TWEELINGZIELEN


Een lezing van Br. Joshua


Vanuit het eeuwige licht, groet ik U,

Tweelingzielen - nevenzielen. Twee heel verschillende gegevens, die door veel mensen op Aarde dikwijls met elkaar verward worden. Wat precies een twee­lingziel en wat precies een nevenziel is, wil ik hier graag uit de doeken doen. Het gevoel, het sensitieve en het bewustzijn van uw eigen ziel, zult u er zelf aan dienen toe te voegen.


Nevenzielen zijn zielen, die elkaar tegenkomen op Aarde en zich aangetrokken voelen tot en herkenningspunten vinden in de ander. De ander functioneert als een spiegel. Zo'n nevenziel is niets meer, maar ook niets minder dan de ziel van de ander die op dat moment op bijna hetzelfde evolutiepeil in het Rad van Wedergeboorte staat dan u zich bevind. En waarin voor een groot gedeelte en zelfs meer dan dat, dezelfde ervaringen uit het verleden liggen opgeslagen en ook nog eens op dezelfde manier opgedaan.

Zij hebben eenzelfde hoeveelheid mannelijke levens en eenzelfde hoeveelheid vrouwelijke levens gehad.

Zij zijn op dezelfde manier met macht en onmacht omgegaan. En daarnaast hebben zij in dit leven dikwijls zo goed als dezelfde karmische opdracht en afspraken.


U begrijpt dat dit een grote herkenning vindt in mensen, iemand die is zoals je zelf bent, iemand die voelt zoals je zelf voelt. Wanneer je spiritueel denkt en je vindt naast je iemand die op dezelfde manier gelooft, hoopt, verlangt en z'n bewustzijn naar buiten brengt, dan denkt u iemand gevonden te hebben met wie u vele eerdere incarnaties hebt samengewerkt.


Dat is niet zo en het is ook niet noodzakelijk om in dit leven tot een grote homogeniteit, een grote uitwisseling van krachten te komen. U bent bijna hetzelfde, u bent identiek aan elkaar, maar dikwijls komt u zo'n nevenziel tegen in het lichaam (in materialisatievorm) van het andere geslacht. Zolang dit het geval is, is er ogenschijnlijk niets aan de hand. U kunt elkaar aantrekken. U kunt elkaar aardig vinden. U kunt elkaar zelfs geestelijk en lichamelijk liefhebben.


Maar wanneer u zo'n ziel tegenkomt, die dezelfde telepathische verbinding naar u toe heeft en die gehuisvest is op dat moment in een gematerialiseerd lichaam van hetzelfde geslacht, of wanneer er dertig of veertig stoffelijke jaren tussen zitten, dan wordt het wat moeilijker om uw gevoel onder woorden te brengen. Dan krijgt u te maken met uw eigen ego, met uw eigen opvoedingspatroon en het denkpa­troon, dat al of niet door anderen aan u is opgelegd in dogma en opvoeding.

Maar misschien juist op dat moment ontdekt u dat de ander functioneert als de vrijmaker van uzelf. Iemand die de beperking van uw ziel, het in ballingschap in uw lichaam zijn en/of de angst voor de vernieuwing, vrij maakt. Dat kan door die ander naar buiten gebracht worden. Dat kan alleen maar gebeuren door een nevenziel. Een nevenziel heeft exact dezelfde evolutie, dezelfde kracht in zich, in tegenstelling tot een tweelingziel die heel andere aspecten naar u toe kent.


Een tweelingziel is een ziel die behoort tot uw vijfpun­tige ster, zoals wij dat plegen te noemen.


U dient echter te weten dat: de aan­duiding 'vijfpuntige ster' eigenlijk geen goede is, omdat er uit God geen vijfpuntige sterren geboren worden.


De geboorte uit God is een soort kosmisch ei, waarbin­nen in zich vijf zielen bevin­den. Kort na de geboorte van dit kosmisch ei barst de schil open en komen er vijf zielen vrij. In het taalgebruik noemt men dit vijfpuntige ster.


Voor de duidelijkheid zullen wij de zielen een willekeurig nummer geven:


1: is niet uit God afkomstig, maar wordt bij de Schep­ping uit het universum aan God toegevoegd. Deze ziel is met de andere vier telepathisch verbonden en kan indien noodzake­lijk, gedurende de evolutie de anderen van energie voorzien.


2 en 3: worden nevenzielen genoemd. Bij nevenzielen over­heerst het yin -yang principe. Zij zullen altijd elkaars spiegels zijn. Wanneer de één een man is, zal de ander een vrouw zijn en/of mens op Aarde, terwijl de ander zich in de astrale wereld bevindt.


4 en 5: worden tweelingzielen genoemd. In tegenstelling tot nevenzielen, zullen tweelingzielen elkaar zelden op Aarde tegenkomen.


Wanneer dat echter wel gebeurt, zal een samensmelting van ziel tot ziel en een samensmelting van lichaam tot lichaam dienen plaats te vinden. Het is een zeer homogene, zeer sterke kracht die zijn weerga in het stoffelijke op Aarde niet kent. Het is een stuk kosmisch bewustzijn, het is een diep geestelijk gevoel, dat zich  tussen beide zielen uitwerkt en alleen maar te vergelijken is met twee magneten zo groot als uw planeet die elkaar aantrekken.

Het vermengen van krachten en het delen van ervaringen, van tweelingzielen, is heel sterk. En telkens wanneer zij elkaar in hun hele evolutie na tien, twintig, dertig levens weer tegenkomen, hetzij in de astrale wereld, hetzij op Aarde, zullen ze niet zozeer heel veel bij te praten hebben.

Maar in de stilte van het geluid, zullen zij samen tot communicatie komen. U zult gedachten uitwisselen alsmede denkpatronen uitwisselen in woord en daad, maar u kunt ze ook langs telepathische weg naar elkaar toesturen. Soms zult u dat doen via uw nachtelijke uittredingen, soms zult u dit doen via en verstilde meditatie.


Het verschil tussen nevenzielen en tweelingzielen is zo nadrukkelijk aan te geven, omdat nevenzielen, die weten nevenzielen te zijn en op het gelijke trillingsniveau verkeren, maar beter geen partners kunnen woorden.

De relatie tussen nevenzielen zal nooit lang duren met alle gevolgen voor hen beiden en hun nageslacht. Waarom niet? Omdat de trilling van de ziel van beiden hetzelfde is. Er zal in het kind geen enkel scheppend vermogen zijn.

Het hele yin-yang effect, zoals dat in een Kosmische en Astrale leerschool noodzakelijk is zal er beslist niet in zijn terug te vinden. Er is een volledige stabiliteit. Er is een volledig in ruste zijn.

Maar wanneer er een stabiliteit is bij uzelf, dan gaat u thuis op een stoel zitten en zult u tot de conclusie komen, dat u gelukkig bent. Dan wrijft u zich in de handen en dan zegt u: "Mijn verworvenheden, mijn maatschappelijke en geestelijke bezittingen, mijn partner, mijn kinderen, dat alles vind ik zeer aangenaam, ik vind dat prettig."


Dan hebt u niet meer de drang in u om tot nieuwe schep­pende daden te komen. De kracht die u in uw nageslacht kunt leggen, door de trilling van uw ziel met die van uw partner te vermengen, kan op generlei wijze tot stand komen, wanneer u beiden dezelfde zielentrilling hebt.

Er is geen vermenigvuldigingsfactor, er is geen deling, er is geen optellen, er is geen aftrekken, er is geen bundeling. Er is alleen een statisch bewustzijn, hoe hoog geëvolueerd en hoe zeer sterk esoterisch ontwikkeld het ook moge zijn.


Bij tweelingzielen is de scheppende kracht er wel. Bij tweelingzielen is er altijd een eeuwigdurend aantrekken en afstoten. Zij staan telepathisch in verbinding met de Maan. En wel op een zeer sterke wijze. Gegeven het feit, dat u onder invloed van de maan staat, zult u aan maaninvloeden onderhevig zijn.

Wanneer tweelingzielen elkaar op Aarde tegenkomen zal de kosmisch/spirituele drang om samen te versmelten zeer sterk naar buiten komen.

Daarnaast zal dat vrijgekomen gevoel niet meer te stoppen zijn en alleen maar sterker worden wanneer hun relatie vordert. Dus het zal en kan niet zo zijn dat men zegt: Ik heb mijn tweelingziel ontmoet en men die relatie na enkele jaren of zelfs eerder maar weer ontbindt.

Of diegene die de relatie wil verbreken maakt de grootste fout van heel zijn evolutie, of het was uw tweelingziel niet. Bezint dus eer ge begint.  


En juist mensen die behoren tot één ster, hun eigen vijfpuntige ster, zullen wanneer zij elkaar tegenkomen, tot een aantrekken en afstoten overgaan, een uitwisseling van geven en ontvan­gen en de stuwende kracht van hun eigen kennis en kunde deponeren in de ander.


En daarnaast is er een ontvangende kracht. Het ontvangen­de van die Venuskracht, het ontvangende wat de moeder­schoot kent, waarin het bewustzijn van het mannelijke in het stoffelijke ontvangen wordt en tot het nieuwe leven aangezet kan worden. Tweelingzielen hebben dat zeer sterk!

Waar bij nevenzielen een stabilisatie tot stand gebracht kan worden - het zich veilig, gelukkig en vredig voelen - zal bij tweelingzielen altijd een spanningsveld zijn. Daar zal altijd die scheppende kracht zorgen, dat men meer wil, meer wil weten wat er tussen hemel en Aarde is, meer wil weten wat zich in het gevoelsleven van de ander bevind, waardoor het eigen gevoelsleven vanzelf naar buiten komt.

Het één zit vast aan het ander, het aantrekken en afstoten, het angstig zijn voor het naar buiten treden van uw eigen depressies. Uw eigen angsten, maar ook uw vreugden kunnen alleen maar beïnvloed worden door zo'n tweelingziel en zijn niet of nauwelijks te beïnvloeden door een nevenziel.


Alle andere zielen, die noch een nevenziel, noch een tweelingziel van elkaar zijn, zijn zielen die niet behoren tot hun eigen ster, maar die als mens een bepaalde aantrekkingskracht uitoefenen op u voor kortere of langere tijd. Maar die in elk geval qua zielenleeftijd veel jonger of veel ouder kunnen zijn.

Hun huis in de sferen, hun tempel die zij zich bouwden gedurende hun hele evolutieproces, zal een heel andere zijn dan de uwe.

Dat is op zichzelf niet erg, dat kan wederom een uitwisse­ling van communicatie betekenen. U kunt in de ander iets zien wat u zelf niet hebt, ook niet zou willen hebben, maar dat u zeer sympathiek vindt.


Zo kunt zeggen: "Die ander heeft moed, ik heb nooit de moed gehad om die daden te doen en dat respecteer ik in de ander." Maar na verloop van tijd zult u zeggen: "Die ander is hard, die ander slaat met de vuist op tafel, terwijl hij beter wat vredelievender zou kunnen zijn."


Dan gaat u hetzelfde gegeven op een andere manier bekijken. Wanneer kinderen een eigen meningsvorm hebben en intelligent zijn, kunnen zij u zeer adrem antwoord geven. Maar wanneer ze volwassen worden en in hun puberteit komen, dan zegt u: "Dit kind is arrogant, dit kind is brutaal, dit kind spreekt mij tegen, dit kind luistert niet." In het begin vindt u het leuk.

Maar wanneer het kind volwassen wordt gaat u het verafschuwen. Dat is het veranderen van uw eigen visie op dat wat om u heen gebeurt. Dat is het toetsen van uw eigen kosmisch, geestelijk en stoffelijk bewustzijn.


Dat komt u ook tegen in het dagelijks leven, tussen mannen en vrouwen, tussen kinderen of in welke situatie dan ook. Dat aantrekken en afstoten, waar die maan verantwoordelijk voor is, werkt te allen tijde op u in.

Heel belangrijk is, dat nevenzielen zelden of nooit een heel leven lang met elkaar zullen optrekken. Naar de toekomst kijkend zullen ze steeds meer relaties willen in een enkele incarnatie.

Dat komt doordat het leven in een ander tempo gegaan is dan dat van de ander. Niet beter of slechter, maar anders, in een lager of hoger tempo, waardoor een minuscuul verschil in evolutie is ontstaan.

Maar hoe klein dat verschil in evolutie ook moge zijn, als mens zult u uw kleine dagelijk­se ergernissen gaan onderkennen en u zult ze in uzelf aanwezig weten en al of niet naar buiten brengen. Maar u zult zich zeker terugtrekken van het collectief waar u een bepaalde tijd deel van hebt uitgemaakt.


Bij tweelingzielen zult u dat niet of nauwelijks hebben. Die hebben een gevecht, wat ik mag noemen het gevecht met de engel. Het is het gevecht van de stof met de geest, het gevecht tussen yin en yang, waarin geen overwinnaar kan zijn, omdat het ene zowel als het andere heel sterk is.

Het is het aftasten, het toetsen aan elkaar en het bij elkaar proberen binnen te dringen. Dat kan een zeer emotioneel aspect hebben en zal deze mensen tot op de bodem van hun ziel bij elkaar doen binnenkomen. En waar zielen versmelten zullen lichamen in elkaar overlopen.

Dat zal deze mensen naar een zeer groot geestelijk en/of kosmisch bewustzijn voeren, wanneer zij tenminste niet door hun opvoedingspatroon, de starheid van denken in het stoffelijke hebben meegekregen.

Dat is anders wanneer zij zich echter los kunnen maken van dat verleden. En meestentijds kunnen zij dat, omdat mensen die elkaar tegenkomen in deze situatie, op dat moment samensmelten als ziel in hun eigen ster. Zij ontdekken n.l. dat zij over een dubbele dosis energie beschikken, waardoor zij het verleden van zich kunnen afschudden en hun karmische daden als voltooid verleden tijd kunnen rangschikken.


Wanneer tweelingzielen elkaar tegenkomen ontwikkelen zij een grote homogene kracht. Dat is goed. Daarin kunnen zij zichzelf geestelijk vinden en zichzelf in een bundeling met de ander tot grote hoogte laten transcenderen. Er zit echter een gevaar in, een groot gevaar.

Mensen die tweelingzielen zijn zullen een sterke confrontatie tegenkomen. Niet éénmaal, maar regelmatig in hun samenzijn in het leven. Daarnaast wil men veranderingen aanbrengen in de relatie en de evolutie in zichzelf niet uit de weg gaan. Dit impliceert dat er grote krachten in werking treden, wanneer deze mensen elkaar gaan haten als mens. Als mens, natuurlijk nooit als ziel. Daar zit een verschil in.

Dan kan de situatie ontstaan dat zij uit elkaar gaan. Soms kan het ook dat ze in een groot spanningsveld met woorden, maar ook in gedachten, elkaar onheus gaan bejegenen, woorden zeggen waar ze later spijt van krijgen.

Het is een grote verantwoordelijkheid, die men aangaat als men twee zielen tot een complete contemplatie wil laten komen, een complete samenvoeging van dat wat u als zielen op Aarde in geen enkele andere vorm tot stand kunt brengen.

Dikwijls willen tweelingzielen hun eigen geslacht loslaten en dat versmelten tot dat van de ander. Tweelingzielen kunnen en zullen in hun samenzijn tot een regelmatige zielsverhuizing komen.

Tweeling­zielen kunnen hun ziel, tijdelijk, in het lichaam van de ander laten wonen, zelfs enkele uren lang. Meestentijds zal dat geschie­den in een nachtelijke uittreding of in een diepe meditatie.

In elk geval wanneer het lichaam totaal ontspannen is. U voelt dan, als de ander en denkt dan als de ander. Met die ervaring keert u terug in uw eigen lichaam en kan zo de ander nog beter begrijpen.


U kunt daar medicijnen, slaapmiddelen of kruiden voor willen gebruiken. Maar weet, mijn vrienden, dat dát niet helpt. Want u moet als ziel een afspraak hebben (en die kunt u als mens zelden of nooit toetsen), n.l. dat u op het moment dat u niet langer in elkaars lichaam kunt blijven, elkaar weer vrij laat. Maar door het in elkaars lichaam zijn, kunt u nog dieper voelen en dikwijls een compleet andere wereld binnen treden ­wanneer u behoort tot een bewust geëvolueerde etherisch ontwikkelde tweelingziel.


Nevenzielen kunnen ditzelfde proberen. Ze kunnen hun krach­ten meten en tot uitwisseling van denkpatronen komen maar zullen altijd zichzelf willen blijven. Ze zullen dingen wensen, kunnen nachten lang met elkaar besprekingen voeren en een zeer homogeen tête à tête hebben, maar ze zullen nooit tot daden komen waar het een versmelting aangaat. Immers: Je weet maar nooit of je daarna weer je zelf kunt worden.

Ze kunnen fantasieën hebben over grote huizen, ze kunnen fantasieën hebben over een haat-liefdeverhouding.

Ze kunnen fantasieën hebben over hun maatschappelijk zijn, over hun geestelijk zijn of over het meditatief bewustzijn. Ze kunnen erover fantaseren, ze kunnen er met elkaar over communiceren, maar het tot daden komen is alleen en uitsluitend gegeven aan tweelingzielen.


Want tweelingzielen beschikken over een meerdimensionale energievorm. De kracht waarmee u als mens op Aarde werkt, wordt niet altijd onderkend door uzelf, of u nu te maken hebt met een zielenbinding naar uw tweelingziel toe, of een enkele zielentrilling naar de nevenziel toe, of omdat u zomaar een zielentrilling hebt naar iemand uit een andere ster. Voor mensen is dit dikwijls moeilijk te onderscheiden.  


Er komen trillingen naar boven uit eerdere levens en dan zeggen mensen als ze luisteren naar een causerie of lezen over eerdere incarnaties: "Ik droom nooit, ik treed nooit uit, ik kan die eerdere levens niet naar boven halen, ze niet in herinnering brengen." Toch zeg ik, vanuit mijn dimensie, tegen u: "U kunt het wel.

Veel van uw fantasieën, veel van uw karaktereigenschappen hebben te maken met dat verleden. Dat wat u nu bent, bent u gewor­den door dat verleden."


Wanneer u nu vegetariër wilt zijn, is dat niet iets wat door dit leven tot stand is gekomen. Dat is iets wat uit eerdere incarnaties, met vallen en opstaan, maar steeds nadrukkelij­ker tot stand gekomen is.

Wanneer u in dit leven uw maatschappelijk en/of geestelijk zijn wilt uitdiepen, uw telepathische vermogens dienstbaar wilt maken aan de mensheid, dan is dat niet iets wat zomaar abrupt in dit leven aan u gegeven is of in u opkomt.


Neen, lieve vrienden, het is een herkenning of vaker nog een verdienste uit het verleden, dat zich langzaam in dit leven ontvouwt. Wanneer u zegt: "Ik wil dit wezenlijk en waarachtig", dan zult u op hetzelfde moment, zonder dat u het weet, dus in onbewuste vorm, uw basischakra openen, om via de kundalinistroom informatie uit uw verleden naar boven te halen.

Maar daarin ligt ook uw oerkracht. U kunt dat het beste zien bij kinderen in hun puberteit. Zij gaan houden van het andere geslacht, of indien dat in hun karma ligt, van mensen van hetzelfde geslacht en ontdekken dan dat zij die ander mooi vinden. De kleur haar, de golven in het haar, de neus, de mond, de kleur van de ogen, kortom het hele lichaam.


Pas in de derde instantie gaat men van dat wat die mens werkelijk is houden: de trilling van de ziel. En zo kan het gebeuren dat u vandaag van een ziel gaat houden, morgen van diezelfde mens gaat houden en overmorgen pas van de buitenkant van het lichaam gaat houden.

Dat is dan iets wat pas op de derde plaats komt, in tegenstelling tot hoe het bij de meeste mensen gaat. Die beginnen aan de buitenkant.

Dan moet u het niet vreemd vinden, wanneer u een hoog geëvolueerd bewustzijn hebt en u na verloop van tijd op Aarde uw tweelingziel of uw nevenziel tegenkomt, dat u dan diezelfde trilling uit uw ziel naar die andere ziel voelt overgaan.


U ontdekt als tweelingziel dat er krachten aan het werk zijn, die u zelf als mens niet meer de baas kunt. Uw omgeving, uw partner spreekt op dat moment over verantwoordelijkheid. Uw omgeving, uw kinderen, uw vrienden kunnen spreken over ethiek, over dat wat u op Aarde mag doen of niet mag doen, maar de geestelijke trilling in uzelf is sterker.

Het is een aftasten, bundelen en delen van ervaringen wat tweelingzielen doen.

Het betekent dat wanneer deze zielen elkaar ontmoeten, ze iets samen willen delen en dat er een gevoel van intense liefde, homogeniteit en vooral passie ontstaat die niet te remmen is door de buitenwereld.

Tweelingzielen hebben daardoor dus wel een zeer grote verantwoordelijkheid.   


Wanneer men een aantal tweelingzielen bij elkaar zou kunnen brengen ontstaat de optimale vorm van een commune. Waarin krachten gedeeld worden.

Dat zou de ideale vorm zijn voor een geestelijk centrum en het bundelen en uitwisselen van spiritualiteit.

Zo ontstaat dikwijls op uw wereld een communevorming, een deling van krachten, waarin men zegt: "Wij willen samen een spiritueel centrum vormen, wij willen samen een zakelijk concern oprichten of wat dies meer zij.


Tweelingzielen hebben een zeer groot gevoel voor aanraking en liefde. Hun gevoel, in deze, is te groot om in de spanne tijd van een enkele incarnatie te persen.

De ziel die u bent, lieve mensen, en die bij velen wel zo'n tweehonderd vijftigduizend jaar of nog ouder is, wanneer u in de bloeiperiode van het conti­nent Atlantis geleefd hebt, die ziel heeft heel veel mensen gekend in al die levens.

En al die mensen hadden een ziel. Die ziel heeft ook nog eens heel veel zielen ontmoet tijdens heel veel nachtelijke uittredingen. Dat zijn er geen tien, geen honderd. Dat zijn er misschien wel vijftigduizend of een half miljoen of meer.


Dat betekent dat er vele zielen zijn die in de loop van uw evolutie een gelijke graad van trilling kenden. De één is wat harder gegaan in haar evolutie dan de ander. De één heeft gekozen in de astrale wereld te blijven en de ander verkoos naar de Aarde te gaan. Zo zult u elkaar niet altijd tegenko­men.

Anderen gingen in bundeling samen over tot een karmische afspraak en zeiden: "U wordt mijn geleidegeest en ik ga incarneren", om in een volgend leven hetzelfde facet om te keren.

Het is het in elkaar opgaan, zonder elkaar als mens op Aarde tegen te komen. Maar het is wel het bewust met elkaar bezig zijn, een sterke kracht in woorden omgezet op Aarde.

U op Aarde hebt woorden nodig om de ander duidelijk te maken wat u wilt.

U kunt zeggen: "Ik hou van.., ik ben verliefd op.., ik voel dat voor... Maar u kunt nooit bij benadering in woorden uiteenzetten wat u werkelijk voor de ander voelt. Tweelingzielen kunnen dat wel en niet alleen slechts een enkele keer.


De trilling van ziel tot ziel is, voor iedereen, een heel homogene, een heel sterke. Daarnaast zal die het lichaam in beroering brengen. In zeer sterke mate bij tweelingzielen. In misschien nog heftiger, maar in veel kortere tijd bij nevenzielen.

Op een wat langer uitlopende, maar op lang niet zo'n sterke manier bij mensen, die behoren tot een andere ster.

En dat zijn eigenlijk de meeste mensen op uw wereld. Mensen die elkaar tegenkomen, die niet het geduld en de rust in zichzelf kunnen opbrengen - omdat zij zichzelf niet kennen, of nog minder bewust zijn en aan het begin van hun evolutie staan -, om te wachten op de juiste partner, maar die zomaar iemand die zij tegenkomen tot hun partner maken.


Naarmate de evolutie verder schrijdt in uw eigen ziel zal uw bewustzijn toenemen. En van daaruit zult u langzaam maar zeker veranderen. En altijd ten positieve. Dan zult u kunnen gaan relativeren.

U zult mensen niet meer zien als mensen, maar bovenal als zielen, als het stukje goddelijk bewustzijn dat zij zijn.

Toch ontdekken, zeker in de laatste decennia op uw wereld, veel mensen na verloop van tijd, dat zij andere karmische afspraken hadden.

En dat wat zo mooi leek, bleek door de tand des tijds aan verval onderhevig te zijn. Het mooie lichaam van het meisje bleek bij het ouder worden wat uit te zetten. Het stoere gespierde lichaam van de jongeman bleek door de zakendiners, wat meer volume te hebben gekregen.


En zo ontstond een verandering in het schouwen. Wanneer u naar de buitenkant keek kon u iets moois zien. Of dat echter in staat is om de tand des tijds te doorstaan, is een ander aspect.

Wanneer u houdt van een ziel, kan die ziel wonen en werken in het lichaam van een bedelaar, in iemand die kreupel is, iemand die blind of doof is, of in iemand zoals de gebochelde van de Notre Dame.

Maar de trilling van de andere ziel, die op een meer dan menselijke manier met u in trilling treedt, is een stukje God, is een stukje goddelijk bewustzijn.

Zij is zelfs, als ziel, niet bij benadering in staat u te vertellen wat er gebeurt.

Zo schoon is de bundeling, zo sterk. Toch zult u als mens geconfronteerd worden met de realiteit op Aarde. U bent mens, dat mag u nooit vergeten.

In dat yin-yang effect hebt u te maken met dag en nacht, man en vrouw, aantrekken en afstoten.


U zult gaan ontdekken dat u uw lichaam bewust en weloverwogen gekozen hebt. Dat betekent dat u uw lichaam niet mag verwaarlozen.

U zult de tempel van uw ziel, uw lichaam moeten voeden, op een zodanige manier dat het voedsel wat u tot u neemt, op de juiste wijze tot verbranding komt. Zodanig dat u er de mineralen en andere stoffen uit kunt halen, zonder dat er 'slakken' die niet verbranden, in uw lichaam achterblijven.

Doet u dat niet, dan zult u met tussenpozen van weken of maanden een reinigingsmeditatie in uw lichaam tot stand moeten brengen.

Een kuur waarin u niets anders doet dan kruidenthee drinken en geen vast voedsel neemt. Waarin u met uzelf in een diepe meditatie de ballast van uw ziel, die door het leven veroorzaakt wordt, van u afwerpt.


U hebt ziel en lichaam nodig, maar wanneer uw totaal bewustzijn transformeert in het stoffelijke ­dan bent u niet meer in staat om erkenning aan uw ziel te geven.

Die ziel zal zich langzaam maar zeker terugtrek­ken en zich uiteindelijk opsluiten. Niet binnen de poorten van een klooster, niet binnen de poorten van uw eigen tempel in de astrale wereld, maar in uw eigen lichaam, dus in een gematerialiseerde vorm op Aarde.

U zult zich gevangen voelen en u kunt er niet meer uit.


En pas dan, en niet eerder, wanneer u gelooft in de toe­komst en gehoor geeft aan de trilling van uw ziel, zonder die ogenblikkelijk te verbinden aan uw lichaam, kunt u opnieuw uw zielentrilling naar boven halen.

In dat hele samenspel van mogelijkheden, ziel en lichaam, staat u als mens centraal: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest of misschien moet ik zeggen Kosmos, Geestelijke wereld en Stoffelijke wereld.


U, lieve vrienden, beschikt over ontzettend veel krachten; de kracht van het scheppende, de kracht van het goddelijke, de kracht van de I-Tjing, der veranderingen, de kracht van dat wat u wezenlijk en werkelijk bent, uzelf!

Dat betekent, wanneer u om wilt gaan met uzelf en de confrontatie met uw nevenziel, maar bovenal met uw tweelingziel durft aan te gaan, dat u dan naar buiten dient te treden, dat die krachten verder reiken dan één dag, één leven, één lichaam, verder reiken dan dat, wat u op dit moment bent.


De dag van morgen kan slechts bestaan wanneer u vandaag op de juiste wijze hebt ingevuld.

Wanneer u vandaag niet kunt genieten van dat wat uw verworvenheden zijn, stoffelijk maar zeker ook geestelijk, dan zult u vandaag negatief trekkende energieën in uw aura deponeren. Uw astraal lichaam, uw etherlichaam zal zich steeds kleiner weten.

De materievorm waaruit dat lichaam bestaat, hoe etherisch ook, zal door uzelf geconsumeerd worden.

U eet uw eigen prana, uw eigen levenselixer op, wanneer u negatief denkt, wanneer u zich mee laat voeren in de trilling van doemdenkerij van anderen. Bemediteer dat.


U geeft op dat moment toe dat die ander sterker is dan u bent en dat die ander u kan indoctrineren met zijn of haar denkpatroon. Maar wanneer u op dat moment zegt: "Ik, mijn bewustzijn, dat wat ik ben, gevormd door alle contacten die ik ooit gehad heb met andere zielen in de astrale wereld en/of in een lichaam op Aarde, is sterker dan alle andere contacten.

Verbonden met mijn vijfpuntige ster ben ik in staat de energie uit ál mijn eerdere incarnaties in mijn ziel en lichaam uit te storten en zo boven de ander te staan, maar zonder arrogantie.

Zei Christus niet “IK BEN”.

U, als mens bepaalt in uw mens-zijn, hoe sensitief u bent, wat u voelt of niet voelt, of u denkt met uw tweelingziel te maken te hebben, of dat het uw fantasie is, een wensdroom of werkelijkheid. De tijd zal het leren, omdat u het, wanneer u mijn overdracht hebt gelezen, uzelf kunt toetsen aan de praktijk.


Wanneer u in staat bent de trilling van uw ziel open en bloot geestelijk in volledige erkenning en overgave aan de ander te tonen, dan zal dat wat u bent alleen maar groeien, alleen maar sterker worden. En waar zielen versmelten zullen lichamen elkaar vinden.

Dat betekent wel dat u kwetsbaar bent.

Meester Boeddha was kwetsbaar, Meester Jezus was kwetsbaar en zonder u nu met hen te vergelijken, ook u bent kwetsbaar wanneer u uw ziel opent.

Maar weten dat datgene waarin u gelooft en de kracht waarmee u werkt, door uw astrale vrienden vermenigvuldigd wordt, is een wetenschap, die alleen maar kan leiden tot het geslaagd-zijn, in dat wat u als ziel op Aarde in uw lichaam beoogt.


Uw sensitiviteit is belangrijk. Wanneer u denkt iemand ontmoet te hebben, die een zeer sterke zielentrilling heeft, zult u er zelf achter moeten komen of dat een trilling uit het verleden is, uit een of meerdere incarnaties, of dat het een trilling naar een tweelingziel of een trilling naar een nevenziel is.


Mijn vrienden, U staat centraal in alles wat er in uw karma en in uw leven plaatsvindt. U hebt de verantwoordelijkheid daarvoor maar u hebt ook de mogelijkheden om te doen wat past in het hele Rad van Wedergeboorte.

En wanneer u zich afvraagt of een fysieke ontmoeting met een tweelingziel, één uit de vijfpuntige ster altijd tot dwangmatig seksueel contact leidt is mijn antwoord: Nee, dat is niet altijd noodzakelijk.

Het zal in vele gevallen echter wel gebeuren, omdat de trilling, de krachten die samenvloei­en erg sterk zullen zijn, maar het is niet noodzakelijk.

Want stelt u zich voor dat u twaalf jaar bent en dat de ander zevenen­tachtig is, dan hoeft dat niet tot een dwangmatig seksueel contact te leiden. Het lijkt mij ook niet juist om dat te doen. Wanneer u ongeveer even oud bent zal dat spanningsveld zeker sterker zijn.


Dat betekent dat u wel degelijk te maken zal krijgen met die gevoelens, hoewel het niet noodzakelijk is. Het kan ook zijn dat de ziel van die ander in een lichaam leeft van iemand van hetzelfde geslacht.

Dan zal dat misschien ook door een aantal factoren toch wat remmend werken, maar per geval verschillen. En vergeet hierbij nooit dat zulke ontmoetingen in meer dan negentig procent te maken hebben met karmische afspraken.


Tweelingzielen komen altijd bij elkaar wanneer ze het bewustzijn van de vierde of vijfde sfeer bereikt hebben. Zelfs wanneer ze elkaar op Aarde niet zouden zijn tegengekomen.

Dit zal niet meer op Aarde gebeuren maar altijd in de astrale wereld.

En dan vindt kort daarna een absolute zielsversmelting plaats van alle vijf de zielen uit hun ster.

Hun eigen identiteit zal dan oplossen in de groepsziel en weer wat later zal er een lift-up plaats hebben van dat nieuw geboren bewustzijn naar de hoogste sferen, om uiteindelijk in de bron waaruit ze ooit uit waren ontsproten, te zullen terugkeren.


Uit eigen ervaring puttende, heb ik mijn kennis aan u mogen overdragen.

Joshua.


*.*.*


©  Copyright  www.lichtsferen.com