen, wat te maken heeft met een bloeiperiode, zoals in Atlantis, zoals in Egypte. Zoals ten tijde van de Inca's, zoals ook in het Aquariustijdperk.


Wanneer dat Aquariusbewustzijn van nu op zijn hoogtepunt is, zullen er geestelijke leraren zijn op Aarde, die misschien niet stammen uit de 5e sfeer, maar die dat plan wat in de 5e sfeer gesmeed is, op Aarde gaan realiseren.

In deze sfeer is het de taak van de ziel vanuit de eigen hiërarchie kracht te bundelen en een groot blok van energie te vormen, zodat trillingen vanuit de allereerste sfeer niet naar de 6e en 7e sfeer kunnen komen. Er zal een absolute blokkade zijn, maar een blokkade in licht en liefde.


De vijfde sfeer is de enige sfeer die kan putten uit alle andere sferen.

Zielen van de 5e sfeer kunnen zich - en ik moet dit in woorden van de Aarde weergeven - 'verlagen' om zich naar de 1e sfeer te begeven om hulp te bieden, maar zij doen dit nooit alleen. Zij zullen zich altijd beschermen en zich laten vergezellen door b.v. mensen op Aarde, die hebben n.l. een sterke materiekracht.

De zeer grote geestelijke energie is eigen aan de ziel in de 5e sfeer. Zij gaan dan met iemand die nog leeft op Aarde (of nog meerdere mensen) die materiekracht heeft (hebben) terwijl het lichaam zich ter ruste heeft begeven en de ziel is uitgetreden, naar zo'n 1e of 2e sfeer om daar kracht en harmonie te brengen.


U begrijpt dat een confrontatie tussen positief en negatief een harde strijd kan zijn, maar het zal een strijd zijn zoals die van de Witte Broederschap -  het 'leger' van de positieve witte monniken, c.q. energievormen, kosmisch zowel als geestelijk - die altijd in het positieve zal eindigen. Al is het maar één ziel die zich een stukje kan transformeren, dan is de funktie op dat moment ingevuld en dan is alle energie niet voor niets geweest.


De 5e sfeer kan ook putten uit de 6e en de 7e sfeer, maar zal dit zelden of nooit doen. DE OPDRACHT IS OM DE ANDERE SFEREN MET ELKAAR TE VERBINDEN EN IN ELKAAR TE LATEN OVERLOPEN, daar waar dit mogelijk en wenselijk is.

Als u kijkt naar de laatste 50, 60 jaar op uw wereld, dan ziet u dat de evolutie in een versneld tempo gekomen is. De mens gebruikte zijn wil oorlogszuchtig. Dacht: "Ik wil dit hebben, mijn huis, mijn partner,

mijn kinderen, mijn maatschappelijke positie" en men liet dat dikwijls ten koste gaan van anderen.


De 5e sfeer is een bijzondere sfeer. Als ik er een naam aan zou mogen geven dan zeg ik: Het is een sfeer der Goden, een sfeer der engelen. Een sfeer van zielen die vanuit een krachtig positief beginsel proberen de vrede in de astrale wereld te herstellen. Dat betekent dat zij zelfs zielen die minder positief in de astrale wereld komen, door stralingen en niet meer door een persoonlijk zielscontact, maar door een afstandelijke straling schoon wassen, voor ze opnieuw naar de Aarde gaan. Althans daartoe wordt een poging ondernomen en vaak slaagt die, omdat het een afstandelijke, geen versmelting zijnde samenvloeiing is, een 'niet-lijfelijke' zoals bij mensen.


De 5e sfeer is er een van muzikaliteit en kunstzin, maar dan wel een heel hoge ethische kunstzin. Het is een sfeer waarin een ziel alleen maar kan funktioneren, wanneer zij de goddelijke kern heel even geproefd heeft. Daarom is het zo noodzakelijk dat een ziel dat heel even doet. Even de trilling proeft van Gods Schepping, heel even terugkeert in de buikholte van God, zoals dat weleens genoemd wordt, maar tegelijkertijd weet nog niet aan het eind van haar hele reïncarnatiecyclus te zijn!


In deze sfeer wordt door een kosmische straal prana aangemaakt, gematerialiseerd en op alle doelen in de astrale wereld gericht. Ik zeg met nadruk: in de astrale wereld. Omdat daar het Plan dat de Meesters kennen en dienen..., wordt voorbereid. Omdat van daaruit reïncarnaties op Aarde, maar reïncarnaties onder auspiciën van de Witte Broederschap (dat betekent zielen met een heel hoge evolutiegraad) plaatsvinden.


Zoals ik al zei: "De 5e sfeer is een sfeer waarin geestelijke groeperingen van heel hoge orde gesmeed worden." Om u een korte informatie te geven: Alle informatie die wij u overdragen komt, direct of indirect, uit die 5e sfeer. De 5e sfeer is een overkoepelend geheel, zo overkoepelend, dat hij enerzijds totaal onemotioneel is en anderzijds vanuit een warmte, een kracht van prana, een stuwende goddelijke energie, iets in een mens kan laten gebeuren, wat naar menselijke maatstaven niet mogelijk is.

De kracht van de Witte Broederschap, de kracht van de hiërarchie die zich noemt "De Ring van Licht", de Kracht van Aquarius, die dit allemaal is, vertoeft in die 5e sfeer en heeft zich met groot élan gestort op de evolutie van de planeet Aarde, waar al die 7 sferen nog steeds aan verwant en mee verbonden zijn.


De zesde sfeer.


De zesde sfeer is een sfeer die in niets meer te vergelijken is met alle andere sferen, die daar onder liggen. Alle positieve dingen die ik over de 3e en 4e sfeer gezegd heb, vallen in het niet bij de 6e sfeer, is zelfs niet te evenaren door de 5e sfeer met al zijn krachten.

Wat is er dan zo bijzonder aan?

Allereerst omdat hij niets meer met de Aarde te maken heeft.

Een mens levend op Aarde is als ziel niet in staat ooit in die 6e sfeer te komen, omdat zij aan de Aarde vastzit.

In theorie en zelfs iets meer dan theorie is het wel zielen gegeven onder bepaalde omstandigheden uit de 2e, de 3e, de 4e of de 5e sfeer in die 6e sfeer te kijken, maar men kan er nooit lang blijven, omdat het een sfeer is van Meesterschap.


Het is een sfeer van Meesters, van voelen, van broederschap, een sfeer van wijding en inwijding, die maar heel weinig zielen bevat. Dat is ook niet noodzakelijk, omdat wanneer men eenmaal binnengetreden is in deze sfeer, men daar nooit lang vertoeft. Het is een kort verblijf. Het is een sfeer waarin men misschien de laatste emotie - zo die nog aanwezig zou zijn - loslaat. Maar het is tegelijkertijd de sfeer waarin alle kennis uit alle eerdere incarnaties nog eens wordt doorgenomen, alsof men in een soort filmbeeld terugkijkt naar alle levens en alle sferen, tussensfeer, hadessfeer, kindersfeer en alle andere mogelijke situaties, zoals levens in de astrale wereld tussen stoffelijke levens in - en dat zijn ook levens - kortom: alles nog eens op een rijtje zet.

Een soort evaluatiesfeer waar men kort verblijft, omdat men niet meer gebonden is aan de reïncarnatiegedachte. Men is noch gehouden aan een leven op Aarde, noch aan een leven in de astrale wereld. Er bestaat geen tijd meer...


De faktor tijd, een van de belangrijkste aspekten in de hele reïncarnatiegeschiedenis, valt weg. Dat wat overblijft is de ziel.

Wanneer men de 6e sfeer binnengaat is er afstand gedaan van de verschillende voertuigen, zoals het astraal lichaam, het mentaal lichaam enz. Er is afstand gedaan van elke bescherming die zich gedurende dat hele evolutieproces tot aan de 6e sfeer, om de ziel heen bevindt. Men zou kunnen zeggen: dat wat overblijft is dus goddelijk.

Maar... men is er nog niet. Men moet die 6e sfeer nog door en dat laatste stuk van het absoluut inwijdingsproces, of misschien de bezegeling, de inwijding op alle graden, nog ontvangen. En dat behoort tot de 7e sfeer.


De zesde sfeer is dus een sfeer waarin de ziel tot haar recht komt, waarin de ziel ZIEL is, zoals zij nooit daarvoor geweest is. Een ziel die al eerder dikwijls - maar zeker in het begin van de 6e sfeer - tijdens dat opgaan versmolten is met anderen: tweeling- en nevenzielen.

Het is een collectief. Men kan niet meer spreken over één ziel. Het is altijd een groepsverband van 10, 15, soms wel honderden zielen - u zou zeggen: "die aan elkaar vastgekleefd zitten" - en die met elkaar één project gaan uitwerken. Met elkaar één gedachte gaan veilig stellen, met elkaar één gevoel willen bemediteren en er niets mee doen. Het dus niet meer naar de Aarde toezenden, maar ook niet meer naar de sferen. Men gaat ervan uit dat elke ziel verantwoordelijk is voor zijn eigen karmische aktie en reaktie, het op dat moment weten moet en/of hulp krijgt van vele intelligenties uit de 4e of 5e sfeer.


Die 6e sfeer is dus helemaal los. En wanneer u los bent van wat achter u ligt - zoals u weleens zegt: "los van uw opvoeding, los van de straat waarin u geboren bent, los van school waarop u gezeten hebt en het proces wat dat op uw leven gehad heeft" - dan kunt u maar één ding doen: vooruit kijken! En dat vooruit kijken gebeurt in de 6e sfeer. Vooruit kijken naar de zevende sfeer en de overtreffende trap daarvan: God.


De 6e sfeer is de sfeer waarin mensen die u op Aarde gekend hebt als Christus Jezus, de Maitreya en Boedd­ha uiteindelijk zijn voortgekomen. Uit die sfeer zijn ook denkers voortgekomen zoals Plato en andere grote filosofen die uw wereld gestuurd hebben.

Zij hebben hun etherisch Zijn, hun goddelijk bewustzijn op een bepaald moment kunnen ontkoppelen van hun Zijn op Aarde. Dat betekent, dat de pijn die Christus aangedaan werd, niet echt door Hem gevoeld werd.


Zielen afkomstig uit de 6e lichtsfeer hebben zich voor de tijd dat zij op Aarde leefden, als mens willen gedragen. Hun geloof in de toekomst, hun geloof in de vrede - ook in al die jaren daarna - was geënt op hun bewustzijn.

Doemdenkerij was in hen niet aanwezig. Zij geloofden in hun toekomst, zij geloofden in het woord dat zij spraken en dat liep synchroon aan de kracht van hun ziel.

Hun denken was gebaseerd op hun weten en hun weten trans­formeerde zich in hun kunnen.De zevende sfeer.


De 7e sfeer is een sfeer waarin u nooit met stoffelijke elementen te maken zult krijgen. Als ik het moet verwoorden: er zijn daar een aantal krachten vertegenwoordigd, die veel mensen op uw wereld GOD noemen. De Godsvonk en de Godskracht, dat wat verantwoordelijk is voor alle leven op Aarde - de instandhouding van uw planeet en van uw menszijn, zonder aanzien van ras, leeftijd, kleur of wat dies meer zij, de instandhouding van de natuur, de dierenwereld en alles er om heen - is samengesteld uit een aantal krachtseenheden, zich samen noemend: GOD.


Wanneer een ziel de 7e sfeer binnenkomt, dan is er op dat moment voor het eerst sinds heel lange tijd een gevoel van weemoed, een gevoel van eenzaamheid en toch is die ziel niet meer alleen. Zij staat aan het begin van haar binnentreden in dat waar zij duizenden en duizenden jaren op gehoopt heeft, waarin zij als ziel of misschien als een bloem, dorstig is geweest naar water of naar licht, waarin zij steeds geprobeerd heeft haar best te doen. Soms gefaald heeft, maar dan alle mogelijke zeilen heeft bijgezet. Toch is er een gevoel van weemoed, niet van angst of verdriet, maar van weemoed naar de Aarde.


En op het moment dat "de Poort" open gaat, die het binnentreden in de 7e sfeer mogelijk maakt, zal elke ziel die op dat moment een groepsziel is en geen individu meer, in zijn eigen gevoel terugkijken en in misschien een miljoenste 'seconde' een gevoel van weemoed, maar tegelijkertijd overwonnen door een diep geluk, ervaren.

Er zullen geen tranen rollen en er zullen geen woorden gebruikt worden, maar er zal een bepaald gevoel zijn 'van-elkaar-gevonden-te-hebben', wanneer die poort gesloten wordt achter zo'n collectief van groepszielen. (Ik heb u eerder verteld dat er samensmeltingen plaatsvinden in de 5e en 6e sfeer tussen tweeling- en nevenzielen. Kortom: zielen vanuit de eigen vijfpuntige ster hebben elkaar gevonden) En zullen elkaar gevonden móeten hebben willen ze als collectief die zevende sfeer binnengaan.

Maar het zijn niet alleen en uitsluitend zielen die van origine uit de vijfpuntige ster komen, het zijn zielen die regelmatig en meer dan dat, gaande de hele evolutie, elkaar ontmoet hebben. Of die een heel lange tijd en zeker op dat moment eenzelfde gevoel hebben in een bepaalde richting.


Stel dat u in theorie, want daar is nog wel iets meer voor nodig - een groepsziel zou kunnen vormen, omdat u met elkaar als een groep zielen, gewerkt hebt aan het tot stand komen van de VREDE, gewerkt hebt in liefde voor anderen. Als die poort dan dicht gaat, behoort u samen met 998 groepen zielen tot 999 groepszielen, want in de 7e sfeer bevinden zich 999 groepszielen. Dat is een mystiek getal. Een getal dat - vrij vertaald - met een aantal kosmische, geestelijke, goddelijke 'berekeningen naar wiskundige aard­', te maken hebben.


En die 999 groepszielen hebben allen één ding gemeen: ze kennen een weg met eenrichtingsverkeer, de weg naar God.

In de 7e sfeer is de uitstorting van 'gevoel zonder emotie' van God aanwezig. God heeft op dat moment een gevoel wat bijna menselijk genoemd zou kunnen worden, een gevoel van tevredenheid, tevreden, dat Zijn kinderen eindelijk weer thuis zijn, een gevoel van geluk, van diepe bewogenheid, maar dan naar de vrede toe, omdat zielen terugkeren in Hem en met elkaar, collectief, iets aan die Godskracht toevoegen.


Immers door terug te keren in God maakt u God sterker en kunt u er voor zorgen, dat uit die Godskracht nieuwe zielen, maar al bewustere zielen dan in den beginne, geboren kunnen worden.

Op dat moment neemt u deel aan die vicieuze cirkel, de vicieuze cirkel van het leven.

~~~~~~~~


Slotbeschouwing van de redactie


Wij zijn ons ervan bewust u stof tot nadenken te hebben gegeven. U hebt waarschijnlijk ook een beeld gekregen waar uw eigen plaats in de sferen zich bevindt. Dat hebt u hieruit kunnen destilleren.

Soms kunt u al op de helft van de 3e sfeer bewust tot uittreden komen. Daar hoeft u niet per definitie voor in de 4e sfeer te zijn, maar het zal u moeite kosten. U zult zich 's morgens bij het ontwaken, de ervaringen van de uittreding niet of nauwelijks kunnen herinneren. Door wat extra oefeningen, als een extra energie-inbreng kunt u leren om uw dromen en uittredingen te besturen.

Anderszins is het zo, dat u in al die sferen steeds weer te maken krijgt met 2 elementen:

a) dat wat u zèlf bent, de ziel, de godsvonk die gecreëerd en afgescheiden is door de goddelijke kracht uit de 7e sfeer en die u geplaatst heeft in de astrale wereld om van daaruit te beginnen aan al uw levens op Aarde;

b) uw menszijn, dat daar lijnrecht tegenover staat. U zegt dan als mens: "Ik zou zo graag dit of dat willen, maar het kan niet...." Uw opdracht is dan om het wel te laten gebeuren. Willen is kunnen en dat moet u leren door middel van al uw levens.


Als u de transformatie via meditatievormen, via het verstilde in uzelf, geluk en vrede in uzelf tot stand wilt brengen, dan kunt u op elk moment van uw leven, indien u werkelijk gelukkig en tevreden wilt zijn, uw ziel boven zichzelf verheffen en als u die kracht kunt vasthouden, dan bent u een stukje in uw evolutie gestegen.

Andere mensen die voor een andere invulling van het leven kiezen zijn wat onbewuster. Zij zullen hetzelfde aspect, het emotioneel verwerken van gevoelens, emoties van kennis en het uitdragen ervan in meerdere levens beleven. U zult dat misschien in een paar jaar doen.

Het is eigen aan uw trilling. Dat wat u bent, straalt u uit en dat wat u uitstraalt, keert terug tot de bron.

Als gedachten daarin krachten zijn, dan komt u al gauw in een ander denkpatroon. Dan zult u proberen om die eerste 2 fasen en waarschijnlijk de helft van de derde sfeer achter u te laten.


De interesse in esoterische kennis, in liefde maar ook het uitdragen ervan zonder zichzelf op de borst te slaan, zal ertoe leiden dat het talent om te kunnen putten uit hogere trillingsoctaven in u tot ontwikkeling kan komen.

Als u uw paranormale vermogens, zoals helderziendheid, helderhorendheid e.d., ontwikkelt dan doet u niets anders dan in uzelf teruggaan. Het is niet iets van buitenaf, maar een terugkeren in uzelf.


U geeft dan erkenning aan het feit dat u als ziel meer bent dan een mens, dat u kunt beschikken over kennis uit het verleden, maar dat u ook naast uw lichaam kunt staan. U geeft tevens erkenning aan het feit dat u een astraal lichaam hebt.

Aan uw astraal lichaam zijn 7 hoofdchakra's gekoppeld, waarmee u kunt ruiken, voelen en schouwen in andere sferen en dimensies. Op dat moment bent u bezig te transcenderen en u doet dat via de ontdekkingstocht in uw eigen zieleleven. Het is een talent, waaruit u zelf, als godsvonk, sterker te voorschijn kunt komen.

Dit talent kunt u hanteren om andere mensen te helpen. U moet het nooit doen omdat u het interessant vindt om helderziend te zijn. Het moet een funktie hebben in de geestelijke hiërarchie. Goed gehanteerd zal het er uiteindelijk toe leiden dat u stof en geest met elkaar kunt verbinden, dat u die verbinding hanteert voor uzelf en vanuit uzelf overdraagt aan anderen.


Geloof in uzelf!

~~~~~~


NB. Als u na het lezen van deze informatie nog méér wilt weten over de Astrale Sferen, dan raden wij u het complete boek “WANDELEN DOOR DE SFEREN” van harte aan. U kunt dit boek als een volledig digitaal bestand (pdf) downloaden vanaf onze DOWNLOADPAGINA op deze website.  


© Copyright   www.lichtsferen.com